انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از …

2-1 مقدمه. 46
2-2 تعاریف و مفاهیم پایه ژنتیک. 48
2-2-1 ژن. 48
2-2-2 مارپیچ مضاعف. 49
2-2-3  کروموزم. 50
2-2-4  آلل. 51
2-2-5  جمعیت. 51
2-2-6  اصل بقاء و برازندگی. 52
2-2-6  تولید مثل. 54
2-2-7  انتخاب. 54
2-2-8  تقاطع. 56
2-2-9  جهش. 58
2-2-10  حذف. 59
2-2-11  تعویض یا جایگزینی. 60
2-3  جایگزینی به روش انتخاب نخبه گرا. 61
2-4  همگرایی. 62
2-5  روند كلی الگوریتم‏های ژنتیكی. 63
2-6 عملگرهای الگوریتم ژنتیك. 67
2-7 مزایای الکوریتم ژنتیک. 70
2-8 معایب الگوریتم ژنتیک. 71
2-9 کاربردهای الگوریتم ژنتیک. 72
2-10 تحلیل های تاریخچه زمانی. 73
2-11  انواع روش های مختلف مقیاس سازی شتابنگاشت ها. 75
2-12 به مقیاس درآوردن رکوردها. 77
2-13 استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مقیاس کردن رکوردها   79
2-14 المان های اساسی الگوریتم ژنتیک اعمال شده در این مسائل   81
2-15 انتخاب شتابنگاشت ها برای طرح لرزه ای. 83
2-16 چگونگی جمع آوری و شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها   84
2-17 فرمول بندی مسئله. 86
2-18 انتخاب، اجرا و مقایسه ی مثال ها و شواهد. 88
2-19  برنامه های اجرا شده در مراحل مختلف و ارائه برنامه تکامل یافته. 89
2-20 عملگرهای ژنتیک. 91
2-20-1  انتخاب. 91
2-20-2  همبری. 91
2-20-3  جهش. 91
2-21  گونه سازی. 92
2-22   انتخاب شتابنگاشت ها و تاثیر بزرگی جامعه نگاشت ها   93
فصل سوم. 94
نتایج و بحث. 94
3-1  پارامترهای کنترلی الگوریتم ژنتیک. 95
3-2 نتایج اجرای برنامه. 97
3-3  بررسی مقایسه ای برنامه ارائه شده. 99
3-4  بررسی تاثیر پارامترهای کنترلی بهینه یابی در الگوریتم ژنتیک دودویی. 110
3-5 ارائه الگوریتم ژنتیک هیبریدی (انتخاب پارامترهای کنترلی بهینه یابی توسط الگوریتم ژنتیک). 146
3-6 یافته های پژوهش. 151
3-7 جمع بندی کلی. 153
3-8 پیشنهادها و زمینه های ادامه پژوهش. 156
منابع. 157
پیوست. 162
جدول 2- 1- انطباق بین سیر تکامل طبیعی و الگوریتم ژنتیک 47
جدول 3- – 1پارامترهای الگوریتم ژنتیک مرجع[30] 99
جدول 3- – 2 نتایج اجرای برنامه دودویی با مقادیر پارامترهای پیشنهادی مرجع[30] 100
جدول 3- – 3 ضرایب مقیاس و شماره رکوردهای بهترین اجرای برنامه ژنتیک  دودویی با مقادیر [30] 100
جدول 3- – 4 نتایج اجرای برنامه حقیقی با مقادیر پارامترهای پیشنهادی مرجع[30] 102
جدول 3- – 5 ضرایب مقیاس و شماره رکوردهای بهترین اجرای برنامه ژنتیک  حقیقی با مقادیر متغیر پیشنهادی نعیم و همکاران[30] 102
جدول 3- – 6پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی پیشنهاد شده توسط سیف[8] 104
جدول 3- – 7 نتایج اجرای رمزدهی دودویی با مقادیر پیشنهادی پارامترهای سیف[8] 104
جدول 3- – 8 ضرایب مقیاس و شماره رکوردهای بهترین اجرایی برنامه ژنتیک باینری با مقادیر ژنتیکی پیشنهادی سیف[8] 105
جدول 3- – 9 پارامترهای الگوریتم ژنتیک حقیقی پیشنهاد شده توسط سیف[8] 106
جدول 3- – 10 نتایج اجرای رمزدهی حقیقی با مقادیر پیشنهادی پارامترهای سیف[8] 106
جدول 3- – 11 ضرایب مقیاس و شماره رکوردهای بهترین اجرای برنامه ژنتیک حقیقی با مقادیر ژنتیک پیشنهادی سیف[8] 106
جدول 3- 12- نتایج بهترین اجرای  برنامه الگوریتم ژنتیک دودویی با مقادیر پارامترهای پیشنهاد شده ی مرجع[30] 107
جدول 3- – 13 پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی تعداد نسل 111
جدول 3- – 14 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با تعداد نسل 50 111
جدول 3- – 15 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با تعداد نسل 50 111
جدول 3- – 16 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با تعداد نسل 200 112
جدول 3- – 17 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با تعداد نسل 200 113
جدول 3- – 18 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با تعداد نسل 500 114

