انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با استفاده از تكنیك‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی …

2-5-7- قابلیت دسترس.. 33
-8-5-2ارزش افزوده 33
-9-5-2توجیه پذیری. 34
2-6- مدل‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضی. 38
2-6-1- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM.. 38
2-6-2- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM.. 38
2-7-علم مدیریت فازی: 40
2-7-1- اعداد فازی و عملیات جبری. 42
2–72- اعداد فازی نوع LR.. 43
2-7-3- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی. 44
2-8- ادبیات تحقیق  مبانی نظری فرایند تحلیل شبكه‌ای ANP. 45
2-8-1-  معرفی تكینیک ANP. 45
2-8-2- تكینكANP فازی. 53
2-9- معرفی تکنیک TOPSIS. 56
2-9-1- ادبیات تحقیق در مورد   TOPSIS فازی. 57
2-10- جمع بندی. 60
فصل سوم. 61
طراحی چارچوب تحقیق. 61
3-1- مقدمه. 62
3-2- الگوریتم پیشنهادی. 63
3-2-1- تشکیل تیم خبرگان شرکت.. 63
3-2-2 – خصوصیات افراد خبره 63
3-3 مشخص نمودن معیارها 67
3-4- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصمیم‌گیری از روش خبرگی. 75
3-5- رتبه بندی تجهیزات.. 80
3-6- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. 80
3-7- روش انجام تحقیق. 80
3-8- روش شناسی پژوهش… 83
3-8-1- سوالات پژوهشی : 83
3-8-2- ابزار‌ها‌ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات.. 83
3-9-  روایی وپایایی پژوهش… 85

پایان نامه

3-10- جمع بندی. 86
فصل چهارم. 87
اجرای مدل و تحلیل نتایج. 87
4-1- مقدمه. 88
4-2- نتایج مربوط به مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان. 88
4-2-1- سن مصاحبه شوندگان. 88
4-2-2- تحصیلات مصاحبه شوندگان. 89
4-2-3-سابقه کار مصاحبه شوندگان. 90
4-2-4- نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. 91
4-2-5- پست سازمانی مصاحبه شوندگان: 92
4-3- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP  فازی. 93
4-3-1-محاسبه وزن هریک از مناظر 93
4-3-2- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی. 99
4-3-3-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی. 103
4-3-4- محاسبه شاخصهای مربوط به ایمنی. 110
4-3-5- محاسبه وزن منظر انسانی. 113
4-4- محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص‌ها‌ 113
4-5- اولویت بندی تجهیزات با رویکرد TOPSIS فازی. 115
4-5-1- تبدیل ماتریس میانگین به ماتریس بی مقیاس.. 134
4-5-2- تبدیل ماتریس نرمالایز شده به ماتریس موزون. 135
4-5-3- تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی : 135
4-5-4- اولویت بندی نهایی گزینه‌ها‌ 136
4-6- اولویت بندی گزینه‌ها‌ از روش دیگر 140
4-7- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. 143
4-8- جمع بندی. 143
فصل پنجم. 144
نتیجه گیری وپیشنهادات.. 144
5-1- مقدمه. 145
5-2-نتایج ویافته‌ها‌ی  تحقیق. 145

یک مطلب دیگر :

5-3- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی. 147
5-4- مزایای الگوریتم پیشنهادی. 149
5-5 – پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی تجهیزات.. 150
5-6پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق. 150
5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 151
5-8-جمع بندی. 152
منابع ومأخذ فارسی. 153
منابع ومأخذ خارجی: 155
ضمائم. 159

فهرست جداول
جدول-2 ١- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی کاملاً قابل پایش… 25
جدول-2 ٢- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی جزئاً قابل پایش… 26
جدول 3-1 نام وسمت افراد مصاحبه شونده 67
جدول 3-2 گروه بندی معیارها 72
جدول 3-3 معیارهای نهایی. 73
جدول 3-4 گروهبندی معیارها 74
جدول 3-5 عبارات کلامی واعداد فازی جهت مقایسه ترجیحات معیارها نسبت به یکد یگر 76
جدول 3-6 مقایسات زوجی مناظر چهارگانه نسبت به سظح اول. 76
جدول 3-7 مقایسه سه منظر نسبت به منظر مالی. 77
جدول 3-8 مقایسه سه منظر نسبت به منظر فنی. 77
جدول 3-9 مقایسه سه منظر نسبت به منظر ایمنی. 77
جدول 3-10 مقایسه سه منظر نسبت به منظر انسانی. 77
جدول 3-11 تعامل شا خصهای منظر مالی با یکدیگر 79
جدول 3-12 تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز 79
جدول 4-1 سن  مصاحبه شوندگان. 88
جدول 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. 89
جدول 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان. 90
جدول 4-4 نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. 91
جدول 4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان. 92
جدول 4-6 میانگین هندسی مقایسات زوجی هریک از مناظر چهار گانه نسبت به هدف.. 94
جدول 4-7 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر مالی. 95
جدول 4-8 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر فنی. 95
جدول 4-9 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر ایمنی. 95
جدول 4-10 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر انسانی. 96
جدول 4-11 ماتریس W22مناظر چهارگانه. 96
جدول 4-12 ماتریس Wi مناظر چهارگانه. 98
جدول 4-13 وزن نهایی مناظر چهارگانه. 98
جدول 4-14 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر مالی. 100
جدول 4-15 ماتریسW22  شاخصهای منظر مالی. 101
جدول 4-16 ماتریسwi  شاخصهای منظر مالی. 102
جدول 4-17 وزن نهایی شاخصهای منظر مالی. 103
جدول 4-18 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر فنی. 104
جدول 4-19 ماتریسW22  شاخصهای منظر فنی. 106
جدول 4-20ماتریسWi  شاخصهای منظر فنی. 108
جدول 4-21ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظر فنی. 109
جدول 4-22 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظرایمنی. 110
جدول 4-23 ماتریسW22  شاخصهای منظر ایمنی. 111
جدول 4-24ماتریسWi  شاخصهای منظر ایمنی. 111
جدول 4-25ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرایمنی. 112
جدول 4-26ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرانسانی. 113
جدول 4-27ماتریس وزن نهایی شاخصها 114
جدول 4-28 میانگین نظرات خبرگان برای تجهیزات.. 116
جدول 4-29لیست رتبه بندی نهایی تجهیزات.. 136
جدول 4-30 رتبه بندی نهایی تجهیزات از روش دوم. 141
جدول 5-1 وزن منطقی زیر شاخصها 141
فهرست اشکال
شکل 2-1عوامل موثر در برنامه ریزی تعمیرات.. 37
شکل 2-2انواع روشهای تصمیم‌گیری MADM.. 40
شکل3-2تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه(b) 48

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*