استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دكتر رضا الهی­منش تابستان 91 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب مقدمات… 1 پیش‌گفتار. 2 طرح مسئله. 4 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5 پیشینه‌ی پژوهش…. 7 قلمرو و دامنه‌ی پژوهش…. 10 روش پژوهش حاضر. 11 بخش یكم: بررسی‌های مفهومی و دیدگاه‌ها در مورد كرامات اولیا گفتار نخست: درباره‌ی كرامت… 14 1.واژه‌شناسی كرامت… 15 اصطلاح‌شناسی كرامت و امور خارق عادت… 15 نگاهی به گونه‌های امور خارق عادت و كرامت… 17 جدایی كرامت از «معجزه» و «إرهاص». 18 در هم آمیختن «كشف» و «شهود» با كرامت… 21 گسست كرامت از «سحر» و «شعبده» و «استدراج». 23 ایضاح مفهومی حقیقت قرب فرائض و نوافل و تبیین كارایی آن دو در كرامات اولیا 25 نتیجه و ره‌آورد گفتار: 29 گفتار دوم: درباره‌ی ولیّ.. 30 واژه‌شناسی ولیّ.. 31 مفهوم‌شناسی ولیّ.. 32 گونه‌های ولایت… 34 پله‌های ولایت… 37 پیوند و گسست «ولایت» با «نبوت» و «رسالت». 40 5-1. پیوستگی «ولیّ» با «نبیّ» و «رسول». 40 5-2. گسست «ولایت» از «نبوت» و «رسالت». 41 نتیجه‌ و ره‌آورد گفتار: 43 گفتار سوم: دیدگاه‌های درباره ی كرامات اولیا 44 دیدگاه متكلمان. 45 دیدگاه فیلسوفان. 47 2-1. فیلسوفان سینوی.. 48 2-2. فیلسوفان اشراقی.. 50 2-3. فیلسوفان صدرایی.. 51 دیدگاه عارفان. 52 نظرگاه مخالفان. 53 نتیجه و ره‌آورد گفتار: 55 بخش دوم: بررسی‌های قرآنی كرامات اولیا گفتار نخست: گونه‌شناسی قرآنی امور معجزه‌گونه و خارق عادت قرآنی با دو روی‌كرد 57 روی‌كرد نخست: گونه‌های خوارق قرآنی.. 59 فهرست گونه‌شناسی قرآنی خوارق عادات: 60 رهایی دادن اولیای الهی از بند مكرهای دشمنان خدا 61 1-1. داستان‌های اعجاب‌آور كشتی نوح(علیه السلام) 61 1-2. آتش نمرود و گلستان خلیل(علیه السلام) 62 1-3. گذر كردن موسای كلیم(علیه السلام) از میان دریا 63 آگهی از غیب و اشراف بر ضمایر. 63 زنده كردن مردگان. 64 دیدار و گفت‌وشنود فراحسی.. 64 4-1. فرشته‌دیداری.. 64 4-1-1. ابراهیم(علیه السلام) و مهمانان غیرعادی.. 64 4-1-2. زكریا(علیه السلام) و كروبیان. 65 4-1-3. حضرت مریم(علیها السلام) و فرستادگان الهی.. 65 4-2. شنود صدای خدا 66 4-2-1.سخن گفتن خدا با موسی(علیه السلام) با صدایی از میانه‌ی درخت… 66 فرزند دار شدن معجزه آسا 67 5-1. فرزنددار شدن معجزه‌آسا در پیریِ مرد (ابراهیم(علیه السلام)) و نازایی همسر. 67 5-2. تولد دور از انتظار حضرت یحیی(علیه السلام) 67 5-3. فرزند دار شدن مریم(علیها السلام) بی‌هیچ همسری.. 67 پیش‌بینی‌ها 68 6-1. پیش‌بینی هلاكت دشمنان خدا 68 6-2. پیش‌بینی حضرت عیسی(علیه السلام) از آمدن پیامبری پس از خود با نام و نشان. 68 پایان نامه 6-3. پیش‌گویی كتاب رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) 69 6-4. پیش بینی حضرت لوط(علیه السلام) در فریادرسی نهانی خداوند از وی در برابر ناپاكی مردمان. 69 درمان بیماران به‌گونه فراعادی.. 69 7-1. شفای بیماران بی‌علاج.. 69 7-2. درمان بیماری از دور. 70 خلق و ایجاد. 70 8-1. خلق ‌شتر از سوی صالح(علیه السلام) 70 8-2. از گِل، پرنده ساختن عیسای مسیح (علیه السلام) 71 دست‌های پنهان در هنگام نیاز اولیای خدا 72 9-1. نادیده شدن برگزیده‌ی خدا با پوشش تار عنكبوت.. 72 9-2. كمك فرشتگان در نبردهای نابرابر. 72 9-2-1. در هم كوباندن لشكری با مشتی از خاك… 72 9-2-2. دست‌های غیب در گاه نیاز لشكر خدا با یاری‌رسانی فرشتگان در نبردهای نابرابر. 