اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری …

فصل سوم  : روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 85
3-2- روش تحقیق 86
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه 86
3-4- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 87
3-5- روش تجزیه وتحلیل 92
3-6- مراحل اجرایی تحقیق 92
3-7- روایی و اعتبار ابزار تحقیق 100
3-7-1- تعیین اعتبار(روایی) 100
3-7-2- تعیین پایایی 101
3-8- تشریح متدولوژی تحقیق 102
3-8-1- آزمون T-Student 103
3-8-2- اعداد فازی مثلثی 104
3-8-3- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی 107
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 115
4-2-نتایج پیاده سازی متدولوژی 117

پایان نامه

4-2-1-بدست آوردن ساختار سلسله مراتبی از یافتن معیارها و زیر معیارها و گزینه های موثر در مسئله 117
4-2-2- جمع آوری نظرات خبرگان در قالب اعداد فازی و تشکیل جداول مقایسه زوجی فازی و تجمیع نظر افراد خبره 123
4-3-3- محاسبه وزن نسبی و نهایی گزینه ها 139
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 143
5-2- پاسخ به سوالات تحقیق 144
5-2-1- آیا شاخص ها و زیر شاخص های ذکر شده در پیاده سازی زنجیره تامین چابک موثر هستند؟ 144
5-2-2- اولویت بندی استراتژی ها بر اساس شاخص های تعیین شده در سازمان مورد مطالعه با استفاده از تکنیک AHP فازی چگونه است؟ 146
5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق 147
5-4- پیشنهادات پژوهشی 149
5-5- محدودیت های پژوهش 149
پرسشنامه الف انتخاب معیار ها و زیر معیارها 157
پرسشنامه ب جداول مقایسات زوجی 158

فهرست جداول
جدول 2-1 عوامل به وجود آورنده ایده چابکی 18
جدول2-2 ویژگی های تولید چابک 23
جدول2-3 سه بعد و مرحله در بلوغ زنجیره تأمین 52
جدول 2-4 شاخص های تعیین کننده زنجیره تامین چابک 54
جدول 3-1جدول شناسایی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها 95
جدول 3-2 اعداد فازی متناظر مقیاس کلامی 96
جدول 3-3 تابع تعلق انتخاب شده برای اعداد فازی 98
جدول 3-4 شاخص ناسازگاری تصادفی 99
جدول 3-5 نتیجه آلفای کرونباخ 102
جدول 3-6 اعداد فازی معادل با متغیر های فازی 109
جدول 4-1 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری توسعه محصول 118
جدول 4-2 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری ساخت و تولید 119
جدول 4-3 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری فناوری اطلاعات 119
جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری لجستیک 119
جدول 4-5 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری تدارکات 119

یک مطلب دیگر :

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه بر اساس زیر معیارهای مساله 120
جدول 4-7  شاخص ها و زیر شاخص های موثر بر نتخاب استراتژی 121
جدول 4-8 طیف های فازی مورد استفاده در AHP  (منبع: 2010, Lin ) 123
جدول 4-9 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی برای خبره اول 125
جدول 4-10 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص های اصلی 125
جدول 4-11 محاسبه … 126
جدول 4-12 محاسبه  برای معیارها 127
جدول 4-13 محاسبه وزن نسبی معیارها 128
جدول 4-14ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول 130
جدول 4-15 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری تولید و ساخت 130
جدول 4-16 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری فناوری اطلاعات 130
جدول 4-17 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری لجستیک 130
جدول 4-18 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری انعطاف پذیری تدارکات 131
جدول 4-19ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی کاهش زمان چرخه توسعه محصول 131
جدول 4-20 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی طراحی محصولات متعدد 132
جدول 4-21 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینهها بر اساس شاخص درصد دارایی ها با امکان استفاده مجدد 133
جدول 4-22 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ترکیب محصولات 134
جدول 4-23 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت در تولید محصولات جدید 134
جدول 4-24 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روشهای موجود (در دسترس) جهت افزایش ظرفیت 135
جدول 4-25 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینهها بر اساس شاخص درصد زنجیره تامین که مستقیما توسط  IT حمایت میشود 135
جدول 4-26 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی IT جهت انطباق در حمایت کردن از کانالهای توزیع جدید 136
جدول 4-27 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روشهای موجود در سیستمهای IT جهت تجزیه و تحلیل محیط رقابتی و کشف تغییرات 136
جدول 4-28ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی در اضافه یا حذف نمودن کانالهای تحویل 137
جدول 4-29 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ظرفیت کلی شبکه لجستیک 137
جدول 4-30 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد انبارهای موجود برای ذخیره 138
جدول 4-31 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد تامین کنندگان توانا برای هر ماده و در هر دوره 138
جدول 4-32 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص نفوذپذیری بر عملکرد تامین کننده 139
جدول 4-33 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت آغاز همکاری با یک تامین کننده جدید 139
جدول 4-34 وزن نهایی گزینه ها 140
جدول 4-35 رتبه بندی گزینه‌ها به روش FAHP 141

فهرست اشکال
شکل2-1 مدل گاناسکاران از تولید چابک 26
شکل2-2 مدل کید از ساختار تولید چابک 27
شکل2-3 مدل شارپ و همکارانش در تولید چابک 28
شکل2-4 مدل یوسف و همکارانش 30
شکل2-5 مدل شریفی و ژانگ 32
شکل2-6 چارچوب مفهومی زنجیره ی تأمین چابک( لین و همکارانش  2006) 47
شکل2-7 تحلیل دامنه و وسعت زنجیره تأمین 51
شکل2-8 عناصرزنجیره تامین چابک 53
شکل 2-9 ارکان یا ویژگی های زنجیره تامین چابک (برگرفته از مدل کریستوفر و ون هوک) 56
شکل 2-10 مدل کریستوفر و تویل 58
شکل 2-11 مدل لین و همکارانش 62
شکل 2-12 مدل سوافورد و همکارانش 71
شکل 3-1 نمودار اجرایی تحقیق 93
شکل 3-2 نمایش عددی فازی مثلثی به صورت سه مولفه ای 105
شکل 4-1 درخت سلسله مراتبی سطوح تصمیم گیری 122
شکل 4-2 نمودار رتبه بندی شاخص های اصلی 129
شکل 4-3 نمودار رتبه بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین 141
شکل 5-1 ساختار سلسله مراتبی مدل مفهومی 145

فصل اول : کلیات طرح

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*