ایده ­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ریزی شهر ایرانی-اسلامی

2-2-4-­ مکتب مدرنیسم………………………………………………………… 14

2-2-5-­ مکتب فرامدرنیسم……………………………………………………………… 15

2-2-6-­ مکتب فرهنگ گرایی………………………………………………………. 15

2-2-7-­ مکتب طبیعت­گرایی………………………………………………………… 16

2-2-8-­ مکتب فلسفه­گرایی……………………………………………………….. 16

2-2-9-­ مکتب فن­گرایی…………………………………………………………………… 16

2-2-10-­ مکتب آمایش انسانی…………………………………………….. 16

2-3-­ معماری اسلامی و نماد­های بارز آن……………………………………… 17

2-3-1-­ درآمد……………………………………………………………………………….. 17

2-3-2-­ برخی از نمادهای معماری اسلامی…………………………………….. 19

2-3-2-1-­ گنبد………………………………………………………………….. 19

2-3-2-2-­ طاق……………………………………………………………… 19

2-3-2-3-­ مفهوم امام یا پیشوا…………………………………… 20

2-3-2-4-­ نور و رنگ………………………………………………………………… 20

2-3-2-5-احجام سه گانه­ی کروی……………………………………………… 21

2-3-2-6- دایره ……………………………………………………………. 21

2-4- مباحثی در علوم رفتاری و روانشناسی محیط………………… 21

2-4-1- پدیدار شناسی……………………………………………………….. 21

2-4-2-­ مفهوم مکان…………………………………………………………………. 22

2-4-3-­ هویت مکان…………………………………………………………… 22

2-4-4-­ حس مکان………………………………………………………….. 23

2-4-5-­ حس لامکانی یا احساس بی­مکانی………………………………………………….. 24

2-4-6-­ حافظه­ی جمعی………………………………………………………………. 25

2-4-7-­ خرد جمعی………………………………………………………………….. 25

2-4-8-­ شعور و حافظه­ی جمعی……………………………………………………….. 26

2-5-­ وجه سوم در هستی­: ماده،‌ انرژی و ” شعور ” ………………………………………………… 26

2-5-1-­ نظریه­ی شعور……………………………………………………… 26

2-5-2-­ پزشکی هومیوپاتی……………………………… 28

2-6-­ استفاده از نظریه­ی شعور و تشریح شعور در حوزه­ی کلام……………………………… 28

2-6-1-­ شعور در کلام……………………………………………………….. 28

2-6-2-­ شعور مثبت و منفی…………………………………………………… 29

2-6-3-­ تشعشع در کلام……………………………………………….. 30

2-6-4-­ تشعشع شعوری……………………………………………………… 30

2-6-5-­ شارژ شعوری………………………………………………….. 31

2-6-6-­ روح جمعی…………………………………………… 31

2-6-7-­ شواهد تذکر به ” روح جمعی ” در قرآن………………………………………………… 32

2-6-8-­ شواهدی مبنی بر وجود آگاهی نسبت به مباحث شعور و تشعشع شعوری در فرهنگ اسلامی……………….. 33

2-7-­ نقد و بررسی مباحث روانشناسی محیطی از منظر شعور……………………………… 34

2-7-1- معماری، هرمنوتیک، شعور و القای حس و معنا در ناخودآگاهی…………………………… 34

2-7-2-­ جمع­بندی مختصر از نظریه­های پدیدارشناسانه در خصوص روانشناسی محیط…………………. 35

2-7-3- تحلیل ماهیت حس­مکان و حس تعلق به اجتماع از منظر شعور…………………. 36

2-7-4- حس تعلق به مکان در شهر­های قدیمی و شهرهای سنتی……………………. 37

2-8- تاملی بر شهرسازی در جهان اسلام از منظری نو و از بُعد شعور……………………. 40

2-8-1- درآمد……………………………………………………….. 40

2-8-2- شهرسازی اسلامی در سیره­ی پیامبر اکرم (ص……………………………………….. 40

2-8-3- شهرسازی اصفهان­، تجلی نمونه­ای از شهرسازی ایدئولوژیک ایرانی­-اسلامی…………………….. 43

