بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت …

 • اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ……………………………………………………..33
 • اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده ……………………………………………………………….34
 • اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار …………………………………………………………………….35
 • اعتبار اسنادی گردان ………………………………………………………………………………………………………….. 36
 • اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال …………………………………………………………37
 • اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………………………………………………………………………..37
 • اعتبار اسنادی سبد خرید ……………………………………………………………………………………………………..37
 • اعتبار اسنادی پوششی …………………………………………………………………………………………………………38
 • اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال …………………………………………………………………………..38
 • اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ………………………………………………………………………………………………39
 • اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی ……………………………………………………………………………….39
 • اعتبار اسنادی ترکیبی …………………………………………………………………………………………………………39

بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ……………………………………………………….40

پایان نامه

گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری ……………………………………………………………………………………………40
گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ………………………………………………………………………………………….40
مسائل و پرونده های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44
فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی
بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال ………………………………………………………………………………………….49
ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال ………………………………………………………………………………..50
بند الف) ………………………………………………………………………………………………………………………………50
بند ب) ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
بند ج) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
بند د) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
بند ه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
بند و) ………………………………………………………………………………………………………………………………….57
بند ز) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
بند ح) …………………………………………………………………………………………………………………………………63
بند ط) …………………………………………………………………………………………………………………………………64
بند ی) …………………………………………………………………………………………………………………………………65
بند ک) ………………………………………………………………………………………………………………………………..65
بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی………………………………………………………………………………………………. 66
بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..76
گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید …………………………………………………………………………………………79
بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………………………………………….79
بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر ……………………………………………………………………………80
گفتار سوم: شرایط واگذاری ………………………………………………………………………………………………………81
گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید ……………………………………………………………….82
مسائل و پرونده های فصل سوم ………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر
بخش اول: مزایا و معایب …………………………………………………………………………………………………………87
گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ……………………………………………………………………….87
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….87

یک مطلب دیگر :

بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….89
گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی ……………………………………………………………………………90
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….90
بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….90
گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار ……………………………………………………………..91
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….91
بند معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………92
بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها …………………………………………………………………………………………..92
گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………….92
گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………94
گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ………………………………..95
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..96
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………99
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..103

چکیده
 
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

مقدمه
بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است.
طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده 38 این مقررات و در 10 بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.
در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند.
واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.

فصل اول:کلیات                           

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*