ارشد بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

(1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….      1

(2-1) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………     2

(3-1) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………..     4

(4-1) تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………..     6

(1-4-1) بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………………..     6

(2-4-1) سکته مغزی ……………………………………………………………………………………………….    6

(3-4-1) دامنه حرکتی مفاصل دست ……………………………………………………………………………….     6

(4-4-1) وضعیت شناختی ………………………………………………………………………………………….    6

(5-4-1) عملکرد روزمره زندگی ………………………………………………………………………………….     7

(6-4-1) میزان تون عضلانی اسپاستیسیتی ……………………………………………………………………….      7

(5-1) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..     7

(1-5-1) هدف کلی………………………………………………………………………………………………….      7

(2-5-1) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………….      7

(3-5-1) اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………….      8

(6-1) سوالات و فرضیات ………………………………………………………………………………………..       8

 

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………….       10

(1-2) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………         10

(2-2) تعریف سکته مغزی ……………………………………………………………………………………….       10

(3-2) علت شناسی وشیوع…………………………………………………………………………….        11

(4-2) علل سکته مغزی………………………………………………………………………………………….        12

(1-4-2) سکته ایسمیک ………………………………………………………………………………………….       12

(2-4-2) سکته هموراژیک ………………………………………………………………………………………       12

(5-2) علائم سکته مغزی…………………………………………………………………………………………     13

(6-2) پیامدهای سکته مغزی……………………………………………………………………………………        13

(1-6-2) عوارض زودرس ……………………………………………………………………………………….     13

(2-2-6) عوارض دیررس ……………………………………………………………………………………….      13

(7-2) پیش آگهی …………………………………………………………………………………………………      14

(8-2) تاثیرات و عوارض سکته مغزی ………………………………………………………………………….     14

(1-8-2) مشکلات درکی-شناختی ………………………………………………………………………………..     14

(2-8-2) اختلالات کنترل حرکتی و تون عضلانی ………………………………………………………………     15

(9-2) درمان سکته مغزی…………………………………………………………………………………………     16

(10-2) توانبخشی و کاردرمانی در سکته مغزی …………………………………………………………………    16

(11-2) درمان های مورد استفاده در کاردرمانی ………………………………………………………………….    18

(1-11-2) رویکرد رشد عصبی …………………………………………………………………………………..    18

(2-11-2) مدالیته تحریک الکتریکی عملکردی (FES) …………………………………………………………    18

(3-11-2) رویکرد یادگیری حرکتی ………………………………………………………………………………    19

(4-11-2) درمان بوسیله ایجاد محدودیت حرکتی …………………………………………………………………    19

(5-11-2) درمان های کمکی رباتیک …………………………………………………………………………….    20

(6-11-2) رویکرد شناختی پس از سکته مغزی ………………………………………………………………….     20

(7-11-2) رویکرد تطابقی-جبرانی در توانبخشی پس از سکته مغزی …………………………………………..     21

(8-11-2) رویکرد جایگزین و مکمل …………………………………………………………………………….     21

(9-11-2) ماساژ درمانی ………………………………………………………………………………………….     22

(10-11-2) طب سوزنی ………………………………………………………………………………………….     22

(11-11-2) ریکی …………………………………………………………………………………………………     22

(12-11-2) نوروفیدبک …………………………………………………………………………………………..     22

(13-11-2) بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………….     23

(12-2) تعریف بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………..   26

(13-2) تاریخچه بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………    27

(14-2) کاربرد بیوفیدبک ………………………………………………………………………………………….     27

(15-2) مکانیسم عملکرد بیوفیدبک ……………………………………………………………………………….     28

(16-2) تاثیر بیو فیدبک بر عملکرد اندام فوقانی …………………………………………………………………     28

(17-2) بررسی متون ………………………………………………………………………………………………    29

 

