اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک …

2 – 3 – تحلیل پوششی داده ها 25
2-3-1-مقدمه. 25
2-3-3- تعریف تحلیل پوششی داده‌ها 29
2-3-4- ویژگیها و قابلیتهای كاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها 30
2-3-5- محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویكرد DEA (1998 Coelli,) 33
2-3-6- مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا 34
2-3-7- تعریف كارایی در مدل CCR – نهاده‌گرا 36
2-3-8-مدل پوششی  CCR( مدل ثانویه) 36
2-3-9- مدل BCC-نهاده گرا 38
2-3-10-مدلهای دیگر DEA.. 40
2-3-11- مدل جمعی.. 41
2-3-12-مدل تراكم1
2-3-13- رتبه‌بندی عملكرد در DEA با كارایی متقاطع1 45
2-3-14- مدل رتبه‌بندی كامل «آندرسون ـ پیترسون1»     46
2-3-15-تغییرات كارایی در طول زمان1         48
2-3-16- الگوبرداری با استفاده از DEA.. 48

پایان نامه

2-3-17- تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی.. 49
2-3-18- مدل شبه DEA چند بخشی (Amirteimoori, 2005)1 53
3 – 1 – چکیده فصل سوم : 61
3-2- مقدمه. 61
3 – 3 – رویکردهای تعیین کارایی.. 62
3 – 3 – 1 رویکرد پارامتریک… 62
3 – 3 – 2 رویکرد ناپارامتریک… 62
3-4- جامعه آماری ونمونه آماری: 63
3-5- روشها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات: 63
3-6-  روایی وپایایی سنجش و اندازه گیری: 63
3-7-  روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات: 64
3-8- تعریف متغیرها : 64
4-1- چکیده فصل چهارم : 68
4- 2- مقدمه. 68
4- 3 – نرم افزار GAMS. 69
4 – 4 – تعیین مدل DEA مناسب : 69
4- 4 – 1- مدل CCR خروجی محور : 70
4 – 4 – 2 – مدل SBM : 71
-5-4 ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدلهای DEA.. 74
4-5-1-  ارزیابی کارایی شعب  بر اساس مدل CCR خروجی محور: 74
4-5-2-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل CCR خروجی محور با 39 داده 84
4-5-3- مقایسه نمودارهای کارایی مدل CCR خروجی محور 40 شعبه ای با 39 شعبه ای.. 94
4-5-4-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با 40 داده 96
4-5-5-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با 39 داده 106
4-5-6- مقایسه نمودارهای کارایی مدل SBM 40 شعبه ای با 39 شعبه ای.. 117
4-5-7- مقایسه کلی بین مدل CCR خروجی محور ، با مدل  SBM: 119
4-5-8- شعب کارا و علت کارایی آنها : 120
4-5-9- شعب ناکارا و علت ناکارایی آنها : 121

یک مطلب دیگر :

5- 1 – چکیده فصل پنجم. 124
5 – 2- مقدمه. 124
5-3- پاسخ به پرسش های پژوهش…. 125
5 – 4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 126
5 – 5 – محدودیت ها: 126
فهرست مراجع : 127

 
فهرست جداول :
2-1- جدول ماتریس کارایی متقاطع………………………………………………………………………46
3-1- جدول مقادیر کمی متغیرهای خروجی و ورودی ……………………………………………..65
4-1- جدول امتیازات مدل CCR خروجی محور با 40 شعبه ………………………………………74
4-2- جدول رتبه بندی امتیازات مدل CCR خروجی محور با 40 شعبه ………………………76
4-3- جدول Projection ، CCR خروجی محور با 40 شعبه ……………………………………76
4-4- داده هایDMU  21 و 28 …………………………………………………………………………….84
4-5- جدول امتیازات ، CCR خروجی محور با 39 شعبه ……………………………………………85
4-6- جدول رتبه بندی واحدها بر اساس مدل  CCR خروجی محور با 39 شعبه …………..86
4-7- جدول Projection ، CCR خروجی محور با 39 شعبه ……………………………………87
4-8- جدول امتیازات مدل SBM با 40 شعبه…………………………………………………………..96
4-9- جدول رتبه بندی امتیازات مدل SBM با 40 شعبه……………………………………………98
4-10- جدول Projection امتیازات مدل SBM با 40 شعبه…………………………………….99
4-11- جدول امتیازات مدل SBM با 39 شعبه……………………………………………………….107
4-12- جدول مراجع و تعداد تکرار آنها………………………………………………………………..108
4-13- جدول رتبه بندی امتیازات مدل SBM با 39 شعبه…………………………………………108
4-14- جدول Projection امتیازات مدل SBM با 39 شعبه……………………………………109
4-15- مقایسه نتایج مدل SBM با 40 و 39 شعبه…………………………………………………..116
4-16- مقایسه کلی بین مدل های CCR خروجی محور و SBM………………………………119
 
فهرست نمودارها
2-1- نمودار تعداد انتشارات در زمینه DEA در ادوار……………………………………………..27
2-2- نمودار تعداد انتشارات در زمینه DEA توسط محقیقین……………………………………28
4-1- نمودار کارایی مدل CCR خروجی محور با 40 شعبه…………………………………….94
4-2- نمودار کارایی مدل CCR خروجی محور با 39 شعبه……………………………………94
4-3- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل CCR خروجی محور با 40 شعبه……………..95
4-4- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل CCR خروجی محور با 39 شعبه…………….95
4-5- نمودار کارایی مدل SBM با 40 شعبه…………………………………………………….117
4-6- نمودار کارایی مدل SBM با 39 شعبه…………………………………………………….117
4-7- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل SBM با 40 شعبه………………………………118
4-8- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل SBM با 39 شعبه………………………………118
فهرست اشکال :
2-1- شکل برنامه ریزی آرمانی……………………………………………………………………..50
2-2- شکل فرآیند تولید برای DMUp……………………………………………………………54
2-3- شکل فرآیند تولید برای DMUSUj……………………………………………………….56

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*