بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

فصل دوم آثار ابوسعد خرگوشی

1-1 البشارة و النذارة فی تعبیر الرؤیا و المراقبة. 20

2-1 شرف الّنّبی(ص) 21

2-2 نسخ شرف النّبی(ص) 27

1.نسخه­ی اسعد افندی.. 28

  1. نسخه­ی پاریس… 28

3.نسخه­ی بایزید ولی. 30

2-3 ابواب کتاب شرف النّبی در نسخه های مختلف.. 31

2-4 گزارش کلی از شرف النّبی(ص) 32

3-1 تهذیب الاسرار. 34

پایان نامه

3-1-1 انگیزه خرگوشی از تألیف کتاب.. 36

3-1-2 محتوای کتاب.. 37

3-1-3 باب اختلاف اهل تصوّف در معنای تصوف وگفته های مشایخ صوفیه. 37

3-1-4 در باب ذکر معرفت.. 39

3-1-5 در باب ذکر محبّت.. 39

3-1-6 در باب شوق. 39

3-1-7 در باب قرب.. 39

3-1-8 در باب انس… 40

3-1-9 در باب مشاهده 40

3-1-10 در باب یقین. 40

3-1-11 در باب توبه. 40

3-1-12 در باب مقامات.. 41

3-1-13 در باب مراقبت.. 41

3-1-14 در باب ورع. 41

3-1-15 در باب زهد. 41

3-1-16 در باب صبر. 41

3-1-17 در باب رضا 42

3-1-18 در باب توکل. 42

3-1-19 در باب خوف.. 42

3-1-20 در باب رجا 43

3-1-21 در باب فقر و غنی. 43

3-1-22 در باب گرسنگی. 43

3-1-23 در باب شهوات و مخالفت با هوی.. 43

3-1-24 در باب اخلاص… 43

3-1-25 در باب مطالبه صدق. 44

3-1-26 در باب عبودیت.. 44

3-1-27 در باب آداب.. 44

3-1-28 در باب حُسن خُلق. 44

3-1-29 در باب طهارت.. 44

یک مطلب دیگر :

3-1-30 ابوابی در نماز، زکات، روزه، حج و عمره 45

3-1-31 در باب مسئله پوشش و خرقه. 45

3-1-32 باب ملامتیه و صفاتشان. 45

3-1-33 در باب زکات.. 45

3-1-34 در باب سخاوتمندی و مواسات و میهمان نوازی.. 46

3-1-35 در باب فضلیت کسب و کار. 46

3-1-36 در باب انفراد و انزوا 46

3-1-37 در باب ذکر. 46

3-1-38 در باب سماع. 47

3-1-39 در باب وجد. 47

3-1-40 در باب هاتف.. 47

3-1-41 در باب کرامت.. 48

3-1-42 در باب قبض و بسط.. 48

3-1-43 در باب فنا و بقا 49

3-1-44 باب خواطر. 49

3-1-45 در باب وصایا 49

3-1-46 در باب دعا 50

3-1-47 در باب آداب صوفیه. 50

3-1-48 بابی در ذکر الفاظ متداوله بین اهل طائفه. 50

3-1-49 در باب  حیا 51

3-1-50 در باب حُسن ظَنّ. 51

3-1-51 در باب صُمت.. 51

3-1-52 در باب تفکر. 51

3-1-53 در باب تواضع. 51

3-1-54 در بابی صفات دنیا 52

3-2-1 مقایسه تهذیب الاسرار و رساله ‌سلمی. 53

3-3-1 مهمترین و قدیمیترین منابع ملامتیه. 56

3-3-2 انتقاد از ملامتیه. 56

3-3-3 ملامتیه و کرّامیه. 58

3-3-4 ملامتیان و فتوت.. 59

3-3-5 عبدالله بن مبارک.. 62

3-3-6 در تفصیل  آداب ملامتیه در تهذیب الاسرار. 64

4-1 بازمانده های کتاب الاشارة و العبارة در کتاب علم القلوب.. 66

5-1 اللوامع. 72

5-2 فهرستِ مجالسِ کتاب اللوامع. 74

5-3 تفاوتهایی در برخی فصلها و نسخه ها 79

6-1 نتیجه گیری.. 81

منابع. 107

منابع انگلیسی. 112

مقالات.. 113

پیوست ها…..114

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*