بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد

3-2-4- محاسبه حجم جامعة نمونه : 35
3-2-5- توزیع پرسشنامه : 36
3-2-6- روش تحلیل داده ها : 37
فصل چهارم نتایج.. 39
4-1-تحلیل داده ها با آزمون t تک نمونه ای: 40
4-2- فرضیه اصلی تحقیق.. 40
4-3- فرضیه های فرعی تحقیق.. 41
4-4 تحلیل استنباطی داده ها 44

پایان نامه

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 46
5-1 بحث و نتیجه گیری : 47
5-2پیشنهادات: 48
فهرست منابع و مؤاخذ : 49

فهرست جداول، نمودارها و نقشه‌ها
عنوان                                                                                                         صفحه
شکل شماره 3-1موقعیت جغرافیایی منطقه. 16
شکل 3-2 نوسانات دما در دشت شهداد. 17
جدول 3-1 تبخیر ماهانه از تشتک و تبخیر وتعرق پتانسیل برحسب میلیمتر. 17
شکل 3-3موقعیت محدوده مورد مطالعاتی در اقلیم نمای دومارتن.. 18

یک مطلب دیگر :

جدول 3-2 پارامترهای مربوط به دما و بارندگی ماهانه ایستگاه مبنا (شهداد) طی دوره 35 ساله(1351 لغایت 1385) 19
شکل 3-4منحنی آمبروترمیک حوزه شهداد. 20
جدول 3-3 لیست فلورستیک منطقه. 22
جدول شماره 3-4آمار جمعیت و وضعیت سواد بر اساس آمار نامه 1385. 24
جدول 3-5 عملکرد اجرایی فعالیت های بیابان زدایی از ابتدا تا پا یان سال91. 28
جدول شماره 3-6 خلاصه نتایج آمار مربوط به محاسبه ضریب کرونباخ.. 31
جدول 3-7بارهای عاملی تحلیل عاملی شاخص های اندازه گیری.. 35
جدول 3-8 تعداد نمونه به تفکیک روستاهای هدف.. 36
نقشه شماره 3-1 موقعیت روستاهای هدف در محدوده مورد مطالعه. 37
جدول4-1-آماره های آزمون T یک نمونه‌ای برای بررسی تاثیر پروژه‌های‌بیابان‌زدایی بر توسعه کشاورزی و ابعاد ده گانه  41
جدول 4-2- آمارههای آزمون فریدمن جهت رتبه بندی تاثیر پروژه های بیابانزدایی بر توسعه کشاورزی در 10 بعد  45

فصل اول
مقدمه، تعاریف، اهداف، فرضیه تحقیق

 
به نام خدا
1-1 مقدمه :
کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند.
وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا فعالیت‌های غیراصولی انسانی در این زیست بوم‌ها،تخریب سرزمین وبروز پدیده بیابان‌زائی را به دنبال خواهد داشت.
پدیده بیابان‌زائی در کشور ما همواره بعنوان یکی از مهم ترین چالش‌های زیست محیطی مطرح بود،که در سالهای اخیر اثر عواملی مانند، افزایش جمعیت، توسعه صنایع،استفاده بی رویه از منابع آب و زمین، توسعه غیراصولی اراضی کشاورزی،آلودگی‌های مختلف زیست محیطی وبروز تغییرات نامتعارف اقلیمی این پدیده را تشدید نموده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*