ارشد علم و نقش آن در سیر و سلوک عرفانی از نظر ابن­ عربی …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

پایان نامه کنوانسیون 1958 نیویورک،تجاری بودن موضوع رای داوری

فهرست مطالب

 
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………. 1
1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-1. تبیین مسألۀ پژوهشی و اهمیت آن ………………………………………………………………………………… 2
2-1. پیشینۀ پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 3
3-1. اهمیت بحث………………………………………………………………………………………………………………. 3
4-1. سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 4
5-1. فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 4
6-1. روش تحقیق و مراحل آن………………………………………………………………………………………………. 5
7-1. بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………… 5
8-1. ساختار پایان­نامه…………………………………………………………………………………………………………… 5
2. پیشینۀ بحث…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
  1-2. علم از نظر متکلمان و عافان و فیلسوفان پیش از ملاصدرا……………………………………………….. 6
    1-1-2. علم از نظر متکلمان……………………………………………………………………………………………… 8
      1-1-1-2. علم از دیدگاه متکلمان مسلمان……………………………………………………………………….. 8
      2-1-1-2. علم از دیدگاه معتزله……………………………………………………………………………………… 10
      3-1-1-2. علم از دیدگاه اشاعره…………………………………………………………………………………….. 11
       4-1-1-2. علم از دیدگاه متکلمان شیعه………………………………………………………………………….. 13
    2-1-2. علم از دیدگاه عارفان……………………………………………………………………………………………. 15
      تمایز میان علم و قول به علم…………………………………………………………………………………………… 17
    3-1-2. علم از دیدگاه فیلسوفان پیش از ملاصدرا……………………………………………………………….. 20
      1-3-1-2. تعریف علم در فلسفۀ مشایی………………………………………………………………………….. 20
        اشکال به عرض بودن علم و جواب ابن­سینا……………………………………………………………………. 23
      2-3-1-2. تعریف علم در فلسفۀ اشراقی………………………………………………………………………….. 24
  2-2. سیر و سلوک از نظر متکلمان، عارفان و فیلسوفان…………………………………………………………… 26
    1-2-2. سیر و سلوک از نظر عارفان…………………………………………………………………………………… 28
    2-2-2. سیر و سلوک از نظر فیلسوفان……………………………………………………………………………….. 32
      1-2-2-2. سیر و سلوک از نظر ابن­سینا……………………………………………………………………………. 32
      2-2-2-2. سیر و سلوک از نظر شیخ­اشراق………………………………………………………………………. 39
  2-3. نقش علم در سیر و سلوک از نظر عارفان و فیلسوفان پیش از ملاصدرا…………………………….. 42
    1-2-3. نقش علم در سیر و سلوک از نظر عارفان……………………………………………………………….. 42
    2-2-3. نقش علم در سیر و سلوک از نظر فیلسوفان پیش از ملاصدرا  …………………………………. 44
      1-2-2-3. نقش علم در سیر و سلوک از نظر ابن­سینا………………………………………………………… 44
      2-2-2-3. نقش علم در سیر و سلوک از نظر شیخ­اشراق……………………………………………………. 46
فصل دوم: علم و سیر و سلوک از نظر ابن­عربی………………………………………………………………………… 48
  1-1. تعریف علم ………………………………………………………………………………………………………………. 51
    1-1-1. در تصوف پیش از ابن­عربی…………………………………………………………………………………… 51
    2-1-1. از دیدگاه ابن­عربی……………………………………………………………………………………………….. 51
  2-1. بعضی از خصوصیات علم…………………………………………………………………………………………… 55
  3-1. تفاوت علم و معرفت………………………………………………………………………………………………….. 59
  4-1. تقابل علم عقلی و علم لدنّی………………………………………………………………………………………… 64
  5-1. کشف و شهود…………………………………………………………………………………………………………… 68
  6-1. مشاهده از دیدگاه ابن­عربی………………………………………………………………………………………….. 70
  7-1. مکاشفه از دیدگاه ……………………………………………………………………………………………………… 71
2. سیر و سلوک از نظر ابن­عربی…………………………………………………………………………………………….. 75
  1-2. صفات عارف…………………………………………………………………………………………………………….. 80
  2-2. انواع سالکان……………………………………………………………………………………………………………… 81
  3-2. مراتب سالکان……………………………………………………………………………………………………………. 82
