ارشد روش شناسی تعامل مفسران شیعی با سنت، برپایه «آلاء الرّحمن» و تطبیق آن …

 • 3. 3. 1. نسب ونیاکان……………………………………………………………………………………………………. 34
 • 3. 3. 1. خاندان………………………………………………………………………………………………………….. 34
 • 3. 3. 1. تألیفات………………………………………………………………………………………………………….. 35
 • 3. 3. 1. اساتید علامه……………………………………………………………………………………………………. 35
 • 3. 3. 1. اجازه‏هاى اجتهادوروایت………………………………………………………………………………………… 36
 • 3. 3. 1. وفات…………………………………………………………………………………………………………… 36

بخش دوم:  حجیّت خبر واحد در تفسیر

 1. 2. فصل اول: حجیّت خبر واحد……………………………………………………………………………………………….. 38
 2. 1. 2. ضرورت بحث حجیت خبر واحد در تفسیر……………………………………………………………………….. 38
 3. 1. 2. چارچوب و شرایط حجیت خبر واحد………………………………………………………………………………. 39
 4. 1. 2. جایگاه خبر واحد و زاویه دید علما به خبر واحد در تفسیر……………………………………………………….. 40
 5. 3. 1. 2. دیدگاه موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر……………………………………………………………………….. 40
 6. 1. 3. 1. 2. دیدگاه آیت الله خوئی&…………………………………………………………………………………… 40
 7. 1. 3. 1. 2. دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی&………………………………………………………………………….. 41
 8. 1. 3. 1. 2. دیدگاه آیت الله معرفت&………………………………………………………………………………. 41
 9. 3. 1. 2. دیدگاه قائلان عدم حجیت خبر واحد در تفسیر…………………………………………………………………….. 42
 10. 2. 3. 1. 2. دیدگاه شیخ طوسی&……………………………………………………………………………………… 43
 11. 2. 3. 1. 2. دیدگاه علامه طباطبایی &………………………………………………………………………………… 43
 12. 1. 2. دیدگاه علامه بلاغی&……………………………………………………………………………………………… 45

