اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی

1-11-توضیح واژه ها و اصطلاحات.. 16

2-1-مقدمه:.. 19

2-2-مروری بر پژوهش های خارجی.. 19

2-3-مروری بر پژوهش های داخلی.. 24

2-4-تجزیه و تحلیل وضع موجود.. 26

2-5-نگاهی كلی به عملكرد نظام بانكی ایران.. 27

2-6-کمیته بال:.. 30

2-6-1-نقاط ضعف و نارساییهای بازل I 32

2-6-2-زمینه های شکل گیری بازل II 32

2-6-3-ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II 33

2-6-4-مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل.. 34

2-6-5-اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران.. 35

2-7-جمع بندی و نتیجه گیری.. 36

-1-3مقدمه:.. 38

1-1-3-معرفی بانک های منتخب در تحقیق.. 39

3-1-2-ملی شدن بانكها.. 39

پایان نامه

3-2-2-ادغام بانکها.. 40

3-3-نهاده ها و ستاده ها:.. 40

3-1-3-نگرش تولید خدمات: 40

3-2-3-نگرش واسطه ای: 41

3-3-3-نگرش مدیریت ریسک : 41

3-4-هزینه کل،ستاده و نهاده.. 41

3-5-نهاده ها.. 42

-6-3معرفی مدل:.. 43

3-1-6-تابع هزینه :.. 48

3-2-6-تابع کاب داگلاس :.. 51

3-3-6-تابع ترانسلوگ:.. 51

3-4-6 ویژگی های تابع هزینه ترانسلوگ :.. 52

3-7-نرم افزار مورد استفاده در براورد الگو:.. 57

3-1-7-قابلیت های کلیدی نرم افزار  Eviews. 58

3-8-تجزیه تحلیل بانک ها.. 59

3-1-8-تجزیه تحلیل بانک ها از دیدگاه  سهامداران.. 61

3-2-8-تجزیه تحلیل بانک ها دیدگاه مدیریت: 63

3-3-8-دیدگاه سلامت مالی: 63

 

3-1-3-8-تاریخچه سیستم رتبه بندی کملز.. 65

4-1-مقدمه:.. 81

4-2-توصیف داده ها.. 81

4-2-1-متغیر های مستقل ورودی.. 82

 

4-1-2-1-قیمت سرمایه فیزیکی.. 82

 

4-2-2-1-قیمت سرمایه مالی.. 83

 

4-3-2-1-قیمت نیروی انسانی.. 84

یک مطلب دیگر :

 

4-4-2-1-سرمایه کل.. 85

 

4-5-2-1-کل تسهیلات.. 86

 

4-2-2-متغیر وابسته.. 87

4-3-آزمون فرضیه های تحقیق.. 89

4-4- مراحل تخمین مدل.. 89

4-5- آزمون ناهمسانی واریانس.. 91

4-6-تحلیل و براورد نتایج.. 91

4-7- شاخص‌های های سلامت مالی کملز.. 97

4-8-پاسخ به سوالات و فرضیه های تحقیق.. 103

4-8-1-تعیین سایز بهینه بانک در ایران.. 103

4-8-2-صرفه به مقیاس.. 104

4-8-3-شاخص کملز.. 104

4-9- نتیجه گیری.. 104

5-1-مقدمه:.. 106

5-2- خلاصه تحقیق.. 106

5-2-1 نتایج حاصل از توصیف داده ها.. 107

5-2-2خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها.. 108

5-3-پیشنهادات.. 108

5-4-ارائه پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 109

5-5-محدودیت های تحقیق.. 110

فهرست منابع

الف-منابع فارسی:.. 111

ب-منابع انگلیسی:.. 112

 

 

جدول 4-1-اطلاعات توصیفی قیمت سرمایه فیزیکی در بانک های   مورد بررسی طی سال های 1388-1391…….. 82

جدول 4-2-اطلاعات توصیفی قیمت سرمایه مالی در بانک های مورد بررسی طی سال های 1388-1391. 83

جدول 4-3-اطلاعات توصیفی قیمت نیروی انسانی در بانک های مورد بررسی طی سال های 1388-1391. 84

جدول 4-4-اطلاعات توصیفی سرمایه کل در بانک های مورد بررسی طی سال های 1388-1391. 85

جدول 4-5-اطلاعات توصیفی کل تسهیلات در بانک های مورد بررسی طی سال های 1388-1391. 86

جدول4-6-اطلاعات توصیفی هزینه کل در بانک های مورد بررسی طی سال های 1388-1391. 87

جدول4-7-اطلاعات توصیفی اندازه در بانک های مورد بررسی طی سال های 1388-1391. 88

جدول 4-8-نتایج آزمون F لیمر.. 92

جدول 4-9تخمین مدل رگرسیون.. 93

جدول 4-10-تخمین مدل ناهمسانی واریانس.. 95

جدول 4-11-تخمین رگرسیون باقیمانده ها.. 96

جدول 4-12- محاسبه مقیاس بانک(کشش هزینه).. 97

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*