برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

1-7-5-تجارت دو جانبه…………………………………………………………………………………………….. 6
1-7-6-مدل جاذبه…………………………………………………………………………………………………….. 6
فصل دوم : ادبیات  و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 8
2-2-جهانی شدن……………………………………………………………………………………………….. 9
2-3-آثار جهانی شدن  بر اقتصاد ایران…………………………………………………………………….. 10
2-3-1-منافع……………………………………………………………………………………………………. 10
2-3-2-زیانها……………………………………………………………………………………………………. 10
2-4-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن………………………………………………………………………………. 10
2-5-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی………………………………………………………………………….. 12
2-5-1-آثار رفاهی ایستا……………………………………………………………………………………… 12
2-5-1-1-ایجاد تجارت……………………………………………………………………………………… 12
2-5-1-2-انحراف تجارت………………………………………………………………………………….. 12
2-5-2-آثار رفاهی پویا……………………………………………………………………………………….. 13
2-6-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور……………………………. 13
2-7-همپیوندی اقتصادی………………………………………………………………………………………. 15
2-8-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل…………………………………………………………….. 17
2-8-1-تئوری هکشر- اوهلین………………………………………………………………………………. 17
2-8-2-نظریه های جدید تجارت………………………………………………………………………….. 19
2-9-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی……………………………………….. 21
2-9-1-شاخص توسعه انسانی………………………………………………………………………………. 21
2-9-2تولید سرانه………………………………………………………………………………………………. 23

پایان نامه

2-9-3-درجه باز بودن اقتصاد………………………………………………………………………………. 24
2-9-4-سرمایه گذاری مستقیم خارجی……………………………………………………………………. 26
2-9-5 -جمعیت……………………………………………………………………………………………….. 27
2-10-مفهوم پتانسیل تجاری و روشهای محاسبة آن……………………………………………………. 28
2-10-1-روش ساده برآورد پتانسیل تجاری…………………………………………………………….. 28
2-10-2-روش برآورد پتانسیل تجاری با استفاده از آزمون مشابهت و اکمال تجاری            29
2-10-3-فرضیه لیندر…………………………………………………………………………………………. 29
2-10-4-معیار فینگر – کرینین (F-K)……………………………………………………………………. 30
2-10-5-معیار کسینوس(Cosine)……………………………………………………………………………… 31
2-10-6-معیار تشابه(EIS)…………………………………………………………………………………. 31
2-10-7-شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA)…………………………………………………… 32
2-10-8-شاخص گروبل – لوید…………………………………………………………………………… 32
2-11- برآورد پتانسیل تجاری از مدل جاذبه…………………………………………………………….. 33
2-11-1-تاریخچه مدل جاذبه………………………………………………………………………………. 34
2-11-2-مزایا و معایب مدل جاذبه………………………………………………………………………… 34
2-11-3-الگوی تعمیم یافته مدل جاذبه…………………………………………………………………… 35
2-12-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 37
2-12-1-مطالعات خارجی………………………………………………………………………………….. 37
2-12-2-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………. 40

فصل سوم : روش تحقیق و تبیین مدل
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 44
3-2- مدل پانل دیتا…………………………………………………………………………………………….. 44
3-2-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا………………………………………………………………….. 45
3-2-2- محدودیت های پانل دیتا………………………………………………………………………….. 46
3-3- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی…………………………………………….. 46
3-3-1- اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………… 47
3-3-2- اثرات تصادفی………………………………………………………………………………………. 48
3-3-3- آماره هاسمن…………………………………………………………………………………………. 48
3-4-بررسی و تحلیل آماری متغیرهای تحقیق……………………………………………………………. 50

یک مطلب دیگر :

3-4-1-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………… 50
3-4-2-متغیر های توضیحی……………………………………………………………………………………….. 50
فصل چهارم :تخمین مدل
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 55
4-2- مراحل برآورد مدل……………………………………………………………………………………… 56
4-2-1-آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………. 57
4-2-2- آزمون هم انباشتگی…………………………………………………………………………………. 58
4-3-نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب……………………………………………………………. 61
4-4-شکاف تجاری کشورها…………………………………………………………………………………. 62
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 67
5-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 67
5-3-بحث در مورد نتایج:…………………………………………………………………………………….. 68
5-4- نتایج آزمون فرضیه……………………………………………………………………………………… 69
5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………….. 70
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………. 71
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………… 72
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. 75

فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول 2-1-شاخص توسعه انسانی…………………………………………………………………………… 22
جدول2-2-تولید ناخالص سرانه داخلی……………………………………………………………………… 23
جدول2-3-درجه بازی اقتصاد…………………………………………………………………………………. 25
جدول2-4- نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی………………………… 26
جدول2-5- جمعیت……………………………………………………………………………………………… 27
جدول4-1-انتظارات تئوریک علائم پارامترها………………………………………………………………. 56
جدول 4-2- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)……………………………….. 58
جدول 4-3- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) در سطح یک……………… 58
جدول 4-4- نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی……………………………………………………………… 59
جدول4-5- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل………………………………………………………… 60
جد.ل4-6-نتایج تخمین…………………………………………………………………………………………. 61
جدول4-7- میانگین شکاف تجاری کشورها طی سالهای 2001-2011…………………………… 64
جدول5-1-خروجی تخمین……………………………………………………………………………………. 68

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
نمودار 2-1-تولید ناخالص سرانه داخلی………………………………………………………………….. 24
نمودار2-2- درجه باز بودن اقتصاد کشورها………………………………………………………………. 25
جدول 2-3-سرمایه گذاری مستقیم خارجی………………………………………………………………. 27
نمودار 3-1- میانگین حجم مبادلات کشور با کشورهای منتخب طی سالهای 2011-2001…. 50
نمودار 3-2- ارتباط حجم مبادلات و تولید ناخالص داخلی ایران…………………………………… 51
نمودار  3-3- حجم مبادلات و جمعیت ایران……………………………………………………………. 52
نمودار 3-4–حجم مبادلات و میانگین جمعیت کشورهای منتخب…………………………………… 52
نمودار3-5 – حجم مبادلات و فاصله………………………………………………………………………. 53
نمودار 3-6- حجم مبادلات و تشابه اقتصادی……………………………………………………………. 53
نمودار4-1-شکاف تجاری کشور ایران با کشورهای منتخب………………………………………….. 62
نمودار 4-2-میانگین شکاف تجاری کشورها……………………………………………………………… 65
نمودار 5-1- متوسط شکاف تجاری………………………………………………………………………… 69

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*