ارشد بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

تاریخچه انجمن‌های علمی در ایران             69
شاخصه‌های انجمن‌های علمی                     71
اهداف انجمن‌های علمی-دانشجویی               72
كاركردهای انجمن‌های علمی- دانشجویی          73
شایستگی‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی          74
مسایل یا آسیب‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در ایران   82
موانع رشد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی در ایران     85
عوامل اساسی توسعه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها 86
تعیین راهبردهای حمایتی دانشگاه و دولت از انجمن‌های علمی دانشجویی                                     87
راهبردهای حمایتی از انجمن‌های علمی دانشجویی 90
نقش انجمن‌های علمی درخصوص كارآفرینی         93
تحقیقات پیشین                              94
– مطالعات انجام شده در ایران               94
– مطالعات انجام شده در خارج                97
– نتیجه‌گیری                                100
فصل سوم: روش تحقیق                         103
مقدمه                                      104
روش تحقیق                                  105
جامعه آماری                                105
نمونه آماری                                106
ابزار جمع‌آوری اطلاعات                       107
اعتبار و روایی اندازه ها                                                                        113    روایی                                    113
اعتبار                                     114
روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده ها         116

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها           117
مقدمه                                      118
بخش توصیفی                                 118
بخش تحلیلی                                 135
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری                  147
مقدمه                                      148
بحث و نتیجه گیری                           148
پیشنهادات كاربردی و اجرایی                 151
پیشنهادات پژوهشی                           153
محدودیتهای تحقیق                           154
منابع و مآخذ                               155
منابع لاتین                                 162
ضمایم                                      166
پرسشنامه                                   167
چکیده انگلیسی                                                                                  172
فهرست جداول
 
عنوان                                      صفحه      
1-2 ویژگی های كارآفرینان                        49
2-2 ثروت سرانه كشورهای جهان                     89
1-3 ضرایب پایایی (قابلیت اعتماد)               115
1-4 وضعیت شغل و تحصیلات والدین نمونه            118
2-4 وضعیت سكونت                                119
3-4 متوسط درآمد خانواده                      120
4-4 شایستگی های كانونی – زندگی شخصی                                                   123                                                    5-4  شایستگی های كانونی – زندگی اجتماعی                                                                                                                               125

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه مدیریت درباره ایجاد یادگیری سازمانی:

6-4 شایستگی های كانونی – زندگی شغلی          127

7-4 روحیه كارآفرینی – خلاقیت                  128
8-4  روحیه كارآفرینی – توفیق طلبی             129
9-4 روحیه كارآفرینی – آینده نگری                                                            130
10-4 روحیه كارآفرینی – ریسك پذیری                                                  132     
11-4 روحیه كارآفرینی – عزت نفس                                                           133
12-4 روحیه كارآفرینی – منبع كنترل درونی      134
13-4 همبستگی كارآفرینی و مولفه های شایستگی های كانونی                              136
14-4‌ همبستگی جزئی كارآفرینی و مولفه های شایستگی های كانونی    137
15-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی شخصی 139
16-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی اجتماعی   140
17-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی شغلی 141
18-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   142
19-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   144
(دانشكده علوم انسانی )                                                                                                 20-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   144
(دانشكده علوم پایه)
21-4  ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی  145
(دانشكده فنی و مهندسی)
22-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   145
(دانشكده هنر )

فهرست نمودارها
 
عنوان                                      صفحه       
1-2 فرآیند شكل گیری فرآیند كارآفرینی       41
2-2 فرآیند شكل گیری رویداد كارآفرینانه     42
3-2 مدل ارائه شده برای تحقیق               102
1-4 وضعیت تحصیلات پدر و مادر                119
2-4 وضعیت سكونت                            120
3-4 متوسط درآمد خانواده                    121
4-4 دانشكده ها                             122

