ارشد بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب …

2-4-1- توحید در ذات. 11

2-4-1-1- توحید ذاتی در قرآن. 12

2-4-2- توحید در صفات. 13

2-4-3- توحید عبادی یا عملی. 14

2-4-3-1- عبادت چیست. 14

2-4-3-2- ظرافت شرک. 17

2-4-4- توحید در افعال. 18

2-4-4-1- توحید در خالقیت. 19

2-4-4-2- توحید در مالکیت. 20

2-4-4-3- توحید در ربوبیت. 21

2-4-4-4- توحید در رازقیت. 21

2-4-4-5- توحید در ولایت. 22

2-4-4-6- توحید در اطاعت. 23

2-4-4-7- توحید در تشریع و قانون گذاری. 24

2-4-4-8- توحید در استعانت، توکل، خوف و رجاء و محبت. 25

2-5- حد نصاب توحید. 26

فصل سوم: اثبات ولایت ائمه:

بخش اول: اثبات عصمت ائمه:

پیشگفتار. 30

3-1- اثبات عصمت ائمه. 31

3-1-2- امام و امامت در اصطلاح شیعه. 31

3-1-3- امام و امامت در اصطلاحِ اهل سنت. 33

3-1-4-1- از جهت دینی. 35

3-1-4-2- از جهت مقام و شیوه انتخاب. 39

3-1-5- فلسفة وجود امام. 39

3-1-6- ویژگی‌های امام. 44

3-1-6-1- افضلیت. 44

3-1-6-2- معجزه. 45

3-1-6-3- عصمت. 46

3-1-7- اثبات عصمت امام از منظر قرآن. 47

بخش دوم: اثبات ولایت بلافصل علی بن ابیطالب7

3-2- اثبات ولایت علی بن ابیطالب7 با توجه به آیات قرآن  60

3-2-1-  جایگاه امام و چگونگی نصب آن. 60

3-2-2- اثبات ولایت و امامت بلافصل علی‌بن‌ابیطالب‌‌‌‌‌7 با توجه به آیات قرآن. 67

یک مطلب دیگر :

3-2-2-1- آیه مودّت. 68

3-2-2-2- آیه مباهله. 71

3-2-2-3- آیه صادقین. 75

3-2-2-4- آیه إکمال. 80

3-2-2-5- آیه ولایت. 84

3-2-2-6- آیه تطهیر. 87

فصل چهارم: شبهات مطرح شده از سوی اشرف الجیزاوی و پاسخ به آنها

پیشگفتار. 98

4-1- شبهة اول: استغاثه به ائمه: و قبور ایشان. 100

4-1-1- اقوال آقای جیزاوی. 100

4-1-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 102

4-1-2-1- قرآن و زیارت قبور. 113

4-1-2-2- احادیث و زیارت قبور. 114

4-2- شبهة دوم و پاسخ به آن: تحلیل و تحریم توسط ائمه: 124

4-2-1- اقوال آقای الجیزاوی. 124

4-2-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 125

4-3- شبهة سوم و پاسخ به آن: برتری زیارت مشاهد مشرفه بر حج بیت الله الحرام. 136

4-3-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 137

4-4- شبهة چهارم و پاسخ به آن: استشفاء به تربت سیدالشهداء7  149

4-4-1- اقوال آقای جیزاوی. 149

4-3-2- پاسخ به إشکال و اقوال آقای جیزاوی. 150

4-5- شبهة پنجم و پاسخ به آن: واسطه بودن ائمه: بین خدا و بندگان  160

4-5-1- اقوال آقای جیزاوی. 160

4-5-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 161

4-6- شبهة ششم و پاسخ به آن: نیاز یا عدم نیاز خداوند متعال به ائمه: 170

4-6-1- اقوال آقای جیزاوی. 170

4-6-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 170

4-7- شبهة هفتم و پاسخ به آن: عدم پذیرش دعا جز با بردن نام ائمه: 177

4-7-1- اقوال آقای جیزاوی. 177

4-7-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 179

4-8- شبهة هشتم و پاسخ به آن: مراد قرآن از توحید در عبادت اقرار به ولایت علی7 است. 185

4-8-1- اقوال آقای جیزاوی. 185

4-8-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 186

4-9- شبهة نهم و پاسخ به آن: ولایت ائمه7 اساس توحید است  188

4-9-1- اقوال آقای جیزاوی. 188

4-9-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 188

4-10- شبهة دهم و پاسخ به آن: هدایت انبیاء به واسطه پذیرش ولایت ائمه7. 191

4-10-1- اقوال آقای جیزاوی. 191

4-10-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 191

نتیجه حاصل از این پژوهش. 193

فهرست منابع. 194

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*