فصل سوم

(1-3) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..    38

(2-3) نوع مطالعه ………………………………………………………………………………………………….    38

(3-3) جامعه مورد بررسی …………………………………………………………………………………………    38

(4-3) معیار ورود ………………………………………………………………………………………………….     38

(5-3) معیار خروج ………………………………………………………………………………………………..     39

(6-3) متغییر ……………………………………………………………………………………………………….    39

(1-6-3) سکته مغزی ………………………………………………………………………………………………    39

(2-6-3) دستگاه بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………    40

یک مطلب دیگر :

(3-6-3) دامنه حرکتی مچ دست ……………………………………………………………………………………   40

(4-6-3) اسپاستیسیتی ………………………………………………………………………………………………    41

(7-3) ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………….    41

(1-7-3) پرسشنامه اطلاعات فردی ………………………………………………………………………………..    41

(2-7-3)پرسشنامه وضعیت شناختی………………………………………………………………………………..    41

(3-7-3) پرسشنامه بارتل …………………………………………………………………………………………..    42

(4-7-3) آزمون آشورث اصلاح شده ……………………………………………………………………………….    43

(5-7-3) ارزیابی گونیامتری مفاصل………………………………………………………………………………..    43

(1-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون آرنج ………………………………………………………………..    43

(2-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون مچ دست…………………………………………………………….    43

(3-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون انگشتان دست ……………………………………………………….    44

(8-3) روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………….     44

(9-3) روش اجرا …………………………………………………………………………………………………..     44

(10-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….     46

(11-3) ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………….     46

 

فصل چهارم:

(1-4) مقدمه……………………………………………………………………………………………     48

(2-4) بخش داده‌ها ی توصیفی …………………………………………………………………………………….   49

(3-4) تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………..     56

 

فصل پنجم:

(1-5) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..      61

(2-5) بحث و تفسیر یافته ها……………………………………………………………………………………….      61

(3-5) نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………….       61

(4-5) نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………..       66

(5-5) محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………       67

(6-5) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………..       67

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1-4 توزیع متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیك) بیماران مبتلا به سکته مغزی …………………………    50

جدول 2-4 بررسی همسانی دو گروه از نظر جنسیت، میزان تحصیلات با استفاده از آزمون کای-دو…………….    51

جدول 3-4 بررسی همسانی دو گروه از نظر دامنه حرکتی مفاصل، زمان پس از سکته مغزی و خدمات توانبخشی قبل از مداخله با آزمون من-ویتنی ………………………………………………………………………………………..      52

جدول 4-4 میانگین اسپاستی سیتی آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از مداخله …………………………………..      52

جدول 5-4 توزیع میانگین و انحراف معیار نمرات دامنه حرکتی بیماران سکته مغزی …………………………     52

جدول 6-4 توزیع میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون بارتل در بیماران سکته مغزی ……………………..      56

جدول 7-4 بررسی ارتباط عملکرد فعالیت های روزمره زندگی با دامنه حرکتی مفاصل  ………………………      57

جدول 8-4 تحلیل کوواریانس نمرات دامنه حرکتی آرنج پس از انجام مداخله ……………………………………      58

جدول 9-4 تحلیل کوواریانس نمرات دامنه حرکتی مچ دست پس از انجام مداخله ………………………………      59

جدول 10-4 تحلیل کوواریانس نمرات دامنه حرکتی انگشتان پس از انجام مداخله ………………………………  60

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-4 میانگین تغییرات شدت اسپاستی سیتی در گروه آزمون و کنترل در طی مداخله…………..     53

نمودار شماره 2-4 تغییرات دامنه حرکتی آرنج در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله ……………..     54

نمودار شماره 3-4 تغییرات دامنه حرکتی مچ دست در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از درمان ………..       55

نمودار شماره 4-4 تغییرات دامنه حرکتی انگشتان در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از درمان …………     56

نمودار شماره 5-4 توزیع میانگین نمرات آزمون بارتل در بیماران سکته مغزی ……………………………….   57

 

رفرنس ها ……………………………………………………………………………………………………….   70

 

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………….

پیوست شماره 1 …………………………………………………………………………………………………   75

پیوست شماره 2 …………………………………………………………………………………………………   78

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*