ارشد علل گرایش به عرفان های کاذب

  • فصل دوم: عرفان حقیقی و شاخصه­های عرفان و عارفان حقیقی………………………………9 2ـ1. عرفان حقیقی چیست؟………………………………………………………………………………………………..10 2ـ1ـ1. عرفان در لغت……………………………………………………………………………………………………….10  2ـ1ـ2. عرفان در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………..11  2ـ1ـ3. سرچشمه عرفان……………………………………………………………………………………………………14  2ـ1ـ4. عرفان نظری و عملی……………………………………………………………………………………………..18  2ـ1ـ5. عرفان حقیقی و کاذب…………………………………………………………………………………………….20 2ـ2. شاخصه­های عرفان حقیقی……………………………………………………………………………………..22

 

2ـ2ـ1. قرب الهی به عنوان هدف غایی……………………………………………………………………………….22  2ـ2ـ2. مطابقت با شریعت…………………………………………………………………………………………………..23

2ـ2ـ3. هماهنگی با عقل…………………………………………………………………………………………………….28 2ـ2ـ4. عدم مخالفت با فطرت……………………………………………………………………………………………..31

2ـ2ـ5. تصحیح نسبت به دنیا و آخرت…………………………………………………………………………………32 2ـ2ـ6. همه جانبه بودن………………………………………………………………………………………………………35 2ـ3. شاخصه­های عارفان حقیقی…………………………………………………………………………………………36  2ـ3ـ1. یاد خدا…………………………………………………………………………………………………………………36 2ـ3ـ2. تأکید بر ریاضت­های شرعی…………………………………………………………………………………….38  2ـ3ـ3. مرگ اندیشی…………………………………………………………………………………………………………39  2ـ3ـ4. پرهیز از شهرت و فرقه­گرایی………………………………………………………………………………….40  2ـ3ـ5. محبت نسبت به همه آفریده­ها…………………………………………………………………………………..41

  1. فصل سوم: شاخصه عرفان­ها و عارفان کاذب…………………………………………………………..43 3ـ1. شاخصه­های عرفان­های
  2.  کاذب………………………………………………………………………………………44 3ـ1ـ1. نادیده گرفتن خدا به عنوان هدف غایی……………………………………………………………………..44   3ـ1ـ2. شادمانگی به عنوان هدف غایی………………………………………………………………………………..46  3ـ1ـ3. شریعت ستیزی……………………………………………………………………………………………………..49   3ـ1ـ4. خردستیزی و منطق­گریزی……………………………………………………………………………………….51  3ـ1ـ5. انکار معاد و اعتقاد به تناسخ……………………………………………………………………………………..53  3ـ1ـ6. قطب محوری و استاد پرستی……………………………………………………………………………………57  3ـ2. شاخصه­های عارفان کاذب……………………………………………………………………………………………59   3ـ2ـ1. دعوت به خود………………………………………………………………………………………………………..59  3ـ2ـ2. مبارزه با ادیان الهی………………………………………………………………………………………………….60

3ـ2ـ3. دامن زدن به میسائل جنسی………………………………………………………………………………………63 3ـ2ـ4. تبلیغ کثرت­گرایی عرفانی…………………………………………………………………………………………65 3ـ2ـ5. ایجاد مکان­های مقدس اختصاصی……………………………………………………………………………..69

 

  1. فصل چهارم: عوامل درونی گرایش به عرفان­های کاذب…………………………………………. 71 4ـ1. انحراف فطرت……………………………………………………………………………………………………………72 4ـ2. فقدان هویت……………………………………………………………………………………………………………..74 4ـ3. ضعف معرفت……………………………………………………………………………………………………………77 4ـ4. میل به بی­بندباری………………………………………………………………………………………………………..80 4ـ5. تمایل به قدرت………………………………………………………………………………………………………..82 4ـ6. اضطراب و فشارهای عصبی…………………………………………………………………………………………84
  2. فصل پنجم: عوامل بیرونی گرایش به عرفان­های کاذب…………………………………………….88 5ـ1. الف. عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..89 5ـ1ـ1. عدم تبلیغ کافی دین در جامعه…………………………………………………………………………………89 5ـ1ـ1ـ1. عدم شناخت نسبت به دین…………………………………………………………………………………..89 5ـ1ـ1ـ2. سخت­گیری دینی………………………………………………………………………………………………..91  5ـ1ـ1ـ3. تناقض در گفتار و عمل عالمان دینی………………………………………………………………………93 5ـ1ـ1ـ4. عملیاتی نکردن مفاهیم
  3. یک مطلب دیگر :
  4. بازده غیر عادی، محافظه کاری حسابداری

  5.  دینی………………………………………………………………………………….95

5ـ1ـ2. تبلیغات گسترده گروه­های معنویت­گرا و شیوه­های تبلیغی آنها……………………………………….96 5ـ1ـ2ـ1. تبلیغات گسترده………………………………………………………………………………………………….96 5ـ1ـ2ـ1ـ1. چاپ و ترجمه کتاب……………………………………………………………………………………….96 5ـ1ـ2ـ1ـ2. استفاده از نماد…………………………………………………………………………………………………97 5ـ1ـ2ـ1ـ3. اینترنت و سایت………………………………………………………………………………………………97 5ـ1ـ2ـ1ـ4. استفاده از افراد متخصص برای تبلیغ…………………………………………………………………..98

