ارشد طراحی و ساخت دستگاه ECAR به منظور بررسی اثرات فرآیند بر روی …

3-4- ابزار گردآوری داده‌ها.. 42
3-5- روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات).. 43
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات).. 43
فصل چهارم: بحث و بررسی موضوع
4-1-مقدمه.. 45
4-2- بررسی روند سختی در فولاد.. 45
4-3- بررسی نتایج مربوط به آزمایش ازدیاد طول.. 46
4-4- بررسی روند تغییرات استحکام تسلیم در فولاد.. 47
4-5- بررسی روند تغییرات در استحکام نهایی فولاد.. 47
4-6- اثر دستگاه بر دانه بندی ماده اولیه.. 48
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری.. 51

5-2- پیشنهادات.. 52
5-3- محدودیت های پژوهش.. 52
منابع.. 54
ضمائم.. 56
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             صفحه
جدول (3-1) استاندار STM-52. 42
جدول (3-2) نتایج مربوط به تغییرات دانه بندی ذرات در قطعات پس از اجرای آزمایش48
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                             صفحه
شکل (2-1) شماتیکی فرایند های SPD. ]10[ 9
شکل (2-2) انواع حالات چرخش بین پاس‌های متوالی در قالب ECAP. ]10[ 10
شکل (2-3) نمایش شماتیکی جریان پایدار و موضعی در ECAP بسته به سختی و نرمی مواد. ]10[ 11
شکل (2-4) روش فشار و اکستروژن متوالی (CEC).]10[ 11
شکل (2-5) تأثیر اصطکاک در نیروی شکل دهی در فشردن و اکستروژن متناوب.]10[ 12
شکل (2-6) اصول فرایند HPT. ]11[ 13
شکل (2-7) شکل شماتیک فرایند شکل دهی CGP. ]12[ 14
شکل (2-8) ساختار ریز دانه شده بر اثر فرایند CGP در پاس 4.]14[ 15

یک مطلب دیگر :

شکل (2-9) شکل شماتیک قالب‌های مورد استفاده برای بررسی اثر زاویه ; مقادیر  عبارتند از a ) °90، b) °112.5، c) °135 و d) °157.5]15[ 17
شکل (2-10) میکرو ساختار و الگوی SAED به دست آمده برای قالب‌های شکل 2-9 بعد از 4 پاس. ]15[ 18
شکل (2-11) شماتیک قالب ECAP با زاویه کانال 60 درجه. ]16[ 19
شگل (2-12) رابطه بین زاویه انحنا (  ) و شعاع فیلت (r) در هر زاویه تقاطع کانال (  ).]17[ 20
شکل (2-13) اصول فرآیند conshearing.]19[ 21
شکل(2-14) شماتیک فرآیند ECAP-conform. ]20[ 22
شکل (2-15) طرح شماتیک به کار رفته برای فرایند ECAR. ]6[ 23
شکل (2-16) تغییر شکل حاصل در نقاط مدل المان محدود برای لقی صفر (a)،لقی 0,2 (b)،و لقی 0,4 (c).]6 [ 24
شکل (2-17) تغییر شکل حاصل در مدل محدود برای شعاع اریب صفر. ]6[ 24
شکل (2-18) طرح شماتیکی فرایند مورد استفاده (a) و پارامتر های قالب در منطقه تغییر شکل (b)و مکانیزم تغییر شکل (c).]21[ 25
شکل(2-19)تغییرات مقدار r و  با تعداد مراحل فرایند.]21[ 26
شکل (2-20) تصویر نمونه بعد از یک مرحله از فرایند.] 2[ 27
شکل (2-21)تصویر نمونه بعد از انجام مرحله دوم فرایند (a) و انجام مرحله دوم بعد از اعمال عملیات حرارتی (b).]2[ 27
شکل (2-22) دانه های حاصل بعد از 6 مرحله (a) و رسوبات کروی حاصل شده (b).]2 [ 28
شکل (2-23) نمای جانبی ورق فولادی بعد از فرایند ECAR.]3[ 29
شکل (2-24) میکرو ساختار نمونه فولادی a – قبل از فرایند b– بعد از فرایند ECAR.]3[ 29
شکل (2-25) روند تغییرات ضخامت در فرایند های ECAP و ECAR.]4[ 30
شکل (2-26) ساختار نمونه آلومینیوم 6063 بعد از 3 پاس فرایند ECAR (a) الگوی تداخل پراش اشعه ایکس (b).]4[ 31
شکل (2-27) شکل شماتیکی از اصول اندازه گیری هدایت الکتریکی با استفاده از روش Four – Point – Probe.]9[ 32
شکل (2-28) تغییرات هدایت الکتریکی نمونه مسی با تعداد پاس‌های فرایند ECAR.]9[ 33
شکل (2-29) شکل تنش – کرنش بدست آمده از تست کشش.]9[ 34
شکل (2-30) تصاویر SEM نمونه 10 پاس که در مقیاس‌های مختلف نشان داده شده است (a) 5 میکرومتر (b) 500 نانو متر (c) 300 نانومتر (d) توزیع اندازه دانه در پاس دهم.]8[ 35

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*