ارشد بررسی رابطه کمال گرایی با سلامت روان دردانشجویان دانشگاه آزاد …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


عنوان                                                                                         صفحه
فصل اول              1
1-1- چکیده 2
2-1- واژه های کلیدی 2
3-1- مقدمه 3
4-1- بیان مسئله 5
5-1- اهداف تحقیق 10
6-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 11
7-1- فرضیه های تحقیق 12
8-1- سوالات تحقیق 12
9-1- واژه ها ومفاهیم 12
10-1- تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم 13
فصل دوم 14
1-2- مقدمه 15
2-2- تعریف 15
3-2- علل و عوامل موثر بر کمال گرایی 15
4-2- ویژگی های افراد کمال گرا 15
5-2- ابعاد کمال گرایی 16
6-2- تلاش سالم یا کمال گرایی بهنجار 17
7-2- درمان کمال گرایی 17
8-2- سلامت روان 18
9-2- تعاریف و مفاهیم کمال گرایی 19
10-2- انواع کمال گرایی 23
11-2- ابعاد کمال گرایی 24
12-2- سلامت روان 26
13-2- مدیریت تنش و استرس 28
14-2- اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان 29
15-2- مبانی نظری سلامت روانی 29
16-2- افراد سالم از نظر روانی 32
17-2- نظریه اسلام 33
18-2- اهمیت سلامت روان 34
19-2- رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی 36
20-2- اختلال هیجانی 38
21-2- اختلال شناختی 38
22-2- اختلال فیزیولوژیكی 39
23-2- كنار آمدن 40
24-2- روشهای كنار آمدن مستقیم 40
25-2- كنار آمدن مواجهه ای 41
26-2- مسئله گشایی برنامه ریزی شده 41
27-2- حمایت اجتماعی 42
28-2- روشهای كنار آمدن دفاعی 43
29-2- مكانیزمهای دفاعی 43
30-2- پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است 44
فصل سوم 49
1-3- روش تحقیق 50
2-3- روش اجرای تحقیق 50
3-3- جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه 50
4-3- روش نمونه گیری 50
5-3- ابزار اندازه گیری 50
6-3- مقیاس کمال گرایی 51
7-3- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 52
8-3- پایایی 54
9-3- روایی 55
10-3- روش تحلیل داده ها 56
11-3- روش گردآوری اطلاعات 56
فصل چهارم 57
1-4- مقدمه 58
2-4- فرضیات تحقیق 60
3-4- بخش آمار استنباطی داده های آماری 60
فصل پنجم 66
1-5- بحث و نتیجه گیری 67
2-5- محدودیت ها 70
3-5- پیشنهادات 71
منابع 72
ضمائم 78

 

 

فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

جدول شماره1 58
جدول شماره2 59
جدول شماره3 61
جدول شماره4 61
جدول شماره5 62
جدول شماره6 62
جدول شماره7 63
جدول شماره8 63
جدول شماره9 64

 

فصل اول 

کلیات تحقیق

 

 

     1-1- چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی وسلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان کرمانشاه است.جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بودند که 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون کمال گرایی وسلامت روانی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید.جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه به دست آمده نشان می دهد که بین سلامت روانی دانشجویان و کمال گرایی رابطه معنا داری وجود دارد.

 

2-1- واژه های کلیدی

کمال گرایی

سلامت روانی دانشجویان

3-1- مقدمه

بدون شک ارتقای سلامت روان بدون پرداختن به مولفه های تاثیرگذار در سلامت روان و ویژگی های روحی و روانی افراد امکان پذیر نیست. با این که سال هاست بررسی مسائل روان شناسی در کشور ما باب شده اما پرداختن عامیانه به موضوعات و نداشتن رویکرد علمی و محققانه نسبت به مسائل روان شناختی باعث شده است این علم آن چنان که باید و شاید نتواند به هدف اصلی خود یعنی ارتقای سلامت روان در جامعه منجر شود.

