ارشد رابطه استرس ادراک شده و فرسودگی شغلی با سازگاری زناشویی در معلمان شهر سنندج

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3- 1 طرح پژوهش…. 69
3-2 جامعه آماری ونمونه و شیوه نمونه گیری… 69
3-3 ابزارهای اندازه گیری… 69

3-3-1مقیاس استرس ادراک شده. 69
3-3-2پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ.. 69
3-3-3 پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_ والاس…. 70
3-4 شیوه اجرا 71
3- 5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)
4-1 بررسی نتایج آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 73
4-2 میانگین استرس ادراک شده بر حسب جنسیت…. 73
4-3 میانگین خستگی عاطفی بر حسب جنسیت…. 74
4-4 میانگین مسخ شخصیت بر حسب جنسیت…. 74

یک مطلب دیگر :

4-5 میانگین عدم کفایت شخصی بر حسب جنسیت…. 74
4-6 میانگین سازگاری زناشویی بر حسب جنسیت…. 75
4-7  فرضیه اصلی.. 75
4-7  فرضیات فرعی.. 77
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 بحث و نتیجه گیری… 82
5-2 محدودیت های پژوهش…. 85
5-3 پیشنهادات پژوهشی.. 86
5-4 پیشنهادات کاربردی… 86
فهرست منابع
منابع فارسی.. 87
منابع لاتین.. 90
پیوست ها
چکیده انگلیسی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*