ارشد شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده …

فصل دوم  : آشنایی با برخی از معروفها ومنکرها در قرآن و روایات. 40

الف: ابزار و معیارشناخت معروفهاومنکرها. 40

  1. فطرت : 40
  2. عقل : 42
  3. شرع : 43
  4. عرف و اجتماع 44

ب:  برخی معروفها و منکرها درقرآن وحدیث. 44

برخی معروفها در قرآن و حدیث 44

برخی منكرها در قرآن و حدیث 45

فصل سوم :  بررسی عدم تعارض امر به معروف و نهی از منکرباآزادی وتکنولوژی. 46

الف: رابطه امر به معروف و نهی از منکربا آزادی انسان. 46

ب: تأثیرتکنولوژی بر امر به معروف و نهی از منکر. 50

اثر تكنولوژی بر امر به معروف 51

الف – بعد معرفتی.. 51

ب – بعد مساله آفرینی.. 52

فصل چهارم : امر به معروف و نهی از منکردرارتباط باتعلیم ،تربیت وتبلیغ. 54

الف: اهمیّت تبلیغ وتعلیم وتربیت دراسلام. 54

تبلیغ وتعلیم وتربیت در اسلام 55

بخش سوم : شیوه ها و ابزارهای جدید  امر به معروف و نهی از منکر براساس قرآن و حدیث. 63

فصل اول: شیوه های جدید امر به معروف و نهی از منکر برخواسته از قرآن و احادیث  64

برخی شیوه های کاربردی:. 64

  1. آگاهی بخشیدن: 64

2-  شیوه « تدریج » 65

3-  شیوه زبانی (گفتاری): 67

الف. امر و نهی ساده.. 67

ب.امر و نهی حکیمانه.. 68

ج : – استفاده از گفتار نرم.. 69

د- استفاده ازسخنان پند آمیز:.. 70

ه- امر و نهی عاطفی واحساس دوستی.. 71

و- امر و نهی صریح وکنایی.. 71

ی- امر ونهی توضیحی.. 72

س- امر و نهی تشویقی.. 72

ق- امر و نهی آرام و تند.. 75

ز-  امر و نهی مذمتی.. 76

س. امر و نهی تهدیدی.. 76

ق. امر و نهی ملی و جهانی.. 77

4-  شیوه نوشتاری 77

5- شیوه استدلال به آیات قرآنی 78

6-  شیوه « مستقیم وغیرمستقیم » 79

7-  شیوه « فردی » و « جمعی » 80

8- شیوه تکرار 81

9- شیوه عملی : 81

10- شیوه « ستایش » 84

11-شیوه« نکوهش » 86

موارد سرزنش در آیات قرآن کریم وروایات و ….. 86

12- شیوه کنترل 88

الف – نظارت های اجتماعی درونی.. 89

ب – نظارت های اجتماعی بیرونی (یا خارجی).. 89

نکته:.. 90

13- شیوه « یادآوری نعمت ها و مسئولیت ها» 91

14- شیوه بیان پاداش وعقاب 93

15- شیوه تغافل 94

16- شیوه ی « ارائه جایگزین » 96

17- شیوه « تخلیه روحی – روانی » 97

18- شیوه « استناد به الگوها » 99

19- شیوه « تنظیم روابط» 100

الف – گسترش روابط:.. 101

ب – محدود سازی روابط.. 103

ج – قطع روابط.. 103

20- شیوه ی هنری 106

21- شیوه آئینه‏وار 107

22- شیوه آماده‏سازى‏ 108

23- شیوه تلقین‏ 108

یک مطلب دیگر :

24-  شیوه امید دادن‏ 109

25- شیوه توجه به ظرفیت افراد 109

26- شیوه كنایه گویى‏ 110

27- شیوه ایجاد محبّت‏ 110

28- شیوه تحریك عواطف‏ 111

29- شیوه مخفیانه و مختصر 111

30- شیوه مماشات‏ 112

31- شیوه خشكانیدن‏ ریشه مفاسد: 112

32- شیوه تنگ كردن‏ زمینه بر منكر با انجام معروف 113

33-  شیوه ‏ی ،انجام معروف ونهی ازمنکر با توجه به زمان 114

34- شیوه ی امر و نهی به نوجوانان 114

35- شیوه ی امر و نهی به جوانان 115

الف- آشکار کردن هدف دین و نقش آن در زندگی.. 116

ب- درک زبان، منطق و احساسات جوانان.. 116

ج- اجتناب از افراط و تفریط.. 117

د- آشکار کردن فلسفه احکام.. 117

ه- تبلیغ عملی از سوی الگوها.. 117

و- به کارگیری روش های نو.. 118

36- شیوه امر ونهی بزرگسالان 118

37- شیوههای امر و نهی به رؤسا 119

38- شیوه ی امر و نهی به دانشمندان 120

39- شیوه ی امر و نهی به اعضای خانواده 121

40- شیوه ی امر و نهی به دوستان و اقوام 123

41- شیوه ی امر و نهی به بانوان 124

42- شیوه کاربرد تشبیه 126

43- شیوه کاربرد استعاره 127

44- شیوه کاربرد سجع 128

45- شیوه هجرت از محیط شرک 128

46- شیوه تبعید 129

47- شیوه پاسخ بدی با نیکی 129

48- شیوه مدارا با نادانان 130

49- شیوه تداوم 131

50- شیوه قهر و سكوت 131

51- شیوه افشاگری 133

52- شیوه توبیخ و تهدید و هشدار 134

53- شیوه خویشتن داری 135

54- شیوه عفو و گذشت 136

55- دورى از دشنام 138

56- ورزش و امر به معروف و نهی از منکر : 138

57- بکار گیری فن آوری ونرم افزار ها( ICT)  در ترویج  امر به معروف و نهی از منکر 139

58- شیوه امر به معروف و نهی از منکربا « اقلیت های دینی و مذهبی» 139

فصل دوم: ابزارهای جدیدتکنولوژی درراستای توسعه وثمر بخشی امر به معروف و نهی از منکر 141

رسانه 141

  • فضاهای الکترونیکی و فردگرایی :.. 143
  • کارکردهای مثبت.. 144
  • کارکردهای منفی.. 146

1ـ مطبوعات 151

2ـ رادیو 152

3ـ تلویزیون 152

  • نقش تلویزیون و ویدیو در بزهکاری.. 153
  • فیلم های سینمایی.. 154

4- ماهواره 154

5- اینترنت: 156

کاربردهای چت.. 157

آسیب های چت.. 159

6- تلفن همراه 160

زندگی آنلاین.. 161

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*