2-9-­ تعاریف و مفاهیم……………………………………………. 44

2-9-1- تعریف فرهنگ…………………………………………………….. 44

پایان نامه

2-9-2-­ ریشه­ی مفهومی ” شهر-فرهنگ……………………………. 45

2-9-3- تعریف مدل “شهر- فرهنگ………………………………………………. 45

2-9-4-­ تعریف “میدان شعوری……………………………. 45

2-9-­5- نقش میدان شعوری در شکل­گیری کائنات و علت جاذبه­ی اجرام سماوی در قرآن………………………………. 46

2-9-6-­ اهمیت میدان شعوری فضا-زمان در سرنوشت شهرها و حوادث طبیعی……………………………………………… 47

2-10- پایداری و مفهوم آن…………………………………………………………………………………….. 49

2-10-1-­ پیدایش مفهوم پایداری……………………………………………………………………………… 49

2-10-2-­ توسعه­ی پایدار……………………………………………………………………………………. 49

2-10-3-­ ابعاد توسعه­ی پایدار…………………………………………………………………………….. 49

2-10-3-1-­ پایداری اکولوژیکی…………………………………………………………………….. 49

2-10-3-2-­پایداری اجتماعی……………………………………………………………………………….. 50

2-10-3-3-­ پایداری اقتصادی………………………………………………………….. 50

2-10-3-4-­ پایداری محیطی در فرهنگ قرآن………………………………………………………………………………………… 50

2-11-­­­ اصول پیشنهادی شهر-فرهنگ در جهت هویت بخشی ایرانی-اسلامی به مجتمع­های زیستی…………………… 51

2-11-1- جمع­گرایی در اجتماع و تلاش در جهت رواج فرهنگ اجتماع محور………………………………………………… 51

2-11-2-کانون­کرایی در بافت و ساخت شهر از طریق جایگزاری کاربری­های عمومی در نقاط متراکم مجتمع­های زیستی در جهت ایجاد یک میدان شعوری……………………………………………………………………………………………… 52

2-11-3-­ قدسی سازی با تشعشعی نقاط کانونی شهر و ایجاد محیط ارزشی در هسته­ی مرکزی شهر با انعکاس این مفاهیم در میدان شعوری         52

2-11-4-­ برنامه­ریزی سیستمی شهر در جهت ایجاد یک کل واحد از بُعد شعوری، کالبدی و اجتماعی………………. 53

2-11-5-­ عدم تفکیک “فرد” از “اجتماع”، مسئولیت افراد در قبال سرنوشت جامعه و تشویق به مشارکت عمومی 53

2-11-6-­ حفظ و ترویج آداب و رسوم اجتماعی-عقیدتی که به صورت عمومی برگزار می­شود و لزوم فضاهایی در مراکز زیستی برای انجام این امور….. 54

فصل سوم: معرفی محدوده­ی مورد مطالعه

3-1-­ مقدمه………………………………………………… 56

3-2-­ موقعیت جغرافیایی…………………………………………………… 56

3-2-1-­ موقعیت و وسعت شهرستان خوی………………………………………………….. 56

3-2-2- موقعیت جغرافیایی شهر خوی…………………………………………………… 57

3-2-3- محدوده­ی ­حوزه­ی  طبیعی شهر…………………………………………………………. 57

3-3-­ مطالعات جغرافیای طبیعی محدوده ی مورد مطالعه……………………………………… 57

3-3-1- زمین شناسی منطقه خوی………………………………………………………….. 57

یک مطلب دیگر :