73 9-3. باز شدن درهای كاخ برای یوسف(علیه السلام) 73 بیدار شدن پس از صدها سال خفتن.. 73 زنده شدن انسانی، سالیان دراز پس از مرگ… 74 گرفتن سفره و غذای آسمانی از نهان. 75 12-1. فرو فرستادن خوردنی‌ها از آسمان برای یك قوم. 76 12-2. مائده‌ی خدا آسمانی به دعای عیسی(علیه السلام)‌ برای مردم. 76 12-3. سفره‌ی آسمانی برای حضرت مریم(علیها السلام) 77 سخن گفتن كودك… 77 13-1. سخن گفتن حضرت عیسی(علیه السلام) در كودكی.. 78 13-2. شهادت نوزادی در دفاع از یوسف(علیه السلام) 78 تولد فرزند از بانویی، بی‌واسطه‌ی مرد. 78 تبدیل چیزی به چیز دیگر. 79 در خواست عذاب از ولیّ خدا و فروفرستادن آن. 80 خواب‌های راستین.. 80 17-1. خواب یوسف(علیه السلام)در كودكی.. 80 17-2. تعبیر خواب یوسف(علیه السلام) برای هم‌زندانی‌هایش در زندان. 81 17-3. بازخوانی خواب پادشاه از سوی یوسف(علیه السلام) درباره‌ی آینده‌ی مصر. 81 جوشیدن شگفت‌انگیز آب از زمین.. 82 یک مطلب دیگر : رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ،مشاور و پیمانکار در ایران 18-1.حیرت‌آوری در رهایی پیامبری شكیبا، حضرت ایوب(علیه السلام) 82 18-2. فواره كردن آب از تنور. 82 18-3. جوشش آب از صخره ای خشك با وارد كردن و زدن عصا بر آن. 82 انجام كاری زمان‌بر، در اندك زمان. 83 آگاهی از غیب… 83 20-1. پیش‌بینی پیامبران الهی از رخ‌دادهای آینده 84 20-2. الهام خداوندی به مادر حضرت موسی(علیه السلام) 84 20-3. حضرت خضر(علیه السلام)، كارهای عجیبش و آگاهی دادن از غیب.. 85 برآورده شدن دعا 86 21-1. استجابت دعای حضرت لوط(علیه السلام) به‌گونه‌ای شگفت.. 86 21-2. برآورده شدن دعای حضرت زكریا(علیه السلام) 86 زندگی در شكم ماهی.. 87 نجات اولیای خدا از عذاب های همه‌گیر. 88 تسخیر موجودات… 88 24-1. تسخیر جن.. 88 24-2. تسخیر حیوانات به‌ دست سلیمان(علیه السلام) 89 24-3. تسخیر كوه توسط حضرت داود(علیه السلام) و نیروی شگرفش… 90 24-4. تسخیر و هم‌نوایی مرغان هوا با داود(علیه السلام) 91 24-5. تسخیر باد. 91 نرم شدن آهن در دستان ولیّ خدا 92 شگفتی‌هایی از برخی حیوانات… 92 26-1. كارهای شگفت هدهد. 92 26-2. بازماندن سگ اصحاب كهف پس از صدها سال. 93 26-3. كار شگفت‌انگیز پرندگان در زمین‌گیر كردن اصحاب فیل.. 93 اعجاب‌آوری كوه و درخت… 93 27-1. شنود صدا از كوه از سوی موسای كلیم(علیه السلام) 94 27-2. دیدن آتش از درخت و تكلم با خدا 94 شكافت دریا 95 درخشش دست… 95 از میان رفتن كارایی یك افزار. 96 30-1. نبریدن كارد در قربانی كردن اسماعیل(علیه السلام) 96 عروج به آسمان‌ها و عوالم غیب… 97 31-1. عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان(علیه السلام) 97 31-2. معراج حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)، فوق شگفتی‌ای از پیامبر اسلام. 97 روی‌كرد دوم: صنف‌شناسی قرآنی دارندگان امور خارق عادت… 101 فهرست صنف‌شناسی قرآنی دارندگان خوارق: 102 نتیجه و ره‌آورد گفتار: 103 گفتار دوم: بازیابی مفهومی و بررسی‌هایی درباره‌ی مفهوم كرامت و ولیّ در قرآن 105 واژه‌شناسی كرامت در قرآن. 106 واژه‌شناسی ولیّ و ولایت در قرآن كریم. 108 درنگی در پیشینه‌ی چالشی به نام كرامت‌خواهی و چگونگی برخورد قرآن‌كریم با آن. 109 اندیشه‌ی قرآن در امكان و وقوع كرامت… 111 كرامت و قاعده‌ی علیت، در قرآن. 112 5-1. فاعل كرامت از دید قرآن كریم. 115 توحید افعالی و تصرف ولی در پرتو ولایت تكوینی او در قرآن. 120 6-1. بررسی آیات قرآن درباره صفت فعلی ولایت… 121 6-1-1. آیاتی كه ولایت را برای خدا ثابت می‌کند. 121 6-1-2. آیاتی كه ولایت را از غیر خدا سلب می‌کند. 121 6-1-3. آیاتی كه ولایت را مختص خدا می‌دانند. 122 6-1-4. آیاتی كه حاكمیت و حكم را مختص خدا می‌داند. 122

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*