الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه …

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………46

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی………………………………………………………….47

  • کاربرد روش در متن………………………………………………………………………………………………………………47

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..48

پایان نامه

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………..50

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی…………………………………………………………..53

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی…………………………………………………………54

فصل سوم: بررسی لغزشهای روش شناختی در متون مورد بررسی…………………………………………………………..57

  • اسطوره دکترین……………………………………………………………………………………………………………………..58

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..59

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………..60

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………60

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی……………………………………………………………61

  • اسطوره انسجام……………………………………………………………………………………………………………………..61

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..62

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………….64

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………….65

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی………………………………………………………….66

پیامدهای ناگوار تحمیل اسطوره انسجام برای قرائت متون اندیشه ای……………………………….67

بررسی متون………………………………………………………………………………………………………………68

فرار از خوانش متون اصلی در زمینه……………………………………………………………………………..70

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….71

فصل چهارم: طرحی برای کار بست نظریه اسکینر جهت تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)…………………..73

  • امام خمینی کیست؟……………………………………………………………………………………………………………….75

الف: امام خمینی رسمی……………………………………………………………………………………………………76

ب: دوره اول ( از 1300_1281ش)……………………………………………………………………………………78

تحصیلات روح ا… …………………………………………………………………………………………………..79

اولین خطابه روح ا… ………………………………………………………………………………………………..79

ج: دوره دوم زندگی روح ا… ( از 1320-1300ش)……………………………………………………………..79

د: دوره سوم زندگی روح ا… ( از 1340-1320ش)………………………………………………………………80

هـ: دوره چهارم زندگی امام (از 1368-1340ش)…………………………………………………………………80

  • کیستی درونی امام خمینی……………………………………………………………………………………………………….81

الف: چگونه میتوان میان رشته های به ظاهرمتناقض جمع بست؟……………………………………………82

ب: چنین امکانی چطور برای امام فراهم شده است؟…………………………………………………………….84

  • رابطه متن و زمینه………………………………………………………………………………………………………………….86

جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………………….88

جمهوریت………………………………………………………………………………………………………………..89

اسلامی بودن حکومت………………………………………………………………………………………………..91

  • تحول یا ثبات دراندیشه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………103

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*