ارشد روش مواجهه با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی با تأکید بر نهج البلاغه

1ـ4ـ پیشینه تحقیق. 4

سؤال اصلی: 4

سؤالات فرعی: 4

1ـ6ـ فرضیات تحقیق. 5

1ـ7ـ روش تحقیق. 5

1ـ8ـ ساختار تحقیق. 5

2ـ مفاهیم 6

2-1 مفهوم روش.. 6

2ـ3ـ مفهوم هنجار. 6

2ـ4ـ مفهوم ناهنجار. 7

2ـ 5 ـ مفهوم ارزش.. 10

3ـ عوامل شکل گیری هنجارها 12

3ـ1ـ نظم 12

3-1-1- راهکارهای ایجاد نظم اجتماعی. 14

3ـ1ـ1ـ1ـ برنامه ریزی. 15

3ـ1ـ1ـ2ـ تقسیم کار. 15

3ـ1ـ1ـ3ـ  پرهیز از شتابزدگى. 15

3ـ1ـ1ـ3ـ پرهیز از تسویف.. 16

3ـ1ـ1ـ4ـ مداومت و پایداری. 16

3ـ2ـ آموزش و آگاهی. 17

3ـ3ـ اجرای عدالت.. 22

3ـ4ـ برقراری مساوات.. 25

3ـ4ـ1ـ  ابعاد مساوات.. 25

4ـ عوامل ایجاد ناهنجاریها در جامعه 29

4ـ1ـ فقر. 31

4ـ1ـ1ـ آثار اجتماعی فقر. 31

4ـ1ـ1ـ1ـ گناه و خطا 31

4ـ1ـ1ـ2ـ فساد اخلاقی. 32

4ـ1ـ1ـ3ـ انزوای اجتماعی وسیاسی و حقوقی. 32

4ـ1ـ2ـ راهکارهای فقر زدایی. 32

4ـ1ـ2ـ1ـ افزایش حداقل دستمزد 33

4ـ1ـ2ـ2ـ اخذ مالیات و وجوه شرعی. 33

4ـ1ـ2ـ3ـ بیمه بیکاران. 34

4ـ1ـ2ـ4ـ ایجاد فرهنگ دستگیری از فقرا 35

4ـ1ـ2ـ5ـ کنترل بازار. 37

4ـ1ـ2ـ7ـ عدالت اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر. 38

4ـ2ـ مسخ شدن ارزشها 38

فصل دوم : روش مواجهه با هنجارهای اجتماعی. 44

مقدمه 46

2ـ1ـ دعا کردن. 47

2ـ1ـ1ـ دعا برای عبد العزیز بن حارث جعفى. 47

2ـ1ـ 2ـ دعا برای عمار یاسر. 47

2ـ1ـ3ـ  دعا برای عمرو بن حمق. 48

2ـ1ـ4ـ دعا برای مَعقِل بن قیس.. 48

2ـ1ـ5ـ دعا برای هاشم بن عُتبه مِرقال. 48

2ـ1ـ6ـ دعا برای مالک اشتر. 49

2ـ1ـ7ـ دعا برای سعیدبن قیس.. 49

2ـ2ـ تشویق کردن. 51

2ـ2ـ1ـ شیوه های تشویق امیرالمؤمنین. 56

2ـ2ـ1ـ1ـ تشویق گفتاری. 57

2ـ2ـ1ـ2ـ تشویق کتبی. 58

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ  مالک اشتر. 58

2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ فرماندار مدائن (سعدبن‏مسعود ثقفی) 61

2ـ3ـ ارتقاء مسئولیت.. 61

2ـ3ـ1ـ عمربن ابی سلمه مخزومی. 62

2ـ3ـ2ـ مالك اشتر. 62

جمع بندی. 63

فصل سوم: روش برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی. 64

مقدمه 66

3ـ1ـ کنترل درونی. 66

3ـ1ـ1ـ تقوا 67

3ـ1ـ1ـ1ـ ابعاد تقوی. 68

1ـ تقوای اجتماعی. 69

یک مطلب دیگر :

2ـ تقوای سیاسی. 71

3ـ تقوای مالی. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ آثار تقوی در زندگی. 73

3ـ1ـ2ـ تقویت حیا و شرم 76

3ـ1ـ2ـ1ـ  ارکان حیا 76

3ـ1ـ2ـ2ـ تأثیر بی حیایی در زندگی اجتماعی. 78

3ـ1ـ2ـ3ـ قلمرو حیا 80

1ـ حیا در پوشش.. 80

2ـ حیای چشم 81

2ـ حیای گوش.. 82

3ـ حیای زبان. 82

4ـ حیا در رفتار. 83

3ـ1ـ3ـ تعقل و خرد ورزی. 83

3ـ 1ـ3ـ1ـ  آثار خرد ورزی در زندگی اجتماعی. 86

3ـ2ـ کنترل بیرونی (اجتماعی) 88

3ـ2ـ1ـ نظارت مستقیم 89

3ـ2ـ2ـ  نظارت مخفی. 92

3ـ2ـ2ـ1ـ فوائد نظارت مخفی. 94

3ـ3ـ رفتار آن حضرت با هنجار شکنان. 95

3ـ3ـ1ـ تغافل و چشم پوشى‏ 96

3ـ3ـ1ـ1ـ محدوده تغافل‏ 97

3ـ3ـ2ـ عفو و گذشت‏ 98

3ـ3ـ2ـ1ـ شرایط عفو و گذشت.. 100

3ـ3ـ2ـ2ـ  نمونه‏هایى از عفو و گذشت.. 100

1ـ عفو قضیه فدک.. 101

2ـ عفو عایشه 101

3ـ عفو ناکثین. 102

4ـ عفو در جنگ صفین. 103

3ـ3ـ3ـ موعظه و نصیحت.. 104

3ـ3ـ3ـ1ـ آداب موعظه 105

1ـ شرایط موعظه کننده 105

2ـ شرایط موعظه 107

3ـ شرایط موعظه شونده 107

3ـ3ـ4ـ امر به معروف و نهی از منکر. 108

3ـ3ـ4ـ1ـ آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر. 109

3ـ3ـ4ـ2ـ عواقب اجتماعی  ترک امربه معروف و نهی از منکر. 110

1ـ  سبب تسلط اشرار. 111

2ـ مسخ ارزشها 112

3ـ رشد باطل و منزوی شدن حق. 112

3ـ3ـ5ـ تذکر. 112

3ـ3ـ6ـ مجازات.. 113

3ـ3ـ7ـ تنبیه 115

3ـ3ـ8ـ  تشبیه تحقیر آمیز. 116

1ـ خطاب به مردم کوفه 117

2ـ خطاب به مردم بصره 119

3ـ خطاب به خوارج. 120

4ـ  خطاب به مغیرة بن اخث.. 121

5ـ خطاب به اشعث.. 121

3ـ3ـ9ـ سرزنش.. 123

1ـ سرزنش مَصقَلة بن‏هُبَیْرَه شیبانی. 123

2ـ سرزنش کوفیان. 123

3ـ سرزنش منذر بن‏جارود عبدی. 124

4ـ سرزنش کمیل. 126

3ـ3ـ10ـ  نفرین. 127

3ـ3ـ11ـ  تهدید 130

1ـ تهدید اشعث بن قیس.. 130

2ـ تهدید قُدامة بن عَجْلان ازْدى‏ 131

3ـ تهدید زیاد بن ابیه 132

4ـ تهدید اهل بصره 132

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*