3-3-2-وضعیت تکتونیکی و زلزله­خیزی شهر خوی…………………………………………… 58

3-3-3- وضعیت توپوگرافی…………………………………………………………. 58

3-3-4-­ مطالعات اقلیمی……………………………………………………………….. 59

3-3-4-1-­ دما……………………………………………………………………………. 59

3-3-4-2-­ بارش………………………………………………………………. 59

3-3-4-3-­ رطوبت…………………………………………………….. 60

3-4- مطالعات جغرافیای انسانی محدوده­ی مورد مطالعه…………………………. 61

3-4-1- ویژگی­های اجتماعی جمعیت خوی……………………………………………………… 61

3-4-1-1-­ رشد جمعیت در شهر خوی از سال 1335 تا 1390……………………………………61

3-4-1-2-­ درصد رشد جمعیت خوی در دوره­های مختلف سرشماری…………………………….. 62

3-4-1-3-­ بعد خانوار………………………………………………………………. 62

3-4-1-4- وضعیت سواد……………………………………………………………………….. 63

3-4-1-5- مهاجرت…………………………………………………….. 64

3-4-2- ویژگی­های اقتصای جمعیت شهر خوی……………………………………… 64

3-4-2-1-­ وضعیت اشتغال در شهر خوی…………………………………………. 64

3-4-2-2-­ نرخ اشتغال مردان و زنان…………………………………………….. 65

3-5-­ ویژگی­های تاریخی و فرهنگی در منطقه­ی خوی………………………………….. 66

3-5-1- سابقه تاریخی…………………………………………………………… 66

3-5-2­ وجه تسمیه…………………………………………………………………. 67

3-6-­ بررسی وضعیت کالبدی شهر خوی……………………………………………. 67

3-6-1-­ هسته­ی اولیه…………………………………………………………………………………. 67

3-6-2-­ بررسی ساخت شهر…………………………………………… 68

3-6-3-­ وضعیت توسعه­ی کالبدی شهر و جهات توسعه­ی کالبدی آتی ………………………. 71

3-6-4-­ بررسی بافت شهر…………………………………………………………………… 72

3-7-­ بررسی نحوه پراکندگی کاربری­های شاخص در شهرهای اسلامی………………………….. 73

3-7-1-­ کاربری مذهبی (مسجد) ………………………………………………… 73

3-7-2-­ کاربری آموزش­عالی (مدرسه) …………………………………….. 74

3-7-3-­ کاربری­های تجاری (بازار) ………………………………………….. 75

3-7-4-­ کاربری­های فرهنگی-هنری…………………………………………….. 76

3-7-5­- سیستم محلات شهری………………………………………………… 77

3-8-­ شخصیت­های فرهنگی-مذهبی مدفون در شهر خوی………………………… 78

3-8-1-­ شمس­الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی معروف به “شمس تبریزی” …………….. 78

3-8-2- پوریای ولی…………………………………………………………….. 79

3-8-3-­ امامزاده سید بهلول (ع) ………………………………………………. 80

3-8-4-­ امامزاده میرهادی سید کوثری (ع) ……………………………………………… 81

3-8-5-­ امامزاده محمد (ع) ……………………………………………. 81

3-9-­ جمع بندی……………………………………………………………. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………. 85

4-2- تحلیل ساخت و بافت شهر خوی از منظر ویژگیهای شهر اسلامی………………… 85

4-2-1-­ کانون­گرایی در بافت و ساخت شهر………………………………85

4-2-2- کاربری مسجد…………………………………………………………………… 86

4-2-2- کاربری تجاری (بازار) …………………………………………………. 88

4-2-3- کاربری آموزش عالی ( مدرسه) ……………………………………………… 89

4-2-4-­ محلات شهری………………………………………………………………… 90

4-2-5-کاربری­های فرهنگی-هنری…………………………………………………………. 91

4-5-­ اقدامات انجام شده در خصوص تلاش برای هویت بخشی ایرانی-اسلامی به شهر …………………………………. 93

4-6-­ تحلیل ویژگی­های شهر خوی  از نقطه نظر اصول شش گانه­ی “شهر-فرهنگ”…………………………………………. 94

4-6-1-­ جمع­گرایی در اجتماع و تلاش در جهت رواج فرهنگ اجتماع محور………………………………………………….. 94

4-6-2-­ کانون­گرایی در بافت و ساخت شهر از طریق جایگزاری کاربری­های عمومی در نقاط متراکم مجتمع­های زیستی در جهت ایجاد یک میدان شعوری قوی…… 95

4-6-3-­ قدسی­سازی بار شعوری نقاط کانونی شهر و ایجاد محیط ارزشی در هسته­ی مرکزی شهر…………………….. 95

4-6-4-­ برنامه­ریزی سیستمی شهر در جهت ایجاد یک کل واحد از بُعد شعوری، کالبدی و اجتماعی…………………. 96

4-6-5-­ عدم تفکیک “فرد” از “اجتماع”، مسئولیت افراد در قبال سرنوشت جامعه و تشویق به مشارکت عمومی… 96

4-6-6-­ حفظ و ترویج آداب و رسوم اجتماعی-عقیدتی که به صورت عمومی برگزار می­شود و لزوم فضاهایی در مراکز زیستی برای انجام این امور……………………………………………………………… 97

4-7-­ جمع بندی……. 97

فصل پنجم: آزمون فرضیه، جمع­بندی و نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهادات

5-1-­ مقدمه…………………………………………………………….. 100

5-2-آزمون فرضیه­ها………………………………………………………. 100

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*