ارشد بهینه‌سازیِ شبیه‌سازیِ برنامه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک

2-2- مدیریت تولید و سیستم‌های تولیدی 11
2-2-1- پارادایم‌های تولید 11
2-1-1-1- تولید دستی 12
2-1-1-2-تولید انبوه 12
2-1-1-3- تولید ناب 12
2-1-1-4- تولید چابک 13
2-3- انواع سیستم‌های تولیدی 13
2-4- دسته‌بندی سیستم‌های تولیدی 14
2-5- آشنایی با فرآیندهای تولید و انواع آن 16
2-6- نقش شبیه‌سازی در مسائل برنامه‌ریزی تولید 18
2-7- تهیه برنامه زمان‌بندی توسط برنامه شبیه‌ساز 19
2-7-1- شبیه‌سازی برای تنظیم پارامترهای الگوریتم‌های ابتكاری 20
2-7-2- شبیه‌سازی برای ارزیابی راهكارهای متفاوت زمان‌بندی 21
2-7-3- شبیه‌سازی برای تقلید رفتارهای تصادفی سیستم 22
2-8- درنگی بر مفاهیم شبیه‌سازی 23
2-8-1- سیستم 23
2-8-2- مدل 23
2-8-3- اجزای یک مدل شبیه‌سازی 24
2-9- کاربردهای شبیه‌سازی در اداره واحدهای تولیدی 25
2-10- محاسن کاربرد شبیه‌سازی در صنعت 25
2-11- انواع نرم‌افزارهای شبیه‌سازی 26
2-12- بهینه‌سازیِ شبیه‌سازی 27
2-13- روش‌های بهینه‌سازی شبیه‌سازی 27
2-14- معرفی انواع الگوریتم‌های فراابتکاری 30
2-14-1- الگوریتم نزول 30
2-14-1-1- مراحل اجرای الگوریتم نزول 31
2-14-1-2- نقاط ضعف الگوریتم نزول 31
2-14-2- شبیه‌سازی تبرید تدریجی 31
2-14-2-1- تاریخچه و زمینه پیدایش 31
2-14-2-2- خط سیر الگوریتم تبرید تدریجی 32
2-14-3- جستجوی ممنوع 32
2-14-3-1- تاریخچه و زمینه پیدایش 33
2-14-3-2- خط سیر الگوریتم جستجوی ممنوع 33
2-14-4- الگوریتم مورچگان 34
2-14-4-1- تاریخچه و زمینه پیدایش 34
2-14-4-2- خط سیر الگوریتم مورچگان 34
2-14-4-3- گونه‌های مختلف الگوریتم مورچگان 35
2-14-5- الگوریتم ژنتیک 35
2-14-5-1- تاریخچه و زمینه پیدایش 35
2-14-5-2- خط سیر الگوریتم ژنتیک 36
2-15-5-3- مفاهیم و سازوکارهای الگوریتم ژنتیک 37
2-14-5-4-کاربردهای الگوریتم ژنتیک 39
2-15- نرم‌افزارهای مورد استفاده در پژوهش 42
2-16- پیشینه پژوهش 43
2-16-1- بخش اول: مروری بر پژوهش‌های کاربرد شبیه‌سازی در سیستم‌های تولیدی 43
2-16-1-1- پیشینه پژوهش‌های داخلی 43
2-16-1-2- پیشینه پژوهش‌های خارجی 44
2-16-2- بخش دوم: مروری بر پژوهش‌های انجام شده در جهت تعیین اندازه انبارهای میانگیر 46
2-16-2-1- پیشینه پژوهش‌های داخلی 46
2-16-2-2- پیشینه پژوهش‌های خارجی 46
فصل سوم روش تحقیق 51
3-1- مقدمه 52

پایان نامه

3-2- نوع تحقیق 52
3-3- مراحل تحقیق 54
3-3-1- گام‌های اساسی در ایجاد و اجرای یک مدل شبیه‌سازی 54
3-4-1- آشنایی با سیستم و اتفاقات جاری آن 54
3-4-1-1- روش تولید کاشی و سرامیک 55
3-4-1-2- معرفی خط تولید کاشی 56
3-4-1-3- جریان مواد 57
3-3-1-4- نمودارهای فرآیند جریان 58
3-4-2- تعریف مسئله 62
3-4-3- تعیین اهداف و طرح کلی پژوهش 64
4-3-4- مدل‌سازی 64
3-4-4-1- روش مدل‌سازی 65
3-4-4-2- انتخاب نرم‌افزار برای شبیه‌سازی سیستم 67
3-4-5- گردآوری داده‌ها 67
3-4-5-1- تجزیه و تحلیل داده‌های ورودی به مدل 68
3-4-5-2- جامعه آماری، حجم ‌نمونه، روش‌های نمونه‌گیری: 70
3-4-6- پیاده‌سازی مدل روی نرم‌افزار 70
3-4-7- تأیید مدل 72
3-4-7-1- تکنیک‌های تأیید مدل 72
3-4-8- اعتبارسنجی مدل 73
3-5- ترکیب مدل شبیه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک 73
فصل چهارم اجرای مدل و تحلیل نتایج 75
4-1- مقدمه 76
4-2- ورودی‌های مدل 76
4-2-1- کارایی ایستگاه‌های کاری 76
4-2-2- اجزای یک مدل شبیه‌سازی 76
4-2-3- زمان‌سنجی 80
4-3- اجرای مدل 82
4-3-1- تایید مدل 82
4-3-2- اعتبارسنجی مدل 83
4-3-3- اجرای مدل 85
4-4- خروجی های مدل 85
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات 89
5-1- مقدمه 90
5-2- نتایج 90
5-3- پیشنهادات کاربردی 91
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 92
منابع 93