پایان نامه

جدول 3- – 19 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با تعداد نسل 500 114
جدول 3- – 20 مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی تعداد فرد 116
جدول 3- – 21 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با جامعه 50 عضوی 117
جدول 3- – 22 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با جامعه 50 عضوی 117
جدول 3- – 23 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با جامعه 300 عضوی 118
جدول 3- – 24 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با جامعه 300 عضوی 118
جدول 3- – 25 مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی حد پایین ضرایب مقیاس گذاری 120
جدول 3- – 26 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با حد پایین ضرایب مقیاس گذاری 0.2 120
جدول 3- – 27 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه حد پایین ضرایب مقیاس گذاری 0.2 121
جدول 3- – 28 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با حد پایین ضرایب مقیاس گذاری 1 122
جدول 3- – 29 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه حد پایین ضرایب مقیاس گذاری 1 122
جدول 3- – 30 مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی حد بالا ضرایب مقیاس گذاری 124
جدول 3- – 31 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با حد بالا ضرایب مقیاس گذاری 2 124
جدول 3- – 32 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه حد بالا ضرایب مقیاس گذاری 2 125
جدول 3- – 33 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با حد بالا ضرایب مقیاس گذاری 2.5 126
جدول 3- – 34 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه حد بالا ضرایب مقیاس گذاری 2.5 126
جدول 3- – 35 مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی همبری کروموزوم اول 128
جدول 3- – 36 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با نرخ همبری 0.6 برای کروموزوم اول 128
جدول 3- – 37 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با نرخ همبری 0.6 برای کروموزوم اول 128
جدول 3- – 38 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با نرخ همبری 0.9 برای کروموزوم اول 129
جدول 3- – 39 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با نرخ همبری 0.9 برای کروموزوم اول 130
جدول 3- – 40 مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی نرخ همبری کروموزوم دوم 132
جدول 3- – 41 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با نرخ همبری 06 برای کروموزوم دوم 132
جدول 3- – 42 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با نرخ همبری 0.6 برای کروموزوم دوم 132
جدول 3- – 43 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با نرخ همبری 0.9 برای کروموزوم دوم 133
جدول 3- – 44 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با نرخ همبری 0.9 برای کروموزوم دوم 134
جدول 3- – 45 مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی با نرخ جهش 0.001 برای کروموزوم اول 136
جدول 3- – 46 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با نرخ جهش 0.001 برای کروموزوم اول 136
جدول 3- – 47 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با نرخ جهش 0.001 برای کروموزوم اول 137

یک مطلب دیگر :