بدون تردید هر قدر مباحث روان شناسی علمی تر و کاربردی تر مطرح شود، این امر بیشتر به سود مردم خواهد بود.

یکی از رایج ترین جلوه های شخصیتی در جامعه ما کمال گرایی و نگرانی بیش از حد در خصوص ارزیابی ها و قضاوت های دیگران است و گاهی فرد در بهترین شرایط از خود رضایت ندارد. در این مطلب به تشریح این ویژگی پرداخته شده و دلایل بروز و پیامدهای آن را بازگو شده است.

کمال گرایی به معنای بی نقص گرایی است و مسئله این نیست که فرد می خواهد به کمال برسد بلکه می خواهد بی نقص باشد و همین امر زمینه را برای آسیب پذیر شدن وی فراهم می کند. زیرا زمانی که فرد خواهان بی نقصی است، هرگونه کاستی و ضعف در انجام کارها را رد می کند و همین امر باعث آشفته شدن و درهم ریختن شرایط روانی وی می شود.

البته باید در نظر داشت که کمال گرایی یکی از وجوه شخصیتی انسان است که در تمام افراد وجود دارد.

گاهی بعضی از افراد احساس می کنند کارها را باید صددرصد درست انجام دهند و در غیر اینصورت بازنده هستنند و یا احساس می کنند کاری را که به انجام رسانده اند به اندازه کافی خوب نیستند و یا اینکه نوشتن مقالات و طرحهای خود را به بهانه اینکه بایستی آنها را دقیق و بی عیب انجام دهند،به تعویق می اندازند. در چنین صورتی شخص بجای حرکت در مسیر موفقیّت سعی در کامل بودن دارد.

کمال‌گرایی به عنوان سبک شخصیتی در نظر گرفته می‌شود که در آن افراد برای انجام اعمال بدون نقص تلاش زیادی کرده و معیارهای بالایی برای ارزیابی رفتار در نظر می‌گیرند. همچنین، فرسودگی شغلی متغیر دیگری است که می‌تواند در اثر کمالگرایی ناسازگار فرد تشدیدشده و پیامدهای نامطلوبی بوجود آورد.

پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش وصلح و اطمینان را از انسان سلب کرده است. در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده است(1) .بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت (who) در سال 2010در دنیا بیش از 450میلیون نفر از مردم از یک اختلال روحی روانی رنج می برند، هر ساله حدود 20%از بزرگسالان یک مشکل بهداشت روانی را تجربه می کنند ، نزدیک به یک میلیون نفر مرتکب خودکشی می شوند و از هر 4 خانواده یک خانواده عضوی با اختلالات روانی دارند(2).سلامت روان برای مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر بستری برای بیان سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده است .از طرفی می دانیم که برای همه ی افراد سلامت روحی،جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی است  (1).همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم است.اما در برخی از دورانها نظیر بلوغ،نوجوانی، پس از زایمان،بارداری،دوران تحصیل و … ممکن است پرداختن به آن مهمتر باشد.

در ابتدای امر بهتر است با برخی از تعاریف از جمله تعریف بهداشت روان و سلامت روان آشنا شویم. سنجش سلامت روانی به شکل کمی امکان پذیر نمی باشد و گاهی تشخیص افراد سالم و بیمار شاید از لحاظ ظاهر امکانپذیر نباشد.برخی افراد گاهی حتی با قرار گرفتن در جمع بعضی از این ویژگی ها را پنهان می نمایندسازمان جهانی بهداشت ، بهداشت روانی را اینگونه تعریف می‌کند: “بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های روانی و جسمی ، سلامت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.” انجمن بهداشت روانی کانادا در یک دید جامع بهداشت روانی را در سه قسمت “نگرش‌های مربوط به خود ، نگرش‌های مربوط به دیگران و نگرش‌های مربوط به زندگی” تعریف می‌کند. از نظر این انجمن بهداشت روانی یعنی : “توانایی سازگاری با دیدگاههای خود ، دیگران و رویارویی با مشکلات روزمره زندگی.”

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*