ارشد علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی مردسالاری و خشونت خانوادگی

جدول ( ۲-۴ ): توزیع پا سخگویان بر حسب سن.۵۹

جدول (۳-۴ ): آماره های مربوط به سن همسران۶۰جدول (۴-۴ ): توزیع پا سخگویان بر حسب سن همسر۶۱جدول (۵- ۴ ): توزیع پا سخگویان برحسب میزان تحصیلات.۶۲جدول (۶-۴ ): میزان تحصیلات همسران.۶۴جدول ( ۷-۴ ): توزیع پا سخگویان برحسب وضعیت شغلی۶۵جدول ( ۸-۴ ): توزیع وضعیت شغلی همسران۶۶جدول (۹-۴ ): توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اقتصادی خانواده پدری.۶۷جدول (۱۰-۴ ): توزیع وضعیت اقتصادی خانواده پدری مردان.۶۹جدول (۱۱-۴ ): توزیع وضعیت شغلی همسران۷۰جدول ( ۱۲-۴ ): آماره های مربوط به خشونت خانوادگی۷۲جدول (۱۳-۴ ) : توزیع میزان خشونت خانوادگی۷۳جدول (۱۴-۴ ): آماره های مربوط به خشونت روانی.۷۴جدول (۱۵-۴ ): توزیع میزان خشونت روانی.۷۶جدول (۱۶-۴ ): آماره های مربوط به خشونت اقتصادی.۷۷جدول (۱۷-۴ ): توزیع میزان خشونت اقتصادی.۷۸جدول ( ۱۸-۴ ): آماره های مربوط به خشونت فیزیکی۷۹جدول ( ۱۹-۴ ): توزیع میزان خشونت فیزیکی۸۱جدول ( ۲۰-۴ ): آماره های مربوط به خشونت جنسی.۸۲جدول (۲۱-۴ ): توزیع میزان خشونت جنسی.۸۳جدول (۲۲-۴ ): آماره های مربوط به انواع خشونت.۸۴ جدول (۲۳-۴ ): آماره های مربوط به تضاد سلایق زوجین.۸۵جدول (۲۴-۴ ): توزیع میزان تضاد سلایق زوجین.۸۷جدول (۲۵-۴ ): آماره های مربوط به مردسالاری.۸۸جدول (۲۶-۴ ): توزیع میزان مردسالاری.۹۰جدول (۲۷-۴ ): آماره های مربوط به تبعیض جنسی۹۱جدول ( ۲۸-۴ ) : توزیع میزان تبعیض جنسی.۹۲جدول ( ۱-۲-۴ ) : همبستگی متغیرهای مستقل با خشونت خانوادگی۹۴جدول (۱-۳-۴): مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین خشونت خانوادگی۹۸جدول ( ۲-۳-۴ ) : شاخص ها و آماره ها ی تحلیل

 رگرسیونی.۹۸فهرست جداولصفحهجدول (۳-۳-۴) : مدل رگرسیونی تضاد سلایق زوجین با متغیرهای مستقل۱۰۲جدول ( ۴-۳-۴ ) : شاخص ها و آماره ها ی تحلیل رگرسیونی۱۰۲جدول (۵-۳-۴) : مدل رگرسیونی مردسالاری با متغیرهای مستقل۱۰۴جدول ( ۶-۳-۴ ) : شاخص ها و آماره ها ی تحلیل رگرسیونی.۱۰۴جدول ( ۷-۳-۴ ) : مدل رگرسیونی تبعیض جنسیتی با مستقل۱۰۶جدول ( ۸-۳-۴ ) : شاخص ها و آماره ها ی تحلیل رگرسیونی .۱۰۶جدول (۹-۳-۴) : میزان اثر متغیرهای مستقل۱۰۹

 


مطلب دیگر :

https://urlscan.io/result/0f6382c5-790a-4da4-a958-99407d67dd2e/

فهرست نمودارها صفحه
شکل شماره ( ۱ – ۴ ) نمودار توزیع سن زنان به همراه خط منحنی نرمال ۵۸
شکل شماره ( ۲ – ۴ ) نمودار توزیع سن همسران به همراه خط منحنی نرمال. ۶۰
شکل شماره ( ۳ – ۴ ) نمودار توزیع خشونت خانوادگی به همراه خط منحنی نرمال. ۷۲
شکل شماره ( ۴ – ۴ ) نمودار توزیع خشونت روانی به همراه خط منحنی نرمال. ۷۵
شکل شماره ( ۵ – ۴ ) نمودار توزیع خشونت اقتصادی به همراه خط منحنی نرمال. ۷۷
شکل شماره ( ۶ – ۴ ) نمودار توزیع خشونت فیزیکی به همراه خط منحنی نرمال. ۸۰
شکل شماره ( ۷ – ۴ ) نمودار توزیع خشونت جنسی به همراه خط منحنی نرمال ۸۲
شکل شماره( ۸ – ۴ ) نمودار توزیع خشونت تضاد سلایق زوجین به همراه خط منحنی نرمال ۸۶
شکل شماره ( ۹ – ۴ ) نمودار توزیع مردسالاری به همراه خط منحنی نرمال ۸۹
شکل شماره ( ۹-۴ ): نمودار توزیع تبعیض جنسی به همراه خط منحنی نرمال ۹۱
شکل شماره ( ۱۰ – ۴ ) دیاگرام عوامل موثر بر خشونت خانوادگی ۱۰۰
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*