ارشد تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم …

1-16- مسیر بیوسنتز جیبرلین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-17- تاریخچه پلی آمین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

1-18- کاربرد پلی آمین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-19- مسیر بیوسنتز پلی آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-20- هدف از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

فصل دوم بررسی منابع

2-1- بازدارنده های بیوسنتز جیبرلین ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2- ارتباط مسیر بیوسنتز کاروتنوئیدها با جیبرلین ها………………………………………………………………………………………………………………….23

2-3- کاربرد اسید جیبرلیک در فیزیولوژی پس از برداشت…………………………………………………………………………………………………………….24

2-4- خصوصیات پلی آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-5- اشکال مؤثر پلی آمین ها در پس از برداشت…………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-6- اهمیت پلی آمین ها در فیزیولوژی پس از برداشت………………………………………………………………………………………………………………..29

2-7- رابطه پلی آمین ها و تنش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-7-1- نقش پلی آمین ها در تنش اکسیداتیو……………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-7-2- تنش مکانیکی و نقش پلی آمین ها در حفظ سفتی بافت میوه………………………………………………………………………………………..33

2-7-3- نقش پلی آمین ها در تنش سرما……………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-8- ارتباط بین پلی آمین ها، اتیلن و پیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-9- انواع رادیکال های آزاد، نحوه تولید و عمل آنها………………………………………………………………………………………………………………………38

2-10- ارتباط بین جیبرلین ها و پلی آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم مواد و روش ها

3-1- تهیه میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

3-2- طرح آزمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-3- تیمار با اسید جیبرلیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

3-4- تیمار با محلول پوتریسین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

3-5- تیمار با محلول اسید جیبرلیک و پوتریسین…………………………………………………………………………………………………………………………..41

3-6- آزمون های کیفی میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

3-6-1- اندازه گیری کاهش وزن میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-6-2- تعیین سفتی بافت میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-6-3- تعیین میزان سرمازدگی میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-6-4- ارزیابی وضعیت ظاهری و بازارپسندی………………………………………………………………………………………………………………………………..43

3-6-5- تعیین میزان ویتامین ث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

3-6-6- اندازه گیری فنل کل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-6-6-1- تهیه محلول کربنات سدیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

3-6-6-2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیک……………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-6-7-اندازه گیری pH آب میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

3-6-8- اندازه گیری اسیدیته قابل تیتراسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-6-9- اندازه گیری محتوای مواد جامد قابل حل آب میوه…………………………………………………………………………………………………………..45

3-6-10- نسبت بریکس به اسیدیته کل آب میوه…………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-7- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم نتایج

4-1- سفتی بافت میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

4-2- درصد کاهش وزن میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

4-3- سرمازدگی میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

4-4- وضعیت ظاهری و بازارپسندی میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

4-5- اسیدآسکوربیک(ویتامین ث)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

4-6- ترکیبات فنلی کل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55

یک مطلب دیگر :

4-7- محتوای مواد جامد محلول(TSS)…………………………………………………………………………………………………………………………………………56

4-8- اسیدهای آلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

4-9- نسبت TSS/TA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-10- pH آب میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

فصل پنجم بحث

5-1- سفتی بافت میوه، کاهش وزن میوه و بازارپسندی………………………………………………………………………………………………………………….64

5-2- سرمازدگی میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

5-3- ویتامین ث و فنول کل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

5-4- مواد جامد محلول، اسیدیته کل، نسبت TSS/TAو pH آب میوه………………………………………………………………………………………68

5-5- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

فهرست شکلها

شکل 1-1- شماتیک اجزاء میوه بالغ مرکبات…………………………………………………………………………………………………………………………………….5

شکل 1-2- ساختار شیمیایی اسید جیبرلیک………………………………………………………………………………………………………………………………….15

شکل 1-3- مسیر بیوسنتز جیبرلین ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

شکل 1-4- ساختمان مولکولی پلی آمین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………19

شکل 1-5- مسیر بیوسنتز پوتریسین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

شکل 1-6- مسیر عمده بیوسنتز پلی آمین ها…………………………………………………………………………………………………………………………………21

شکل 2-1- مسیر مشترک بیوسنتز جیبرلین ها و کاروتنوئیدها……………………………………………………………………………………………………..25

شکل 2-2- مسیر مشترک بیوسنتز پلی آمین ها و اتیلن………………………………………………………………………………………………………………..39

شکل 3-1- منحنی جذب استاندارد اسید گالیک…………………………………………………………………………………………………………………………….45

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر سفتی بافت میوه پرتقال هاملین……………………..51

نمودار 4-2- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر سفتی بافت میوه پرتقال هاملین……………………52

نمودار 4-3-اثر تیمار اسید جیبرلیک در زمان 90 روز نگهداری بر سفتی بافت میوه پرتقال هاملین……………………………………………52

نمودار 4-4- اثر تیمار پوتریسین پس از 45 روز نگهداری بر کاهش وزن میوه پرتقال هاملین……………………………………………………..53

نمودار 4-5- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان سرمازدگی میوه پرتقال هاملین………….53

نمودار 4-6- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان سرمازدگی میوه پرتقال هاملین………….54

نمودار 4-7- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر وضعیت ظاهری وبازار پسندی میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

نمودار 4-8- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر وضعیت ظاهری وبازار پسندی میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

نمودار 4-9- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان ویتامین ث میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

نمودار 4-10- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان ویتامین ث میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

نمودار 4-11- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان ویتامین ث میوه پرتقال هاملین……….56

نمودار 4-12- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان فنل کل میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

نمودار 4-13- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان فنول کل میوه پرتقال هاملین………….58

نمودار 4-14- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان فنول کل میوه پرتقال هاملین………….58

نمودار 4-15- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان مواد جامد محلول میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

نمودار 4-16- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان مواد جامد محلول میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

نمودار 4-17- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان مواد جامد محلول میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

نمودار 4-18- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان اسیدهای آلی میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*