ارشد مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

۲-8-2- مکتب رفتار گرایی…………………………………………………………………….. 20

2-8-3-  مکتب روانکاوی………………………………………………………………………. 20

2-8-4ـ مکتب انسانگرایی………………………………………………………………………. 21

2-8-5-مکتب بوم شناسی……………………………………………………………………… 21

2-9- اصول بهداشت روانی…………………………………………………………………………. 21

2-10- هدف ایجاد سلامت روان……………………………………………………………………. 23

2-11- مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان…………………………………………………… 25

2-11-1- مکانیسم سرکوبی……………………………………………………………………. 26

2-11-2-   مکانیسم برون فکنی……………………………………………………………….. 26

2-11-3- مکانیسم جا به جایی………………………………………………………………… 26

2-11- 4- مکانیسم بازگشت…………………………………………………………………… 26

2-11-5- مکانیسم واکنش سازی………………………………………………………………. 27

2-11-6-  مکانیسم تصعید…………………………………………………………………….. 27

2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی)………………………………………………….. 27

2-11-8-  مکانیسم همانند سازی……………………………………………………………… 27

2- 11-9- مکانیسم جبران…………………………………………………………………….. 28

2-11-10 مکانیسم انکار……………………………………………………………………….. 28

2-12 – عوامل موثر بربهداشت روانی……………………………………………………………….. 28

2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی…………………………………………. 28

2-14- دین باوری و سلامت روان………………………………………………………………….. 29

2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا………………………………………….. 29

2-16- توکل و سلامت روان……………………………………………………………………….. 30

یک مطلب دیگر :

2-17- اشتغال زنان………………………………………………………………………………… 31

2-18- پژوهشهای پیشین  (داخلی – خارجی )……………………………………………………. 32

2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل ایران………………………………………………….. 35

2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………….. 44

فصل  سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………………… 55

3-2- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 55

3-3-  جامعه آماری………………………………………………………………………………… 55

3-4- نمونه آماری………………………………………………………………………………….. 55

3-5- روش نمونه گیری وحجم نمونه………………………………………………………………. 55

3-6- ابزار مورد استفاده در این پژوهش…………………………………………………………….. 56

3-7-روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………….. 59

3-8- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. 5

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………….. 61

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1- بحث در مورد فرضیه ها و تبیین آن………………………………………………………….. 70

5-3-محدودیتها…………………………………………………………………………………….. 77

5-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………77.

5-5-پیشنهاد كاربردی……………………………………………………………………………… 78

منابع……………………………………………………………………………………………….. 79

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………….. 79

ب) منابع لاتین ………………………………………………………………………………. 84.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*