5ـ1ـ2ـ2. شیوه­های تبلیغ…………………………………………………………………………………………………….99 5ـ1ـ2ـ2ـ1. آسان­گویی و سادگی تعالیم……………………………………………………………………………….99 5ـ1ـ2ـ2ـ2. حمایت از اعضای فرقه……………………………………………………………………………………100 5ـ1ـ2ـ2ـ3. محبت کردن………………………………………………………………………………………………….100 5ـ1ـ2ـ2ـ4. تجربه شخصی سلوک عرفانی………………………………………………………………………….101

5ـ2. ب. عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..101

5ـ3. ج. عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………104 5ـ3ـ1. مشکلات خانوادگی…………………………………………………………………………………………….. 105

 

5ـ3ـ1ـ1. افراط و تفریط در مسائل دینی…………………………………………………………………………..106  5ـ3ـ1ـ2. کمبود محبت و بی­توجهی………………………………………………………………………………..107  5ـ3ـ1ـ3. طلاق……………………………………………………………………………………………………………..108 5ـ3ـ1ـ4. برخوردهای نامتعادل در خانواده………………………………………………………………………….109

5ـ3ـ1ـ5. خانواده خلاف­کار و محیط نامناسب…………………………………………………………………….110 5ـ3ـ2. سبک زندگی غربی……………………………………………………………………………………………….111 5ـ3ـ3. دوستان ناباب……………………………………………………………………………………………………….112 5ـ3ـ4. سخت­گیری­ها و محدودیت­های اجتماعی…………………………………………………………………115

5ـ4. د. عوامل سیاسی………………………………………………………………………………………………………116 5ـ4ـ1. ابزار……………………………………………………………………………………………………………………116 5ـ4ـ2. اهداف………………………………………………………………………………………………………………..118 5ـ4ـ2ـ1. ضربه به امنیت ملی و مذهبی………………………………………………………………………………118 5ـ4ـ2ـ2. ایجاد پایگاه……………………………………………………………………………………………………..118 5ـ4ـ2ـ3. ایجاد شبهه، تفرقه و شایعه………………………………………………………………………………..119 5ـ4ـ2ـ4. ایجاد بی­تفاوتی در مردم نسبت به سرنوشت خود…………………………………………………..119

  1. فصل ششم: پیشگیری، درمان، نتیجه­گیری………………………………………………………121 6ـ1. پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………..122 6ـ1ـ1. خانواده……………………………………………………………………………………………………………….122 6ـ1ـ1ـ1. ایجاد رابطه صمیمی و دوستانه با جوانان…………………………………………………………….122 6ـ1ـ1ـ2. آموزش معارف دینی و تقویت ایمان…………………………………………………………………….123

6ـ1ـ1ـ3. ارائه الگو………………………………………………………………………………………………………..124 6ـ1ـ1ـ4. کنترل دوستان………………………………………………………………………………………………….125 6ـ1ـ2. رسانه………………………………………………………………………………………………………………….126 6ـ1ـ3. آموزش و پرورش و معلم………………………………………………………………………………………128 6ـ1ـ4. مبلغین و روحانیون………………………………………………………………………………………………131 6ـ1ـ5. حکومت اسلامی………………………………………………………………………………………………….135 6ـ1ـ5ـ1. معرفی دین و تقویت ایمان……………………………………………………………………………….136 6ـ1ـ5ـ2. تسهیل ازدواج……………………………………………………………………………………………………137

6ـ1ـ5ـ3. از بین بردن جهل و نادانی………………………………………………………………………………..138 6ـ1ـ5ـ4. مبارزه با فقر……………………………………………………………………………………………………139 6ـ2. درمان…………………………………………………………………………………………………………………….140 6ـ3. نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………143 پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………145

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..147

نمایه………………………………………………………………………………………………………………………………160

 

 

مقدمه

عرفان طریقه و شیوة ویژه­ای است برای دست­یابی به حقیقت که بر شهود و اشراق تکیه دارد. امروزه با توسعة ابعاد زندگی مادی بشر و صنعتی شدن، نه تنها گرایش به مباحث عرفانی و معنویت کاسته نشده، بلکه نیاز انسان به این موارد روز به روز افزایش یافته است. با این افزایش عرفان­نماهای فراوانی برای پاسخ دادن به این نیاز ظهور کرده­اند و از این تمایل برای رسیدن به اهداف و غرض­های خاص خود سوء استفاده نموده، با انجام دادن کارها و رواج اندیشه و عقاید باطل مکتب­هایی را در سطح جهانی با نام­های مختلف شیوع و گسترش داده­اند. اما نتوانسته­اند به این عطش و نیاز معنوی بشر پاسخ مناسبی دهند و بر عکس بر آلام روحی بشر افزوده­اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*