مقدمه
قافله پیشرفت و توسعه بر توسن زمان همچون تندری ره می پیماید. دستیابی به توسعه به       اصلی ترین دغدغه در بین دولتمردان و مردم بسیاری از كشورهای جهان تبدیل شده است. تغییر و تحولات دهه های اخیر به قدری عمیق و گسترده و سریع اتفاق افتاده است كه تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری را به طور محسوس و نامحسوس، تحت تاثیر قرار داده است. تا جایی كه نگاه به علم و تكنولوژی نیز تغییر كرده است و برنامه های توسعه و نظام های ملی نوآوری در كشورهای جهان مطرح گردیده است، تا از طریق پرورش نیروی انسانی ماهر و خلاق و نوآور به عنوان مهمترین منبع و سرمایه هر كشوری دستیابی به توسعه امكان پذیر شود. این امر خود سبب شده است  تا نگاه جامعه به آموزش عالی و كاركردهای دانشگاه تغییر كند. زیرا كه  دانشگاه به عنوان قلب جامعه جدید نقش تعیین كننده ای در حیات جامعه مدرن دارد، و علاوه بر این كه مركز تولید علم و فناوری است مركز تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر برای جامعه است. دانشگاه ها كاركردهای متفاوتی دارد كه بخشی از این كاركردها به وسیله كانون ها و انجمن های دانشجویی انجام می شود. یكی از مهترین نهادها و انجمن های دانشجویی، انجمن های علمی – دانشجویی است كه می توانند در بخش آموزش نقش مكمل را ایفا كنند.
انجمن های علمی – دانشجویی قابلیت آن را دارند كه به یافته های جدید علمی توجه كرده و در نشر آنها موثر باشند، زیرا برنامه های آموزشی رسمی نمی توانند به سرعت تغییر كرده و یافته ها و دانش جدید را به مجموعه خود اضافه نمایند. از سوی دیگر، انجمن های علمی دانشجویی

می توانند نقش مهمی در درك كامل تر و عمیق تر و تعمیق مباحث علمی ایفا نمایند و با تجلی استعدادها و بر انگیختن خلاقیت ها و شكوفایی علمی دانشجویان، بستر و زمینه ای مطلوب را فراهم آورند جهت آموزش معیارها و شایستگی ها و ویژگیهای مختلفی كه دانش  آموختگان آموزش عالی در دنیای امروز برای ورود موفق به بازار كار داخلی و بین الملی و قدم گذاردن در مسیر توسعه ملی و جهانی باید از آن برخوردار باشند.
این انجمن ها در صورت دریافت حمایت های لازم می توانند بخش عمده ای از نیاز كشور به نوآوری و كارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی را بر طرف كرده و نقش مهمی در برنامه های توسعه كشور ایفا نمایند. زیرا كه سیر تاریخی، دگرگونی ها و پیشرفت های اقتصادی و علمی و تكنولوژیكی كشورهای پیشرو نشان می دهد كه موفقیت اینان در سایه تلاش و كوشش كارآفرینان بوده است. این كشورها با پی بردن به نقش و اهمیت كارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، موجب نفوذ این پدیده به عرصه های علمی، فنی و فرهنگی شده اند،  و پرورش و تربیت كارآفرینان و ترویج روحیه و فرهنگ كارآفرینی را سرلوحه برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار داده اند و همین امر موجب شده كه این كشورها به موفقیت های قابل توجهی در حوزه های تكنولوژی و اقتصاد دست یابند.
در این بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورمان به گونه ای است كه لزوم توجه به حل مشكلات و تنگناها در حال و آینده را طلب می كند. تركیب جمعیتی جوان كشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز روند مستمر كاهش نقش نفت در اقتصاد كشور سه عامل عمده ای است كه موجب می شود سیاستگذاران كلان كشور به منبع قابل اتكایی به جز نفت بیندیشند و بدون شك آن منبع به جز كارآفرینی و مولفه های آن، چیز دیگری نخواهد بود                           (كردنائیج و همكاران، 1383).
افراد كارآفرین دارای مولفه های كارآفرینی افرادی توانمند، خلاق، مبتكر، فرصت جو،

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*