«بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز

.

 1. ۳ ضرورت و اهمیت انجام مطالعه ۶

.

 1. ۴ سئوالات اصلی مطالعه ۷

.

 1. ۵ اهداف مطالعه ۷

.

 1. ۶ اچ آی وی/ایدز درایران ۸

.

 1. ۶. ۱ افراد و گروه های در معرض خطر آلودگی بهHIV در ایران ۸

.

 1. ۶. ۲ آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در ایران و جهان                             9
 1. ۶. ۲. ۱ آمار مربوط به موارد شناخته شده اچ آی وی/ایدز بصورت سالانه در ایران  9
 1. ۶. ۲. ۲ توزیع جغرافیایی اچ آی وی/ایدز در ایران    12
 1. ۶. ۲. ۳ راه های عمده انتقال اچ آی وی در ایران      12
 1. ۶. ۲. ۴ آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در جهان ۱۴
 1. ۶. ۳ کلینیک های مثلثی                      14
 1. ۶. ۴ کلینیک مثلثی مر کز بهداشت غرب تهران(والفجر) ۱۵
 1. ۶. ۵ راجع به PLWHA در ایران ۱۶
 1. ۷NGOs  و نقش آن در کنترل اچ آی وی/ایدز و آسیبهای آن                                   17

۲         چارچوب مفهومی و نظری                                                                     20
.

 1. ۱ تعریف مفاهیم و متغیرها                                             21

.

 1. ۲ اچ آی وی/ایدز، اثرات و ابعاد آن                                                           24

.

 1. ۳ سطوح آسیب پذیر در برابر اچ آی وی/ایدز ۲۵

.

 1. ۴ اچ آی وی/ایدز و اثرات آن بر خانواده ۲۶

.

 1. ۵ سه حوزه اصلی اثر ایدز بر خانواده ۲۸

.

 1. ۶ تاثیر بر اشتغال و درآمد ۲۸

.

 1. ۷ هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ایدز ۲۹

.

 1. ۸ انحراف ۳۱

.

 1. ۹ نظریه برچسب ۳۲

.

 1. ۱۰ انگ اجتماعی ۳۳

.

 1. ۱۱ تبعیض                        33

.

 1. ۱۲ سردرگمی                      34

.

 1. ۱۳ تغییر نوع روابط اجتماعی ۳۵

.

 1. ۱۴ مولفه های موثر بر آسیب پذیری خانواده های درگیر اچ آی وی/اید    36

.

 1. ۱۵ واکنش در برابر ایدز ۳۸

.

 1. ۱۵. ۱ مدل تصمیم گیری اقتصادی خانواده ۳۸

.

 1. ۱۵. ۲ پیوندها و حمایتهای اجتماعی ۴۰

.

 1. ۱۶ پیشینه تحقیق              41

.

 1. ۱۷ تجربه ایدز در سایر کشورها                           48

.

 1. ۱۷. ۱ جوامع در حال توسعه                                        48

.

 1. ۱۷. ۱. ۱ تجربه آفریقا ۴۸

.

 1. ۱۷. ۱. ۲ جنوب و جنوب شرق آسیا ۵۰

.

 1. ۱۷. ۱. ۳ سایر جوامع در حال توسعه ۵۲

.

 1. ۱۷. ۲ جوامع توسعه یافته ۵۳

.

 1. ۱۷. ۲. ۱ آمریکای شمالی، اروپای غربی و مرکزی ۵۳

.

 1. ۱۸ فرضیات مطالعه ۵۶

.
۳             روش تحقیق                                                                                  57
.

 1. ۱ چرایی انتخاب روش کیفی ۵۸

.

 1. ۲ روش تحقیق کیفی ۵۹

.

 1. ۳ روش های بررسی «آسیب» ۶۰

.

 1. ۴ مسائل روش شناختی ۶۳

.

 1. ۵ بررسی اعتبار در مطالعه ۶۴

.

 1. ۶ تکنیک جمع آوری داده ها ۶۵

.

 1. ۷ ملاحظات مورد توجه در انجام مصاحبه ها ۶۷

.

 1. ۸ جامعه مورد مطالعه ۶۸

.

 1. ۹ واحد تحلیل ۶۸

.

 1. ۱۰ تعداد موارد مطالعه               69

.

 1. ۱۱ انتخاب موارد                                 69

.

 1. ۱۲ کلیات روش کیفی مورد استفاده                                            70

.

 1. ۱۲. ۱ ملاحظات مربوط به نمونه گیری ۷۱

.

 1. ۱۲. ۲ مشاهدات و تجارب محقق در انجام پژوهش ۷۱

.

 1. ۱۲. ۳ تجربیاتی مربوط به مصاحبه با مبتلایان به ایدز ۷۲

.
۴            ارائه یافته ها (گزارش داده های کیفی)                                                    73
.

مطلب دیگر :

 1. ۱ مقوله بندی ۷۴

.

 1. ۲ ویژگیهای زمینه ای، اقتصادی و اجتماعی خانواده های مبتلا به اچ آی وی/ایدز ۷۵

.

 1. ۳ آثار سوء ایدز ۸۱

.

 1. ۳. ۱ اثر ایدز بر روی اشتغال                                                                          81

.

 1. ۳. ۱. ۱ پیامدهای از دست دادن شغل در بین خانواده های مبتلا ۸۳

.

 1. ۳. ۱. ۲ از دست دادن و یا کاهش درآمد ۸۳

.

 1. ۳. ۱. ۳ سایر پیامدهای از دست دادن شغل یا درآمد ۸۵

.

 1. ۳. ۲ هزینه درمان (کنترل) ایدز             86

.

 1. ۳. ۲. ۱هزینه دارو، آزمایش و ویزیت پزشکان         86

.

 1. ۳. ۲. ۲هزینه تغذیه در رابطه با ایدز       88

.

 1. ۳. ۳ هزینه رفت و آمد          89

.

 1. ۳. ۴ طرد،بدنامی،تبعیض و محرومیت از خدمات نسبت به خانواده های دچار ایدز       91

.

 1. ۳. ۴. ۱تغییرات رفتاری در میان اعضاء خانواده و همچنین خانواده گسترده،آشنایان، دوستان ۹۲

.

 1. ۳. ۴. ۲طرد       93

.

 1. ۳. ۴. ۳انگ و بدنامی            95

.

 1. ۳. ۴. ۴ایدز و انحراف (آیا ایدز می تواند بعنوان یک انحراف اجتماعی تلفی گردد؟)       95

.

 1. ۳. ۴. ۵تبعیض               98

.

 1. ۳. ۴. ۶پنهان کردن موضوع ایدز            105

.

 1. ۳. ۴. ۷تاثیر بر روحیه افراد مبتلا              107

.

 1. ۳. ۵ اثر ایدز بر کارکرد خانواده                              108

.

 1. ۳. ۵. ۱ممانعت از تحقق کارکردهای افراد مبتلا به ایدز در خانواده         108

.

 1. ۳. ۵. ۲مشغول ساختن و عدم رسیدگی به امور اعضای خانواده ۱۰۹

.

 1. ۳. ۵. ۳انسجام خانواده ۱۱۰

.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*