بخش سوم:  بررسی چگونگی تعامل علامه بلاغی با سنت در مقایسه با المیزان

 1. 3. فصل اول: اشاره به چگونگی کاربرد روایات در تفسیر آلا‌ءالرحمن…………………………………………………….. 48
 2. 1. 3. اشاره به اجماع فریقین……………………………………………………………………………………………… 48
 3. 1. 3. اشاره به اختلاف روایات بدون ذکر آنها………………………………………………………………………….. 48
 4. 1. 3. اشاره به حدیث اهل‌سنت……………………………………………………………………………………………. 49
 5. 1. 3. کاربرد روایات همراه با سند………………………………………………………………………………………. 49
 6. 1. 3. اشاره کلی به روایات اهل‌بیت^……………………………………………………………………………………. 50
 7. 1. 3. تطابق نظر با مضمون روایت همراه با ذکر سند یا نام معصوم ×………………………………………………. 50
 8. 3. فصل دوم: روش‌های علامه بلاغی درتعامل با روایات به لحاظ محتوایی و تطبیق آن با المیزان…………………………………………………………… 51
 9. 2. 3. روایت در تأیید مصداق…………………………………………………………………………………………….. 51
 10. 2. 3. تأیید با روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………… 52
 11. 2. 3. اظهار نظر با استفاده از روایات…………………………………………………………………………………… 52
 12. 2. 3. ذکر مصداق از منابع شیعی………………………………………………………………………………………… 53
 13. 2. 3. بیان قدر مشترک روایات………………………………………………………………………………………….. 54
 14. 2. 3. ذکر روایت اهل سنت و اشاره به پیام روایت شیعی………………………………………………………………. 55
 15. 2. 3. تبیین لفظ متفاوت در روایات شیعه و سنی………………………………………………………………………… 56
 16. 2. 3. انحصار تفسیر در روایت………………………………………………………………………………………….. 57
 17. 2. 3. ذکر شأن نزول و اشاره به روایت…………………………………………………………………………………. 58
 18. 2. 3. بررسی گونه های مختلف روایات……………………………………………………………………………….. 58
 19. 2. 3. ذکر روایات متحدالمعنی و مختلف الالفاظ……………………………………………………………………….. 59
 20. 2. 3. ارجاع به فقه و سنت……………………………………………………………………………………………… 61
 21. 2. 3. ذکر روایات شیعی و اشاره به وجود روایات اهل سنت………………………………………………………… 61
 22. 2. 3. اشاره به روایات شیعی درتأیید نظرخویش……………………………………………………………………… 63
 23. 2. 3. تبیین واژه ای خاص از روایت………………………………………………………………………………….. 63
 24. 2. 3. استعمال لفظ در بیش از یک معنا………………………………………………………………………………… 64
 25. 2. 3. روایت، مبنای تفسیر……………………………………………………………………………………………… 66
 26. 2. 3. رد روایت سنی و سکوت ظاهری در مورد روایت شیعه………………………………………………………. 66
 27. 2. 3. کاربرد روایی آیات برای یکدیگر……………………………………………………………………………….. 68
 28. 2. 3. نقد روایی وتاریخی……………………………………………………………………………………………….. 69
 29. 2. 3. تعدد مصادر روایت و ذکر مضمون واحدونقد نظر مخالف باروایت…………………………………………… 70
 30. 2. 3. ترجیح متن روایت برسند آن در نقد……………………………………………………………………………… 71
 31. 2. 3. وجوه معنایی بر پایه‌ی روایت…………………………………………………………………………………… 72
 32. 2. 3. کاربرد روایت مسند………………………………………………………………………………………………. 73
 33. 2. 3. ذکر روایت بدون نقد و نظر……………………………………………………………………………………… 74
 34. یک مطلب دیگر :
 35. فایل پایان نامه تشخیص افتراقی
 36. 2. 3. تأثیر متن و سند در پذیرش یا رد روایت………………………………………………………………………… 75
 37. 2. 3. قدر مشترک روایات……………………………………………………………………………………………… 76
 38. 2. 3. کشف تعارضها و تفاوتها………………………………………………………………………………………… 77
 39. 2. 3. تفسیر و یا تطبیق…………………………………………………………………………………………………. 78
 40. 2. 3. تعیین مصداق بر عهده روایت……………………………………………………………………………………. 79
 41. 2. 3. برتری آل الله در تفسیر…………………………………………………………………………………………… 80
 42. 31. 2. 3. اثبات برتری اهل بیت ^، با منابع اهل سنت…………………………………………………………………….. 80
 43. 31. 2. 3. تفصیل در جایگاه ضرورت……………………………………………………………………………………. 81
 44. 2. 3. اشاره به تواتر حدیث بین مسلمین………………………………………………………………………………… 82
 45. 2. 3. امکان جمع بین دوگونه از روایات………………………………………………………………………………. 83
 46. 2. 3. تقدم ذکر منبع با سند کاملتر بر منبع با سند ناقص………………………………………………………………. 84
 47. 2. 3. تأیید روایت با استفاده از کتب مقدس (تورات)………………………………………………………………….. 86
 48. 2. 3. ذکر روایت (یا تقطیع و تلخیص روایت) در حد نیاز و اختلاف در الفاظ روایت با منبع آن………………….. 87
 49. 2. 3. عدم تطابق کامل الفاظ روایت با هیچ‌یک از منابع ذکر شده…………………………………………………….. 88
 50. 2. 3. عرض حدیث بر کتاب خدا……………………………………………………………………………………….. 89
 51. 2. 3. نقد نظرات دیگران برپایه روایت………………………………………………………………………………… 90
 52. 2. 3. ذکر مصداق توسط روایت……………………………………………………………………………………….. 90
 53. 2. 3. اختصار گویی و ارجاع به تفصیل………………………………………………………………………………. 91
 54. 2. 3. تأیید روایات شیعه وسنی از باب مصداق . 91
 55. 3. فصل سوم: روش ظاهری تعامل با روایات……………………………………………………………………………….. 93
 56. 3. 3. روش تعامل علامه بلاغی با روایات، به لحاظ ظاهری باتوجه به متن………………………………………….. 93
 57. 1. 3. 3. تأیید روایات شیعه توسط روایات اهل سنت………………………………………………………………………. 93
 58. 1. 3. 3. پیام واحد، منابع گوناگون………………………………………………………………………………………… 93
 59. 1. 3. 3. مضمون روایت، جانشین روایت…………………………………………………………………………………. 93
 60. 1. 3. 3. ذکر قسمت متفاوت روایت در روایات مشابه……………………………………………………………………. 94
 61. 1. 3. 3. چکیده و ماحصل روایت………………………………………………………………………………………… 94
 62. 1. 3. 3. ابتدا روایت سپس سند…………………………………………………………………………………………… 94
 63. 1. 3. 3. اجماع مسلمین، تأیید روایت……………………………………………………………………………………… 95
 64. 1. 3. 3. اشاره به ادامه‌دار بودن حدیث بدون ذکر کامل آن……………………………………………………………….. 95
 65. 3. 3. روش تعامل علامه بلاغی با روایات به لحاظ ظاهری با توجه به سند………………………………………….. 98
 66. 2. 3. 3. انواع شیوه‌های نقل سند…………………………………………………………………………………………. 98
 67. 2. 3. 3. داوری اسناد روایات در آلاء الرحمن……………………………………………………………………………. 105
 68. 2. 3. 3. سند در المیزان…………………………………………………………………………………………………. 109
 69. 3. 2. 3. 3. گزارش اسناد…………………………………………………………………………………………….. 109
 70. 3. 2. 3. 3. داوری اسناد روایات در المیزان………………………………………………………………………….. 111

نتایج و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 112

جمع بندی روش های علامه بلاغی& در تعامل با روایات…………………………………………………………………. 112

جمع بندی روش علامه بلاغی &وعلامه طباطبایی&……………………………………………………………………… 114

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………… 115

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………… 116

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………. 116

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………… 117

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*