ارشد معناشناسی « ألم » در نهج البلاغه بر اساس مدل ایزوتسو

 • 1. 1. انواع رویکرد معناشناسانه به متون دینی. 24
 • 1. زبان شناسی و معناشناسی. 25

زبان. 26

 1. 8. 1. زبان شناسی توصیفی و تاریخی. 26
 2. 8. 1. چیستی معنا شناسی و جایگاه آن در مطالعات زبانی. 27
 3. 8. 1.تعریف علم معنا شناسی. 28
 4. 8. 1. هدف معناشناسی. 29
 5. 8. 1. تاریخچه روش معناشناسی. 30

معنا شناسی مکتب بن. 31

 1. 8. 1. تفاوت معناشناسی با تفسیر قرآن به قرآن. 32

پیش نیازهای معناشناسی. 33

 1. 8. 1. ایزوتسو و معنا‌شناسی در آیات قرآن. 34
 2. 8. 1. نوآوری‌های ایزوتسو. 36
 3. 8. 1. سه اصل کلی در روش معناشناختی ایزوتسو. 37
 4. 8. 1. مراحل دریافت معنای واژگان (با اصلاح روش ایزوتسو) : 38
 5. 1. برخی از اصطلاحات علم معناشناسی. 39
 6. 9. 1. معنا 39
 7. 1. 9. 1. معنای اساسی. 39
 8. 1. 9. 1. معنای نسبی. 40
 9. 1. رابطه همنشینی و جانشینی. 41
 10. 10. 1. فرآیند همنشینی. 41
 11. 10. 1. فرآیند جانشینی. 41
 12. 2. 10. 1. ترادف یا هم‌معنایی. 42
 13. 1. حوزه های معناشناختی. 42
 14. 11. 1. چگونگی تشکیل حوزه معنایی. 43
 15. 1. کلمات کلیدی. 45
 16. 12. 1.کلمه کانونی. 46
 17. 1. معنا شناسی همزمانی(توصیفی) و معنا شناسی زمانگذر(تاریخی) 47
 18. 1. جهان بینی معناشناختی. 49

فصل دوم معناشناسی تاریخی. 51

 1. 2. سطوح معناشناسی تاریخی. 53
 2. 2. معنای لغوی واژه ألم 55
 3. 2. 2.معادل معنایی ألم در زبان انگلیسی. 56
 4. 2.معنای اصطلاحی ألم 57
 5. 2. معناشناسی تاریخی ألم در دوران جاهلی(پیش از نهج البلاغه) 58
 6. 4. 2. بررسی و شناخت جاهلیت.. 58
 7. 4. 2. معنای واژه جاهلیت.. 59

نمودار 2ـ5ـ2 ویژگی های عصر جاهلیت در نهج البلاغه 62

 1. 4. 2. واژه ألم در شعر جاهلی. 63
 2. 4. 2. وجوه معنایی واژه ألم در عصر جاهلی. 64
 3. 4. 4. 2. درد جسمی. 64
 4. 4. 4. 2. ألم و وجع. 65
 5. 4. 4. 2. درد گرسنگی. 65
 6. 4. 4. 2.همنشینی واژه ألم با سوء. 66
 7. 2. معناشناسی تاریخی ألم در دوران بعثت پیامبر(نزول قرآن) 67

واژگان قرآن. 68

 1. 5. 2. ألم و مشتقات آن در قرآن. 69
 2. 5. 2.حوزه معنایی واژه ألم در قرآن. 72
 3. 2. 5. 2. عقاب.. 72
 4. 2. 5. 2. ظلم 72
 5. 2. 5. 2. رجاء. 73
 6. 2. 5. 2. اعتداء. 74
 7. 2. 5. 2. کذب.. 74
 8. 2. 5. 2. نفاق. 75
 9. 2. 5. 2. عبادت.. 75
 10. 2. 5. 2. استکبار. 76
 11. 2. 5. 2. کفر. 77
 12. 2. 5. 2. فحش.. 78
 13. 2. واژگان متقابل با ألم در قرآن. 79
 14. 6. 2. ایمان به آخرت.. 79
 15. 6. 2.جهاد 80
 16. 2. معناشناسی تاریخی ألم در دوران امامان معصوم 82

ألم در روایات.. 82

 1. 2.نتیجه گیری. 89

فصل سوم مفاهیم جانشین. 90

 1. 3.معناشناسی توصیفی. 91

حوزه معنایی ترادفی. 92

 1. 1. 3. ساختمان معنایی ألم در نهج البلاغه 93
 2. 1. 3. ألم و مشتقات آن در نهج البلاغه 95
 3. 3. مفاهیم جانشین ألم در نهج البلاغه 96
 4. 2. 3. داء. 96
 5. 2. 3. وجع. 100
 6. 2. 3. أسی. 104
 7. 2. 3. بلاء. 104
 8. 2. 3.عناء. 107
 9. 2. 3. مرض… 109
 10. 2. 3. همّ 110
 11. 2. 3. فجعه 111
 12. 2. 3. مشقة 112
 13. 2. 3. تعب.. 114
 14. 2. 3. فناء. 115
 15. 2. 3. مؤونة 115
 16. 2. 3.حزن. 116
 17. 2. 3. وَحوحه 118
 18. 2. 3. نصب.. 119
 19. 2. 3. وصب.. 120
 20. یک مطلب دیگر :
 21. پایان نامه با کلید واژه های اطلاع رسانی، نیروی انسانی، تغییر سازمانی
 22. 2. 3. محنة 121
 23. 2. 3. شدة 122
 24. 2. 3.ملامت.. 124
 25. 2. 3. كِظَّة 126
 26. 2. 3. مصیبة 127
 27. 2. 3. جشوبة 129
 28. 2. 3.کدح. 130

فصل چهارم مفاهیم همنشین. 132

 1. 4.بررسی واژه‌های همنشین با ألم در نهج البلاغه 134
 2. 1. 4. دنیا 134
 3. 1. 4. قضای الهی. 137
 4. 1. 4. موت.. 138
 5. 1. 4. حکمت.. 140
 6. 1. 4. نفاق. 141
 7. 1. 4. باطل. 141
 8. 1. 4. صبر. 142
 9. 1. 4. قذی. 146
 10. 1. 4. طاعة 147
 11. 1. 4. قلب.. 148
 12. 1. 4. جهل. 150
 13. 1. 4. حسد 151
 14. 1. 4. شکوه 153
 15. 1. 4. جسم 154
 16. 1. 4. ظلم 156
 17. 1. 4. سقم 156
 18. 1. 4. ابتلاء. 158
 19. 1. 4. فقر. 160
 20. 1. 4. جهاد 161
 21. 1. 4. بصر. 163

فصل پنجم مفاهیم متقابل. 166

 1. 5. نسبت تقابل. 167

تباین معنایی. 169

 1. 1. 5. انس.. 170
 2. 1. 5.نبوت (پیامبراسلام) 171
 3. 1. 5. تقوا 173
 4. 1. 5. قرآن. 176
 5. 1. 5. زهد 178
 6. 1. 5.صدقه 180
 7. 1. 5. دواء. 181
 8. 1. 5. بلول. 183
 9. 1. 5. شفاء. 184
 10. 1. 5. سلامة 186
 11. 1. 5. فرح. 187
 12. 1. 5. فاکهه 189
 13. 1. 5. لذة 190
 14. 1. 5. جذل. 191
 15. 1. 5. رجاء. 192

نتایج و پیشنهادات.. 195

نتیجه‌گیری. 196

پیشنهادات.. 198

منابع و مآخذ 199

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*