ارشد بهبود عمر گلجایی گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از …

3-2- نحوه آماده سازی گل ها و انجام تیمار سدیم نیتروپروساید…………………………………….. 13

3-3- پیاده کردن طرح آزمایشی و معرفی تیمارها ………………………………………………………. 13

3-4- صفات کمی و کیفی مورد اندازه گیری………………………………………………………………. 15

3-4-1- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………… 15

3-4-2- جذب محلول ………………………………………………………………………………………… 15

3-4-3- درصد ماده خشک…………………………………………………………………………………… 15

3-4-4- شمارش باکتری………………………………………………………………………………………. 15

3-4-4-1- تهیه محیط کشت…………………………………………………………………………………. 16

3-4-4-2- شمارش باکتری در محلول پالس……………………………………………………………… 16

3-4-4-3- شمارش باکتری در ساقه……………………………………………………………………….. 16

3-4-5- روند باز شدن گل و گلچه و کاهش قطر گل………………………………………………….. 17

3-4-6- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه­ی گل)……………………………….. 18

3-4-7- محتوای کلروفیل……………………………………………………………………………………………19

3-4-8- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………..19

3-4-9- محتوای پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………..20

3-5- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..20

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………. .22

4-2- درجه بریکس

……………………………………………………………………………………………… .25

4-3- باکتری ساقه……………………………………………………………………………………………….. 27

4-4- باکتری محلول…………………………………………………………………………………………….. 29

4-5- باز شدن گل و گلچه…………………………………………………………………………………….. 31

4-6- درصد ماده خشک……………………………………………………………………………………….. 33

4-7- جذب محلول……………………………………………………………………………………………… 35

4-8- اتیلن………………………………………………………………………………………………………… 37

4-9- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………..39

4-10- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………..41

4-11- پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………………………43

4-12- بحث………………………………………………………………………………………………………………46

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………… ..48

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. ..48

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. ..49

 

فهرست جداول

جدول 4-1- تجزیه­ی واریانس اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات………………………. 22

جدول 4-2- مقایسه­ی میانگین اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات……………………….. 23

فهرست اشکال

شکل 2-1- تصویر سدیم نیتروپروساید…………………………………………………………………………….10

شکل 3-1- روش پیاده کردن طرح آزمایشی………………………………………………………………………14

یک مطلب دیگر :

شکل 3-2- تهیه محیط کشت باکتری……………………………………………………………………………….17

شکل 3-3- انداره گیری قطر گل رز…………………………………………………………………………………18

شکل 3-4- اندازه گیری قطر گل آفتابگردان………………………………………………………………………18

شکل 3-5- تهیه نمونه از برگ ها……………………………………………………………………………………19

شکل 3-6- روش استفاده از اسپکتروفتومتر………………………………………………………………………19

شکل3-7- نمونه های تهیه شده برای اندازه گیری اتیلن………………………………………………………19

شکل 3-8- نمونه گیری از هوای داخل ظرف……………………………………………………………………19

شکل 3-9- بالون حاوی گلبرگ و اسید سالیسیلیک و اسید سولفوریک روی هیتر……………………..20

شکل 4-1- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……….24

شکل 4-2- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……….25

شکل 4-3- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر درجه بریکس گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………26

شکل 4-4- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر درجه بریکس گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……..27

شکل 4-5- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باکتری ساقه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..28

شکل 4-6- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر باکتری ساقه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………29

شکل 4-7- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باکتری محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………30

شکل 4-8-  اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر باکتری محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……31

شکل4-9- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باز شدن گل و گلچه گلهای رز…………………………………..32 

شکل4-10-اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید برباز شدن گل و گلچه گلهای رز…………………………………33

شکل 4-11- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر درصد ماده خشک گلهای رز……………………………………34

شکل 4-12- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر درصد ماده خشک گلهای رز…………………………………..35

شکل 4-13- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر جذب محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………36

شکل 4-14- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر جذب محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…….37

شکل 4-15- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر تولید اتیلن گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..38

شکل 4-16- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر تولید اتیلن گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..39

شکل 4-17- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل b گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..40

شکل 4-18- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل b گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..41

شکل 4-19- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل a گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..42

شکل 4-20- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل a گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..43

شکل 4-21- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر مقدار پروتئین گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………44

شکل 4-22- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر مقدار پروتئین گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……45

 

چکیده

به منظور بررسی اثرسدیم نیتروپروساید برعمر گلجایی گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس مطالعه ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور سدیم نیتروپروساید در چهار سطح(0، 20، 40 و 60 میکرومولار) در 12 تیمار،3 تکرار و 36 کرت با 180 شاخه گل انجام شد. در این آزمایش صفاتی همچون قطر گل(شاخص کاهش قطر گل)، شمارش گلچه، درصد ماده خشک، کاهش درجه بریکس، عمر گلجایی، جذب آب، میزان پروتئین گلبرگ، شمارش باکتری در محلول گلجایی و ساقه، میزان کلروفیل برگ و میزان اتیلن ارزیابی شدند. بیشترین عمر گلجایی در گل رز با غلظت 20 میکرومولار سدیم نیتروپروساید و آفتابگردان با غلظت 60 میکرومولار سدیم نیتروپروساید حاصل شد. تیمار با سدیم نیتروپروساید در مقایسه با تیمار شاهد میزان جذب آب و درجه بریکس و درصد ماده خشک را افزایش دادند. تحقیق حاضر نشان می دهد که با استفاده از غلظت های مناسب سدیم نیتروپروساید می توان عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس را افزایش داد.

 

(مقدمه)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*