بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

2-4.میرزا عبدالله افندیاصفهانی.. 18

2-5.از زبان شاگرد 18

3.مناصب ملامحمّدطاهر‌قمی.. 18

4.اساتید ملامحمّدطاهرقمی.. 19

5.شاگردان. 21

6.معرفی‌آثار. 22

6-1.تألیفات‌ضدتصوفی.. 23

6-1-1.رساله رد صوفیه. 23

6-1-2.رجم الشیاطین.. 24

6-1-3.مونس‌الابرار. 24

6-1-4.تحفه الاخیار. 25

6-1-5.حکمه‌العارفین فی‌دفع شبهه المخالفین.. 25

6-1-6.الفوائد الدینیه. 26

6-1-7.مفتاح العداله. 27

پایان نامه

6-1-8.تحفه العقلاء 28

6-1-9.بهجه‌الدارین فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین.. 29

6-1-10.کشف الاسرار. 30

6-1-11.مقامات‎المحبین.. 31

6-2.تالیفات منسوب به ملامحمّدطاهر. 31

6-3.دغدغههای ملامحمّدطاهردرتألیفات ضدتصوفی.. 36

6-4.تألیفات کلامیواعتقادی.. 37

6-5.تألیفات مواعظیواخلاقی.. 40

6-6.تألیفات فقهی.. 41

6-7.تألیفات مناقبی وفضائل‌اهل بیت علیهم‌السلام وشعر. 43

6-8.تألیفات درفضائل قرآن وحدیث… 44

7.اندیشه‌های ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی.. 44

7-1.بدعت‌ها 45

7-1-1.خانقاه 45

7-1-2.ترک واجبات ومستحبات… 47

7-1-3.ترک حیوانی.. 49

7-1-4.پیر. 49

7-1-5.خواندن شعرعاشقانه. 50

7-2.دعاوی مبتدعه. 57

7-3.زهد ومحبت درنگاه ملامحمّدطاهرقمی.. 59

8.نقد بزرگان تصوف درکلام ملامحمّدطاهرقمی.. 61

8-1.حلاج و بایزید. 61

8-2.عطار. 63

8-3.ملای روم 64

8-4.سنایی.. 71

8-5.ابن عربی.. 71

8-6.شیخ محمود شبستری ولاهیجی.. 78

8-7.حسن بصری، سامری هذه الامه. 79

8-8.علاءالدوله سمنانی.. 80

یک مطلب دیگر :

9.ناقدین محمّدطاهرقمی.. 80

9-1.مجلسی اول. 81

9-2.ملاخلیل قزوینی.. 92

9-3.محمّدمؤمن طبیب تنکابنی.. 93

9-3-1.اشتهای ریاست برعوام 98

9-3-2.رفع نفسانیات شرط شیخ الاسلامی‌است… 98

9-4.فیض کاشانی به دنبال عرفان روایی.. 99

10.محمّدطاهرقمی وفلاسفه. 102

فصل سوم: میرلوحی سبزواری (زندگی نامه،آثار و آرا) 114

1.تولد و وفات… 115

2.اساتید میرلوحی.. 116

3.میرلوحی درکلام دیگران. 117

3-1.میرمحمّدزمان. 117

3-2.صاحب خلاصه الفوائد. 117

3-3.صاحب مشاین.. 117

3-4.صاحب مجالس… 117

3-5.صاحب ابیات المختار. 117

3-6. علامه سید صدرالدین علی.. 118

4.آثار میرلوحی.. 118

4-1.مناظره سید وعالم. 118

4-2.ادراء العاقلین و اخزاء المجانین.. 118

4-3.زادالعقبی فی مناقب الائمه و الاوصیا 119

4-4.کفایه المهتدی فی معرفه المهدی.. 119

4-5.ریاض المؤمنین وحدائق المتقین.. 120

4-6.اعلام المحبین فی رد الصوفیه و المبتدعین.. 121

4-7.تنبیه العاقلین اخزاء المجانین.. 121

5.آثارمنسوب به میرلوحی.. 121

5-1.رساله توضیح المشربین وتنقیح المذهبین.. 122

5-2.اصول فصول توضیح.. 122

5-3.رساله سلوه‌الشیعه و قوه‌الشریعه. 123

6.بهره‌گیری میرلوحی ازکلام بزرگان در نقد تصوف… 124

  1. میرلوحی و ملامحمّدتقی مجلسی.. 129

8.میرلوحی واحادیث ضدتصوف… 130

9.میرلوحی وغنا 133

10.غنا در روایات… 135

11.چنداستفتاء در باب غنا 135

12.دغدغه میرلوحی درتألیف آثارضدتصوفی.. 136

فصل چهارم: نتیجه‌گیری.. 138

1.حب جاه 140

2.ناقدین، علمای ظاهرهستند. 140

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*