ارشد مقایسه منبع کنترل و هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد اپیوئیدی …

2 – 8 فارماکولوژی مواد اپیوئیدی……………………………………………………………………………… 18

2 – 9 اعتیاد به مواد خانوادة تریاک……………………………………………………………………………. 19

2 – 10 معیارهای DSM-5  برای مسمومیت ناشی از اپیوئید  ……………………………………………….. 19

2 – 11 معیارهای DSM-5  برای اختلال مصرف اوپیود  …………………………………………………… 20

2 – 12 معیارهای DSM-5  برای سندرم پرهیز از اوپیود  …………………………………………………… 21

2 – 13 سبب شناسی  …………………………………………………………………………………………… 22

2 – 13 – 1 تئوری های روان پویشی………………………………………………………………………….. 23

2 – 13 – 2 تئوری رفتاری…………………………………………………………………………………….. 23

2 – 13 – 3 تئوری های زیست شناختی و ژنتیک…………………………………………………………….. 24

2 -13 – 4 عوامل نو رو شیمیایی – گیرنده ها وسیستم های گیرنده…………………………………………. 25

2 – 13 – 5 مدل انتقال فرهنگی……………………………………………………………………………….. 25

2- 13 – 6 مدل زیست ،روان ،اجتماعی  ……………………………………………………………………… 26

2 -13 – 7 عوامل فردی……………………………………………………………………………………….. 26

2 – 14 درمان……………………………………………………………………………………………………. 27

2 – 15 تاریخچه ی ایجاد درمان نگهدارنده متادون ) (MMT………………………………………………. 27

2 – 16 درمان نگهدارنده متادون……………………………………………………………………………….. 28

2 – 17 منبع کنترل……………………………………………………………………………………………… 30

2 – 18 احساس کنترل………………………………………………………………………………………….. 31

2 – 19 تفاوتهای فردی در زمینه ادراک محل کنترل…………………………………………………………. 32

2 – 20 مفهوم کنترل و نظریه اسناد…………………………………………………………………………….. 32

2 -21 منبع کنترل………………………………………………………………………………………………. 33

2 – 22 انواع منبع کنترل……………………………………………………………………………………….. 34

2 – 22 – 1 منبع کنترل درونی………………………………………………………………………………… 34

2 – 22 – 2 منبع کنترل بیرونی………………………………………………………………………………… 35

2 – 22 – 3  ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی………………………………………………………….. 36

2 – 22 – 4 ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی………………………………………………………….. 37

2 – 23 تاریخچه، نظریه راتر…………………………………………………………………………………… 37

2 – 23 – 1 تفاوتهای فردی……………………………………………………………………………………. 38

2 – 23 – 2 کنترل……………………………………………………………………………………………… 38

2 – 23 – 3 واکنش در برابر از دست دادن کنترل……………………………………………………………. 39

2 – 23 – 4 تصور راتر درباره انسان……………………………………………………………………………. 39

2 – 24 هیجان خواهی و مصرف موادی……………………………………………………………………….. 40

2 – 25 ارتباط بین تنیدگی، هیجان و اندورفینها………………………………………………………………. 41

2 – 26 هیجان خواهی………………………………………………………………………………………….. 42

2 – 27  نظریه های هیجان……………………………………………………………………………………… 42

2 – 27 – 1 نظریة جیمز- لانگه………………………………………………………………………………… 42

2 – 27 – 2 نظریة کنن – بارد………………………………………………………………………………….. 43

2 – 27 – 3 نظریة پاپز………………………………………………………………………………………….. 43

2 – 27 – 4 نظریة واتسون……………………………………………………………………………………… 43

2 – 27 – 5 نظریه های انگیزشی و فیزیولوژیک هیجان……………………………………………………… 44

 

2 – 27 – 6 نظریه آیسنک…………………………………………………………………………………….. 47

یک مطلب دیگر :

2 – 27 – 7 نظریه سولومون-کوربیت…………………………………………………………………………. 48

2 – 28 عوامل درونی و بیرونی هیجان…………………………………………………………………………. 50

2 – 29 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….. 52

2 – 29-1پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………….. 52

2 – 29- 2 پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………. 53

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 روش……………………………………………………………………………………………………….. 56

3 – 2 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………… 56

3 – 2 – 1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………….. 56

3 – 2 – 2 متغیر وابسته3- 2 – 3 متغیر کنترل……………………………………………………………. 56

3- 2 – 3 متغیر کنترل………………………………………………………………………………………. 56

3 – 3 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه…………………………………………………………. 56

3 – 4 روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 56

3 – 5 ملاک ورود و خروج……………………………………………………………………………………. 56

3 – 6 ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………… 57

3 – 6 – 1 مقیاس هیجان خواهی آرنت……………………………………………………………………. 57

3 – 6 – 2 مقیاس منبع کنترل درونی  بیرونی راتر………………………………………………………… 57

3 – 6 – 3 شیوه اجرا……………………………………………………………………………………….. 58

3 – 7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………… 58

فصل چهارم : یافتههای پژوهش

4 – 1  یافته‫های توصیفی………………………………………………………………………………………… 61

4 – 2  یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………. 63

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5 – 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 67

5 – 2 بحث و تفسیر نتایج………………………………………………………………………………………. 67

5 – 3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………. 69

5 – 4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… 70

5 -4 – 1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………….. 70

5 –4- 2 پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………… 70

منابع

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………… 71

ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 74

پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………… 77

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، مقایسه نوع منبع کنترل و هیجان خواهی بر افراد وابسته به مواد اپیوئیدی تحت درمان متادون و افراد عادی است. روش پژوهش پس رویدادی و از نوع علی مقایسه ای می باشد. حجم نمونه 200 نفر بوده که تعداد 100 نفر از آنها با روش نمونه گیری سیستماتیک از بین 92 مرکز MMT کرمانشاه انتخاب شده و تعداد 100 نفر افراد عادی به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شده اند به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه منبع کنترل راتر و پرسشنامه هیجان خواهی آرنت استفاده شده است . در ابتدا برای همسان سازی داده ها از آزمون تی و کای دو پیرسون استفاده گردید و جهت تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگرو – اسمیرنوف استفاده شده است ، سپس با استفاده از آزمون تی گروههای مستقل و نرم افزار  SPSS19  داده ها بررسی شد . نتایج نشان داد دردو متغییر منبع کنترل و هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد اپیوئیدی و افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ، در .اقع سطح هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد اپیوئیدی بیش از افراد عادی بوده و این افراد از لحاظ نوع منبع کنترل بیشتر بیرونی بوده و در مقایسه با افراد عادی از منبع کنترل درونی کمتری برخوردارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*