امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم

2-10-9. مدل شبکه بهسازی سازمانی و حرفه ای در آموزش عالی    52
2-11. مراکز بالندگی اعضای هیأت علمی    52
2-11-1. اصول مراکز بالندگی اعضای هیأت علمی    53
2-11-2. منابع انسانی مراکز بالندگی اعضای هیأت علمی    54
2-11-3. وظایف مهم مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی    55
2-11-4. فعالیت های مهم مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی    55
2-11-5. ویژگی های متخصصین بالندگی اعضای هیأت علمی    56
2-11-6. عوامل مؤثر در موفقیت یک مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی    56
2-11-7. مشکلات خاص مراکز بالندگی اعضای هیأت علمی    57
2-12. فعالیت های مراکز بالندگی هیأت علمی در برخی دانشگاه های دنیا    57
2-13. پژوهش های داخلی    59
2-14. پژوهش های خارجی    67

پایان نامه

2-15. جمع بندی    71
2-16. چارچوب نظری پژوهش    73
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه    75
3-2. روش پژوهش    76
3-3. جامعه آماری    76
3-4. نمونه و روش نمونه گیری    76
3-5. روش و ابزار گردآوری داده ها    77
3-6. روایی و پایایی ابزار    83
3-7. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    84
3-8. جمع بندی    87

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه    87
4-2. توصیف داده های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی نمونه ها    88
4-2-1. وضعیت اعضای هیأت علمی نمونه به تفکیک جنسیت    88
4-2-2. وضعیت اعضای هیأت علمی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی    89
4-2-3. وضعیت اعضای هیأت علمی نمونه به تفکیک درجه علمی    89
4-2-4. وضعیت اعضای هیأت علمی نمونه به تفکیک سابقه تدریس    90
4-3. بررسی ماتریس همبستگی مناسب    91
4-4. بررسی تحلیل عاملی تاییدی مدل پژوهش    92
4-4-1. تحلیل عاملی تاییدی الزامات و عوامل تسهیل کننده استقرار مرکز بالندگی    93
4-4-2. تحلیل عاملی تاییدی موانع استقرار مرکز بالندگی    94
4-4-3. تحلیل عاملی تاییدی ابعاد بالندگی استقرار مرکز بالندگی    96
4-5. تحلیل استنباطی سؤال های پژوهش    99
4-5-1. تجزیه و تحلیل سؤال پژوهشی اول    100
4-5-1-1. عملکرد دانشگاه در وضعیت موجود    100
4-5-2. تجزیه و تحلیل سؤال پژوهشی دوم    105
4-5-2-1. عملکرد دانشگاه در وضعیت موجود    106
4-5-2-2. میزان اهمیت گویه های سوال دوم در بالندگی اعضای هیأت علمی    108
4-5-3. تجزیه و تحلیل سؤال پژوهشی سوم    110
4-5-3-1. برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در بعد سازمانی شامل چه مواردی است؟    110
4-5-3-2. برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در بعد آموزشی شامل چه مواردی است؟    115
4-5-3-3. برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در بعد حرفه ای شامل چه مواردی است؟    119

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*