ارشد بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق و ارائه …

3-4-3- جمع آوری داده‌ها.. 43
3-4-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 43
3-5- تکنیک‌های مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌ها.. 44
3-5-1- رویکرد دلفی فازی.. 44
3-5-2- روش آنتروپی شانون.. 48
3-5-3- روش های تصمیم‌گیری چند معیاره.. 49

پایان نامه

فصل چهارم.. 57
تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 57
4-1- مقدمه.. 58
4-2- تعیین معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی با استفاده از روش دلفی فازی.. 58
4-3- تعیین وزن شاخص های موثر بر سنجش اثربخشی با استفاده از روش آنتروپی   65
4-4- تعیین رتبه بندی پروژه‌ها با توجه به شاخص های موثر با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره.. 68
4-4-1- تکنیک تاپسیس.. 68
4-4-2- تکنیک ویکور فازی.. 73
فصل پنجم.. 76
نتیجه گیری و پیشنهادها.. 76
5-1- مقدمه.. 77

یک مطلب دیگر :

5-2- نتیجه گیری.. 77
5-3- پیشنهادات پژوهشی.. 81
منابع.. 82

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 
 
 

1-1-مقدمه

با گسترش فن‌آوری و لزوم روزآمدی دانش در جوامع کنونی، سازمان‌ها و نهادهای موجود در هرجامعه‌ای باید به دنبال نوآوری و به روزرسانی خود باشند که در این راستا برخی سازمان‌ها به دلائلی از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و غیره با مسائل و مشکلاتی مواجه خواهند شد، که باید این مسائل شناسایی شده و اقداماتی در جهت حل آنها صورت پذیرد. در واقع سازمان‌ها همین مسائل و مشکلات به وجود آمده را در قالب پروژه‌های تحقیقاتی شناسایی کرده و برای انجام در اختیار واحدهای مربوط قرار میدهند. یکی واحد مهم در هر سازمان که می‌تواند سازمان را در دستیابی به اهداف استراتژیک خود یاری رساند و در جهت حل مشکلات ذکر شده اقدام نماید، واحد تحقیقاتی در سازمان است. به طور معمول پروژه‌های مختلفی در واحدهای تحقیقاتی بر اساس نیاز سازمان به طور همزمان در حال اجرا هستند که ارزیابی عملکرد این پروژه‌ها برای مدیران سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است )توکلی و همکاران، 1389).
اصولا اندازه‌گیری عملکرد نقش مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت یک پروژه ایفا میکند. ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به سنجش، اندازه‌گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره ی عملکرد طی دوره های معین می پردازد. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به صورت مستمر ایجاد شود، موجب ارتقای عمکرد و بهبود در هر واحد سازمانی میشود )صالح زاده وهمکاران,1390).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*