ارشد عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری93(PKU) …

هدف اصلی: 10

اهداف فرعی: 10

1-6- فرآیند تاریخی پدیده مورد بررسی: 10

فصل دوم 12

پیشینه، مبانی و چارچوب نظری تحقیق 12

2-1- مقدمه 13

2-2- پیشینه­ی تحقیق 13

2-3- مبانی نظری (عوامل اجتماعی و سلامت) 13

2-3-1- نهاد (ساخت و روابط خانوادگی) 13

2-3-2-طبقه­ی اجتماعی 15

2-3-3- حمایت اجتماعی 17

2-3-4- استرس و اضطراب ناشی از بیماری 19

2-3-5- بیماری مزمن و مشکلات اجتماعی 20

فرضیه­های تحقیق: 22

مدل تحلیلی 23

2-3-7- مفهوم پیشگیری از بیماری و انواع آن 24

2-4- مبانی نظری 27

2-4-1- امیل دورکیم 28

2-4-2-  تالکوت پارسونز 29

2-4-3- ماکس وبر 31

فصل سوم 34

روش تحقیق 34

3-1- مقدمه 35

3-2- تعریف مفهومی و عملیاتی 35

3-2-1-افسردگی و غمگینی 35

3-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی 36

3-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان 37

3-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 37

3-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 38

3-2-6-مشکلات ناشی از درمان 38

3-3-ابزار جمع آوری داده ها: 39

3-4- اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری: 41

3-5- پایایی ابزار اندازه­گیری: 41

3-6- جامعه آماری: 43

3-7- حجم نمونه: 43

3-8- شیوه­ی نمونه گیری: 43

3-9- تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها: 44

3-9-1-ضریب همبستگی پیرسون: 44

3-9-2-رگرسیون چندگانه: 45

3-10-محدودیت و مشکلات تحقیق 45

3-11- خلاصه فصل 45

فصل چهارم 46

یافته های تحقیق 46

4-1- مقدمه 47

4-2- یافته­های جمعیت شناختی 47

4-2-1- جنس بیمار 47

4-2-2- سن بیمار 48

4-2-3- تحصیلات بیمار 50

4-2-4- وضع شغلی بیمار 51

4-2-5- درآمد بیمار 52

4-2-6- سن پدر 54

4-2-7- تحصیلات پدر 56

4-2-8- وضع شغل پدر 57

4-2-9- درآمد پدر 59

4-2-10- سن مادر 61

4-2-11- میزان تحصیلات مادر 62

4-2-12- وضع شغل مادر 63

4-2-13- درآمد مادر 64

4-2-14- وضعیت در حال حاضر والدین 65

4-2-15- نسبت خویشاوندی والدین 66

4-3- یافته­های توصیفی 68

4-3-1- گویه­های میزان افسردگی و غمگینی 68

4-3-2- گویه­های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69

یک مطلب دیگر :

4-3-3- گویه­های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70

4-3-4- گویه­های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71

4-3-5- گویه­های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72

4-3-6- گویه­های میزان مشکلات ناشی از درمان 73

4-3-7- گویه­های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 74

4-4- یافته‌های تبیینی(آزمون فرضیه‌ها) 76

آزمون فرضیه‌ها 81

جنس و افسردگی و غمگینی 81

جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 82

جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 82

جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 83

جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 83

جنس و مشکلات ناشی از درمان 84

سن و افسردگی و غمگینی 85

سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85

سن واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 86

سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86

سن و مشکلات ناشی از درمان 87

سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88

قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88

قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 89

قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 90

قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 90

قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 91

قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان 91

قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 92

نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی 93

نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 93

نسبت خویشاوندی والدین واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 94

نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 94

نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 95

نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان 95

نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری 96

تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی 97

تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 97

تعداد فرزندان مبتلا واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 98

تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 98

تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 99

تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان 99

تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری 100

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 101

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 101

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 102

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 102

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 103

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 103

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 104

فصل پنجم 109

نتیجه­گیری و پیشنهادات 109

5-1- مقدمه 110

5-2- نتیجه­گیری بر اساس یافته­های توصیفی 110

5- 3- بحث و نتیجه گیری 113

5-4- پیشنهادات: 120

فهرست منابع: 121

پیوستها – پرسشنامه 124

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                          صفحه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*