ارشد معناشناسی واژهنوردرتفاسیرکهن فارسی

1-5-1پرسش های پژوهش:

-واژه نور و در مقابل آن ظلمت در متون تفسیری کهن تا چه حد است؟

-معنی شناسی این واژه از نظر مفسرین قدیم چه حیطه ای را فرا میگیرد؟

-کدام یک از مفاهیم تفسیری این واژه بیشتر استفاده شده است ودر نتیجه این مورد فتح بابی است بر ای فراوانی این واژه،واژه نور در تفاسیر کهن تبیین و برای

 دانشجویان و اهل دانش قابل استفاده باشد

-معرفی اجمالی متون تفسیری کهن فارسی و بررسی آیات مرتبط با واژه نور ؟

یک مطلب دیگر :

-واژه نور در آیات قرآن – واژه نور از نظر لغوی و اصطلاحی

-بحثی درمفهوم کهن ودرآمدی برواژه فارسی یاتفاسیرفارسیانه کهن

-معرفی هر تفسیر و مفسر به ترتیب زمانی ؟

-جمع بندی کل آیات مورد نظر از تفاسیر مربوطه:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*