یک مطلب دیگر :

 
 
فهرست اشکال
شکل 2-1- دسته‌بندی انواع سیستم‌های تولیدی ]11[ 14
شکل 2-2- خط جریان كارگاهی با انبار میانگیر]6[ 17
شكل 2-3- بخشی از ورودی‌ها و خروجی‌های یك مدل شبیه‌سازی برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید]6[ 19
شكل 2-4- تعبیه بخش تهیه برنامه زمان‌بندی در شبیه‌ساز برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید]6[ 20
شكل 2-5- تنظیم پارامترهای الگوریتم ابتكاری (فراابتكاری) در شبیه‌ساز برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید]6[ 21
شکل 2-6- شبیه‌سازی برای مقایسه عملکرد برنامه‌های زمان‌بندی]6[ 22
شکل 2-7- شبیه‌سازی برای تقلید رفتارهای تصادفی سیستم]6[ 22
شکل 2-8- ساختار كلی بهینه‌سازی شبیه‌سازی]6[ 27
شکل 2-9 – خط سیر الگوریتم ژنتیک]8[ 36
شکل 2-10- جریان کلی الگوریتم ژنتیک]8[ 39
شکل 3-1 – طبقهبندی انواع روش تحقیق]34 [ 53
شکل 3-2– نمایش مراحل تولید کاشی 56
شکل 3-3– نمایش فرآیند تولید کاشی 57
شکل3-4- نمایش جریان مواد 57
شکل3-5– نمایش محل انبارهای میانگیر سیستم 63
شکل 3-7- مراحل ارائه مدل معتبر از ورودی‌های سیستم 69
شكل 3-9- روندنمای نرم‌افزار 74
شکل 4-1- نمایش فرضیات خط تولید مسئله 79
شکل 4-2- توزیع جابجایی TGV حاصل از اجرای مدل 82
شکل 4-3- پارامترهای توزیع Lognormal حاصل از اجرای مدل 82
 
 
فهرست نمودارها
نمودار3-1- فرآیند جریان واحد پرس 58
نمودار3-2- فرآیند جریان واحد لعاب 59
نمودار3-3- فرآیند جریان واحد کوره 60
نمودار3-4 فرآیند جریان واحد بسته‌بندی 61
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1– مقایسه انواع سیستم‌های تولیدی]11[ 15
جدول 2-2- معرفی انواع نرم‌افزارهای شبیه‌سازی]16[ 26
جدول 4-1- کارایی ایستگاه‌های کاری 76
جدول 4-2- عناصر مدل 76
جدول 4-3 –  اطلاعات عددی عناصر مدل 77
جدول 4-4- مشخصات کوره و ویژگی‌های آن 77
جدول 4-5 – اطلاعات عناصر ورودی در کوره 77
جدول 4-6- زمان خالی شدن واگن 77
جدول 4-7- زمان‌ تنظیمات 77
جدول 4-8- درصد ضایعات در هر مرحله 78
جدول4-9 – رویدادهای مدل 78
جدول 4-10- منطق‌های حاکم بر مدل 78
جدول 4-11- منطق تغییر اندازه کوره 80
جدول 4-12- زمان‌سنجی جابجایی TGV در قسمت کوره 81
شکل 4-4 – رویداد در حال وقوع 83
شکل 4-5 – رویدادهای آینده 83
جدول 4-13–  مقایسه نتایج حاصل از اجرای مدل و داده‌های واقعی 84
جدول 4–14-  نتیجه آزمون  T-Test 84
جدول 4–15-  پارامترهای موردنیاز اجرای الگوریتم ژنتیک در تکرارهای مختلف 86
جدول 4-16-  تعداد بهینه واگن‌ها و پالت‌های حاصل از اجرای مدل 86
جدول5-1- خروجی نهایی مسئله 91
 

 
 
فصل اول
کلیات پژوهش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*