جدول 3- – 48 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با نرخ جهش 0.01 برای کروموزوم اول 138
جدول 3- – 49 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با نرخ جهش 0.01 برای کروموزوم اول 138
جدول 3- – 50 مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی نرخ جهش کروموزوم دوم 140
جدول 3- – 51 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با نرخ جهش 0.001 برای کروموزوم دوم 140
جدول 3- – 52 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با نرخ جهش 0.001 برای کروموزوم دوم 140
جدول 3- – 53 نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با نرخ جهش 0.01 برای کروموزوم دوم 141
جدول 3- – 54 ضرایب مقیاس بهترین نتیجه حاصل شده از برنامه با نرخ جهش 0.01 برای کروموزوم دوم 142
جدول 3- – 55 مقادیر نهایی پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی پس از بررسی 143
جدول 3- – 56 اسامی و ضرایب مقیاس رکوردهای منتخب از برنامه الگوریتم ژنتیک دودویی 144
جدول 3- – 57 مقادیر پارامترهای بدست آمده از الگوریتم هیبریدی 148
جدول 3- – 58 نتایج اجرای برنامه با مقادیر بدست آمده از الگوریتم هیبریدی 148
جدول 3- – 59 ضرایب مقیاس و شماره زلزله های انتخاب شده از الگوریتم هیبریدی 148
جدول 3– 1 مقایسه خطای برنامه با مرجع [30] 153
جدول 3– 2 مقایسه خطای برنامه با مرجع [8] 154
شکل 1- 1- اصول کار لرزه نگار[6] 13
شکل 1- 2- شبه کد یک الگوریتم ژنتیک متداول 31
شکل 2- 1- نمودار بلوکی الگوریتم ژنتیک[15] 64
شکل 2- 2- سمت راست الگوریتم باینری و سمت چپ الگوریتم اعداد حقیقی 85
شکل 2- 3- طیف طرح آیین نامه زلزله 2800 برای زمین نوع 2 با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد 93
شکل 3- 1- روند بررسی و اجرای برنامه های ارائه شده 98
شکل 3- 2- مقایسه طیف متوسط  جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه 101
شکل 3- 3- مقایسه طیف پاسخ متوسط جذر مجموع مربعات با طیف هدف[30] 101
شکل 3- 4- مقایسه طیف متوسط جذر مجموع مربعات رمزدهی حقیقی با مقادیر متغیرهای پیشنهادی مرجع[30] 103
شکل 3- 5- مقایسه طیف متوسط جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با مقادیر متغیرهای پیشنهادی سیف[8] 105
شکل 3- 6- مقایسه طیف پاسخ  متوسط جذر مجموع مربعات رمزدهی حقیقی با مقادیر متغیرهای پیشنهادی سیف[8] 107
شکل 3- 7- نمودار برازش تابع شایستگی الگوریتم ژنتیک دودویی 108
شکل 3- 8- طیف پاسخ مقیاس شده شتابنگاشت های بدست آمده از برنامه ژنتیک دودویی و طیف متوسط جذر مجموع مربعات در مقایسه با طیف آیین نامه 2800 108
شکل 3- 9- طیف پاسخ مقیاس شده شتابنگاشت ها و طیف متوسط جذر مجموع مربعات مرجع [30] 109
شکل 3- 10-  مقایسه طیف  متوسط  جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای نسل 50تایی 112
شکل 3- 11-  مقایسه طیف متوسط  جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای نسل 200تایی 113
شکل 3- 12-  مقایسه طیف متوسط جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای نسل500تایی 115
شکل 3- 13- بررسی و مقایسه طیف های پاسخ با تکرار نسل های مختلف 115
شکل 3- 14-  مقایسه طیف متوسط  رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای جامعه با تعداد فرد 50تایی 117
شکل 3- 15-  مقایسه طیف متوسط  رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای جامعه 300 عضوی 119
شکل 3- 16-  مقایسه و بررسی طیف های پاسخ بهترین نتایج بدست آمده با طیف طرح برای تعدادفرد مختلف 119
شکل 3- 17-  مقایسه طیف متوسط  جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه 121
شکل 3- 18-  مقایسه طیف متوسط  جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه 122
شکل 3- 19-  مقایسه و بررسی طیف های پاسخ بهترین نتایج بدست آمده با طیف طرح 123
شکل 3- 20-  مقایسه طیف متوسط  رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای بررسی حد بالا 0.2 ضرایب 125
شکل 3- 21-  مقایسه طیف متوسط  جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای 126
شکل 3- 22-  مقایسه و بررسی طیف های پاسخ بهترین نتایج بدست آمده با طیف طرح 127
شکل 3- 23-  مقایسه طیف متوسط  جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه 129
شکل 3- 24-  مقایسه طیف متوسط رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای بررسی همبری کروموزوم اول برابر 0.9 130
شکل 3- 25-  مقایسه و بررسی طیف های پاسخ بهترین نتایج بدست آمده با طیف طرح 131
شکل 3- 26-  مقایسه طیف متوسط جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه 133
شکل 3- 27-  مقایسه طیف متوسط با طیف طرح آیین نامه برای بررسی نرخ همبری کروموزوم دوم برابر 0.9 134
شکل 3- 28-  مقایسه و بررسی طیف های پاسخ بهترین نتایج بدست آمده با طیف طرح 135
شکل 3- 29-  مقایسه طیف پاسخ متوسط با طیف طرح آیین نامه برای بررسی نرخ جهش کروموزوم اول 0.001 137
شکل 3- 30-  مقایسه طیف متوسط رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه برای بررسی جهش کروموزوم اول برابر با0.01 138
شکل 3- 31-  مقایسه و بررسی طیف های پاسخ بهترین نتایج بدست آمده با طیف طرح 139
شکل 3- 32-  مقایسه طیف متوسط  جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه 141
شکل 3- 33-  مقایسه طیف متوسط رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه  برای بررسی جهش کروموزوم دوم  0.001 142
شکل 3- 34- مقایسه و بررسی طیف های پاسخ بهترین نتایج بدست آمده با طیف طرح 143
شکل 3- 35- نمودار روند بهبو تابع شایستگی پس از کنترل مقادیر پارامتری ژنتیک دودویی 145
شکل 3- 36–سمت راست شتابنگاشت های منتخب مقیاس شده سمت چپ شتابنگاشت های منتخب مقیاس نشده 145
شکل 3- 37- ساختار الگوریتم ژنتیک هیبریدی 147
شکل 3- 38- نمودار برازش برنامه  هیبریدی 149
شکل 3- 39- مقایسه طیف پاسخ  بدست آمده توسط الگوریتم هیبریدی  با طیف طرح 149
شکل 3- 40- نمودار میله ای برای مقایسه خطاهای 22 ترکیب از دو برنامه الگوریتم ژنتیک دودویی و حقیقی اجرا شده 150

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*