ارشد بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


عنوان              صفحه
   
چكیده 1
فصل اول: كلیات پژوهش  
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مساله 4
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4.اهداف مشخص پژوهش 6
1-5. فرضیه های پژوهش
1-6.قلمرو پژوهش
7
7
1-7.اصطلاحات وواژه های پژوهش 8
   
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش  
2-1.مقدمه 10
2-2.مبانی نظری 11
 2-2-1. تورم و تأثیر آن بر فعالیت بانك ها 11
  2-2-1-1.دلایل بروز تورم 11
  2-2-1-2.افزایش قیمت تمام شده پول در بانك ها 11
  2-2-1-3. اثر تورم بر سپرده ها بانك ها 14
2-2-2.تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات 15
2-2-3.نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثیر آن بر منابع بانكی 23
 2-2-3-1.دلایل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز 24
 2-2-3-2.ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا 25
2-2-4.تغیرات نرخ سود  اعتبارات 31
 2-2-4-1.تعریف اعتبارات 31
2-2-5.متغیر های پولی و رشد نقدینگی 33
 2-2-5-1.اهمیت و ضرورت متغیر های پولی و رشد نقدینگی 34
  2-2-5-2.تاثیر متغیر های پولی و رشد نقدینگی  بر بانک 34
2-2-6.بانک 37
 2-2-6-1.چگونگی پیدایش بانكداری در ایران 37
 2-2-6-2.بانک های خصوصی 45
 2-2-6-3.بانكداری پس از انقلاب اسلامی 45
2-2-7.بانک ملت 50
2-3.پیشینه پژوهش 51
2-3-1.پژوهش­های داخلی 51
2-3-2.پژوهش های خارجی 53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
3-1.مقــدمه 57
3-2.روش پژوهش 57
3- 3. متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش 58
3-4. جامعه و نمونه آماری 59
3- 5. تعیین حجم نمونه 60
3- 6. ابزار جمع­آوری داده­ها 61
3- 7.روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه 62
3- 8. روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات 64
3-9.ساختار پرسشنامه 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1.مقدمه  
4-2.آمار توصیفی پاسخ دهندگان 66
4 –3. بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها 67

 4 .اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری

73

4 – 5 – 1 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی

74

4 – 5 – 2 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش

76
4 – 6 مدل کلی پژوهش 77
4-7.بررسی فرضیات پژوهش 94
4-8.یافته های جانبی 96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها  
5-1.مقدمه. 103
5-2.نتایج پژوهش 104
5-3.پیشنهادات 106
5-4.پیشنهادهایی کاربردی 108
.منابع 109
پیوست  
پرسشنامه  

فهرست جدول­های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر 63
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جنسیت 67
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن 69
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری 68
وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه 70
آزمون‌های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با تست اسمیرنف کولموگروف 72
شاخص های نیکویی برازش متغیر تورم 73
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به سازه تورم در مدل اصلاح شده 79
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تورم در مدل اصلاح شده 80
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی 82
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی 85
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 85
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بهبررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات 94
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش مربوط به بررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات 93
رتبه بندی بندی متغیر های مستقل با استفاده از آزمون فریدمن 94
تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش 95
تاثیر متغیر سنبر متغیر های پژوهش 97
تاثیر متغیر تحصیلات بر متغیر های پژوهش 98
تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های پژوهش 99

 
فهرست نمودار­های پژوهش

 

 

 

 

68 نمودار شماره توزیع فراوانی پاسخگوبان برحسب جنسیت
69 نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری
70 نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن
71 نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات

 
چکیده:
یكی از مهمترین اهداف بانکها در نظام بانكداری ایران كسب سهم بازار حداكثری بوده است. تبلیغات فزاینده بانك­های كشور یكی از محدود نمادهای رقابت فزآینده در جهت كسب این سهم است. عمده پژوهش­هایی نیز كه در زمینه رقابت­پذیری انجام شده است بیان كننده این حقیقت هستند. كه سهم بازار نشان دهنده قدرت رقابتی شركت­ها در بستر رقابتی آنهاست. در واقع یكی از مهمترین نمودهای رقابت در بازار امروزی سهم بازاراست. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت مورد بررسی وشناسایی قرار می­گیرند. هدف کلی این پژوهش شناسایی متغیرهایی که بانک ملت می­تواند با توجه به آنها جهت ارتقای سود خود نسبت به دیگر بانک های کشور اقدام نماید.و هدف کاربردی ،شناسایی عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت می باشد. روش پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشدو از جنبه هدف کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS وبا استناد به نرم افزار LISREL استفاده شده است. معاونین و كارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغیر های اقتصادی در بدست آوردن سهم  بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. میزان حجم نمونه 100 می باشد. برای مشخص کردن  همگونی داده های تجربی با توزیع نرمال از آزمون کولموگورف- اسمیرنوف  وتاثیر متغیر مستقل از رگرسیون خطی استفاده می کنیم آزمون معنی داری همبستگی با آماره ی آزمون تی-استیودنت 31 تحلیل واریانس با استفاده از آماره ی آزمون F انجام گرفته است. وبرای تعیین کارآیی مدل های برآورد شده از روش های کمّی ارزیابی نیز استفاده شده است. ودرنهایت این نتیجه حاصل شد که تغییرات نرخ طلا و ارز دارای بیشترین تاثیر و تغییرات نرخ سود اعتبارات دارای کمترین تاثیر روی سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه می باشند.
کلمات کلیدی: سهم بازار بانک، نقدینگی، تورم، بانک، ارز، بانک ملت کرمانشاه

فصل اول
کلیات پژوهش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*