ارشد بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر كارآفرینی سازمانی در شرکت های …

4-3-3- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته. 81
4-3-3-1- همبستگی بین بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی.. 81
4-3-3-2- همبستگی بین بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی.. 82
4-3-3-3- همبستگی بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی.. 83

4-3-3-6- همبستگی بین گرایش کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی.. 83
فصل پنجم:
5-1- مقدمه. 86
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار. 86
5-3- نتایج آزمونها 87
5-3-1- تائید یا عدم تائید فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاریافته خطی.. 87
5-3-1 -1  آزمون فرضیه فرعی1:  همبستگی معنی داری میان بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد.. 87
5-3-1 -2  آزمون فرضیه فرعی2:  همبستگی معنی داری میان بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد. 88
5-3-1 -3  آزمون فرضیه فرعی3: همبستگی معنی داری بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد. 88

یک مطلب دیگر :

5-3-2- آزمون فرضیه اصلی: گرایش کارآفرینانه بر سرمایه اجتماعی سازمانی تأثیر دارد. 89
5-4- نتیجهگیری و پیشنهادات کاربردی.. 90
منابع و ماخذ. 97

مقدمه
تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، 1382) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یكی از اندیشمندان مدیریت به نام لیندا گراتون(2003) برای ترسیم این وضعیت جدید از استعاره انقلاب دموكراتیك در محیط های كاری استفاده می كند .به عقیده وی ، مفهوم دموكراسی سازمانی حول چند اصل اساسی بوجود می آید :ایجاد شرایطی كه در آن افراد بتوانند توانایی بالقوه و كیفیت های متمایز خود را بیان كنند ، حمایت از استفاده اختیاری از قدرت ، مداخله افراد در تعیین شرایط ارتباطشان با سازمان و نهایتا توسعه فرصت برای دسترسی به منابع ارزشمند.
در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*