ارشد نقد و بررسی روش دکتر صبری ابراهیم السید در «نهج البلاغۀ، نسخة جدیدۀ …

1.1. آشنایی با سید رضی; 13

1.1.1. روزگار سید رضى. 13

1.1.2. زندگانى سید رضى؛ خانواده 13

1.1.3. استادان. 16

1.1.3.1. استادان سید رضى. 16

1.1.4. آثار. 17

1.1.5. آشنایی با نهج البلاغه. 22

1.1.5.1. اهمیت نهج البلاغه. 22

1.1.5.2. توجه اهل سنت به سخنان گرانقدر امیرمؤمنان، علی 7 و کلام ایشان در نهج­البلاغه. 26

1.1.5.3. گردآوری سخنان امام علی 7. 29

1.1.6. مصادر نهج البلاغه. 32

1.1.7. شرح ها، ترجمه ها، معجم ها (کتابنامه نهج­البلاغه) 34

1.1.7.1. شرح. 34

1.1.7.2. ترجمه. 36

1.1.7.3. معجم و راهنما 37

1.1.7.4. مستدرک.. 37

1.1.8. موضوعات نهج البلاغه. 38

1.1.9. شبهات مطرح شده پیرامون نهج البلاغه. 39

1.1.10. آشنایی با صبری ابراهیم السید 40

فصل دوم: معرفی کتاب نهج البلاغه، نسخة جدیده محققه و موثقه. 42

2.1. شناخت اجمالی کتاب.. 43

2.2. گزارشی از مقدمه و پیشگفتار کتاب نهج البلاغه نسخة جدیده محققه و موثقه. 44

2.3. استخراج موازین، مبانی و ملاکهای نویسنده برای حذف.. 49

2.4. نتایج تحقیقات نویسنده 51

2.5. گزارشی از موارد حذف شده (بخش آخر، تحقیق النصوص و توثیقها) 55

2.5.1. خطبه ها 55

یک مطلب دیگر :

2.5.2. نامه ها 56

2.6. توضیح دلیل حذف خطبه ها و نامه ها بر اساس مبانی و موازین نویسنده 57

2.6.1. خطبه های حذف شده 57

2.6.2. نامه های حذف شده 77

فصل سوم: نقد و بررسی مبانی و دیدگاههای صبری ابراهیم السید 82

3.1.  نقد و بررسی ملاکها و دیدگاههای نویسنده 83

3.1.1. تکریم و علاقه مندی علی7 نسبت به صحابه. 84

3.1.2. اراده­ی مقصود دیگری از سخن. 87

3.1.3. علم غیب.. 90

3.1.4. خطب مسجع. 98

3.1.5. اغراض مذهبی. 100

3.1.6. متون تکراری.. 131

3.2. تناقضات.. 132

3.3. نقد و بررسی سایر شبهات وی.. 135

فصل چهارم: بررسی تطبیقی موارد اختلافی. 145

4.1. موارد حذف شده­ی منسوب به دیگران. 146

4.2. موارد حذف شده بر اساس دلایل دیگر مؤلف.. 158

4.2.1. خطبه ‌ها 158

4.2.2. نامه ها 186

جمع بندی.. 193

کتابنامه. 195

منابع فارسی.. 195

منابع عربی. 196

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*