ارشد شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی …

2-3-3 دوره سوم و RCM…………………………………………………..

2-3-3-1 دست‌آوردهای جدید نت در این دوره…………………………. 15

2-4- توقعات رو به رشد مربوط به نگهداری و تعمیرات………………… 16

2-4-1 نگهداری و تعمیرات اضطراری یا (EM)…………………………… 17

2-4-2 نگهداری و تعمیرات اصلاحی یا (CM)…………………………… 17

2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………. 17

2-6- لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا…………………… 22

2-6-1 مهمترین فوائد سیستم کدگذاری………………………………. 22

2-6-2 تعیین کد پیشنهادی مناسب برای تجهیزات و ماشین آلات اصلی شرکت….22

2-7- فناوری شبكه عصبی………………………………………………. 24

2-7-1 حوزه های كاربردی شبكه های عصبی………………………… 26

2-8- فناوری الگوریتم ژنتیك…………………………………………….. 26

2-9- مروری بر كاربردهای تجاری……………………………………….. 27

2-9-1 بازاریابی…………………………………………………………… 27

2-9-2 بانكداری و حوزه های مالی…………………………………….. 29

2-9-3 پیش بینی………………………………………………………… 30

2-9-4 سایر حوزه های تجاری………………………………………….. 30

2-10- مزایای استفاده از فناوری های هوش مصنوعی………………. 30

2-11- نتیجه گیری……………………………………………………….. 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………….. 33

یک مطلب دیگر :

3-2- مدل مسئله…………………………………………………………. 34

3-3- فرآیند حل……………………………………………………………. 34

3-3-1 نحوه نظارت بر روی پارامترهای موثر بر روی سیستم …………34

3-3-2 پارامترهای موثر بر روی سیستم مورد شبیه سازی…………..35

3-3-3 عملیات فازی……………………………………………………… 36

3-3-4 ایجاد اعداد فازی…………………………………………………… 37

3-3-5 مفاهیم اساسی از فازی کردن…………………………………. 37

3-3-6 مقایسه اعداد فازی………………………………………………. 38

3-3-7 ایجاد ماتریس زمانی……………………………………………… 42

3-3-8 پیاده سازی الگوریتم ژنتیک…………………………………….. 43

3-4- تعیین اعتبار……………………………………………………….. 44

3-5- نتیجه گیری………………………………………………………… 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………… 51

4-3- تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده…………………………. 62

4-4- نتیجه گیری……………………………………………………….. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………….. 66

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………. 66

منابع و مآخذ……………………………………………………………. 70

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………. 70

پیوست ها………………………………………………………………. 72

چکیده:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*