3. نقش علم در سیر و سلوک از نظر ابن­عربی………………………………………………………………………….. 83
فصل سوم: علم و سیر و سلوک از نظر ملاصدرا………………………………………………………………………. 86
1. علم و معرفت از دیدگاه ملاصدرا……………………………………………………………………………………….. 87
  1-1. خلاقیّت نفس…………………………………………………………………………………………………………….. 88
  2-1. قدرت خلاقیت نفس………………………………………………………………………………………………….. 90
  3-1. حصول صور برای نفس……………………………………………………………………………………………… 91
  4-1. چگونگی ادراک…………………………………………………………………………………………………………. 92
  5-1. ادراک حسی و خیالی………………………………………………………………………………………………….. 93
  6-1. ادراک عقلی………………………………………………………………………………………………………………. 94
  7-1. تفاوت علم و وجود ذهنی…………………………………………………………………………………………… 96
  8-1. تعریف علم……………………………………………………………………………………………………………….. 99
2. سیر و سلوک از نظر ملاصدرا…………………………………………………………………………………………….. 103
  1-2. مراتب عقل نظری………………………………………………………………………………………………………. 104
  2-2. مراتب عقل عملی………………………………………………………………………………………………………. 106
  3-2. تزکیه و تهذیب مقدمۀ سیر و سلوک……………………………………………………………………………… 109
3. نقش علم در سیر و سلوک از نظر ملاصدرا………………………………………………………………………….. 113
  1-3. حکمت نظری……………………………………………………………………………………………………………. 113
  2-3. حکمت عملی……………………………………………………………………………………………………………. 115
فصل چهارم: مقایسۀ دیدگاه ابن­عربی و ملاصدرا در باب علم و نقش آن در سیر و سلوک…………….. 117
1. مقایسۀ دیدگاه ابن­عربی و ملاصدرا در باب علم……………………………………………………………………. 118
  1-1. اشتراکات ابن­عربی و ملاصدرا در باب علم……………………………………………………………………. 119
    1-1-1. علم حکم وجود را دارد……………………………………………………………………………………….. 119
    2-1-1. بدیهی بودن مفهوم علم…………………………………………………………………………………………. 120
    3-1-1. تعریف علم به واسطۀ بیان ویژگی­ها……………………………………………………………………….. 122
      1-3-1-1. احاطۀ به معلومات…………………………………………………………………………………………. 122
      2-3-1-1. درک مدرَکات همان­گونه که هستند………………………………………………………………….. 122
      3-3-1-1. حضور مجرد نزد مجرد………………………………………………………………………………….. 124
    4-1-1. حقیقتِ علم………………………………………………………………………………………………………… 127
      1-4-1-1. حقیقت علم از دیدگاه ابن­عربی……………………………………………………………………….. 129
      2-4-1-1. حقیقت علم از دیدگاه ملاصدرا………………………………………………………………………. 132
    5-1-1. علم مقارن با سعادت……………………………………………………………………………………………. 133
    6-1-1. کمال آدمی………………………………………………………………………………………………………….. 134
      1-6-1-1. کمال آدمی از دیدگاه ابن­عربی………………………………………………………………………… 135
      2-6-1-1. کمال آدمی از دیدگاه ملاصدرا………………………………………………………………………… 138
  2-1. اختلافات ابن­عربی و ملاصدرا در باب علم……………………………………………………………………. 140
2. مقایسۀ دیدگاه ابن­عربی و ملاصدرا در باب سیر و سلوک………………………………………………………. 141
  1-2. سیر و سلوک نوعی انتقال است……………………………………………………………………………………. 143
  2-2. تزکیه و تهذیب گام اول در سیر و سلوک……………………………………………………………………… 144
  3-2. آغاز سلوک همان انتقالش است…………………………………………………………………………………… 144
  4-2. نهایت سلوک، فناء فی الله و بقاء بالله…………………………………………………………………………….. 145
  5-2. قلب جایگاه معرفت الهی…………………………………………………………………………………………….. 147
3. مقایسۀ دیدگاه ابن­عربی و ملاصدرا در باب نقش علم در سیر و سلوک……………………………………. 148
  1-3. مساوقت علم و کمال………………………………………………………………………………………………….. 148
  2-3. مساوفت علم و بهشت………………………………………………………………………………………………… 149
  3-3. مساوقت علم و رؤیت خدا………………………………………………………………………………………….. 151
  4-3. مساوقت علم و فنا……………………………………………………………………………………………………… 152
  5-3. مساوقت علم و معراج………………………………………………………………………………………………… 153
نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 157
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………….. 159
   
   

فصل اول

 

کلیات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*