بررسی اثرات جیره­ های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد …

2-2-7- كلواك …………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-8- طحال ………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-9- بورس فابرسیوس ……………………………………………………………………………………………………………….12

2-3- تیموس ……………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-4- میكروفلور طبیعی دستگاه گوارش طیور …………………………………………………………………………………….13

2-5- مواد افزودنی در تغذیه طیور …………………………………………………………………………………………………….14

2-5-1- آنتی‌بیوتیك‌ها …………………………………………………………………………………………………………………..16

2-5-1- 1- نگرانی‌های ناشی از كاربرد آنتی بیوتیك‌ها ………………………………………………………………………..17

2-5-2- پروبیوتیك‌ها …………………………………………………………………………………………………………………….19

2-5-2-1- نحوه تأثیر پروبیوتیك‌ها ………………………………………………………………………………………………….20

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

2-5-3- پری‌بیوتیک‌ها …………………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-3-1- نحوه عمل پری‌بیوتیك‌ها ………………………………………………………………………………………………..22

2-5-4- سین بیوتیک …………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-4-1- اثر سین‌بیوتیک بر عملکرد طیور ……………………………………………………………………………………….24

2-5-4-2- اثر سین‌بیوتیک بر بیوشیمی خون ………………………………………………………………………………………25

2-6- گیاهان داروئی …………………………………………………………………………………………………………………….26

2-7- آشنایی با گیاه دارویی آویشن ………………………………………………………………………………………………….29

2-7-1- آویشن ……………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7-2- سازگاری و مناطق پراكنش ………………………………………………………………………………………………….30

2-7-3- تركیبات شیمیای موجود در اسانس ……………………………………………………………………………………….30

2-7-4- مواد شیمیائی موثره و خواص درمانی آویشن ………………………………………………………………………….31

2-7-5- گلدهی و گرد‌افشانی آویشن ……………………………………………………………………………………………….33

2-7-6- رده بندی و گونه‌های آویشن ……………………………………………………………………………………………….33

2-7-7- گونه‌های مهم جنس آویشن در ایران …………………………………………………………………………………….34

2-7-8- اثر آویشن بر عملكرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی …………………………………………………………..34

2-7-9-  اثر آویشن بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون …………………………………………………………………………..35

2-8- گل‌گاو زبان ………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-8-1- سازگاری و مناطق پراكنش ………………………………………………………………………………………………….39

2-8-2- تركیبات شیمیایی گیاه ………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم (مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………………………………..40

3-1- مکان آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………..41

3-2- آماده سازی سالن …………………………………………………………………………………………………………………41

3-3- مدیریت جوجه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….41

3-3-1- نور …………………………………………………………………………………………………………………………………42

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

3-3-2- دما …………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-3- تهویه ………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-3-4- رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………………43

3-3-5- آبخوری و دانخوری‌ها ……………………………………………………………………………………………………….43

3-3-6- برنامه واکسیناسیون …………………………………………………………………………………………………………….44

3-4- تیمارهای آزمایشی و  بالانس جیره‌ها ………………………………………………………………………………………..45

3-4-1- جیره‌های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………….45

3-4-2- تیمارها و تکرارهای آزمایشی ………………………………………………………………………………………………47

3-5- صفات مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-5-1- اندازه‌گیری خوراک مصرفی ……………………………………………………………………………………………….48

3-5-1-1- محاسبه خوراک مصرفی دوره‌ای هر واحد آزمایشی …………………………………………………………….48

3-5-1-2- محاسبه میانگین خوراک مصرفی  روزانه هر جوجه ………………………………………………………………48

3-5-1-3- محاسبه  میانگین خوراک مصرفی دوره‌ای هر جوجه ……………………………………………………………48

3-5-2- اندازه‌گیری میانگین وزن بدن ………………………………………………………………………………………………49

-5-2-1- محاسبه میانگین افزایش وزن روزانه جوجه‌ها ………………………………………………………………………..49

3-5-3- اندازه‌گیری ضریب تبدیل غذایی ………………………………………………………………………………………….49

3-6-کشتار و خونگیری ………………………………………………………………………………………………………………….50

3-6-1- پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار ………………………………………………………………………………50

3-6-1-1- وزن اندام‌های گوارشی …………………………………………………………………………………………………..50

3-6-2- پارامترهای خونی………………………………………………………………………………………………………………51

پایان نامه

3-6-2-1- روش اندازه‌گیری کلسترول سرم ………………………………………………………………………………………52

3-6-2-2- اندازه‌گیری مقدار تری‌گلیسرید سرم …………………………………………………………………………………53

3-6-2-3- اندازه‌گیری مقدار لیپو پروتئین با دانسیته بالا ( HDL)و پائین LDL))  سرم………………………………..53

3-6-2-4- اندازه‌گیری کل پروتئین سرم …………………………………………………………………………………………. 54

3-6-2-5- اندازه گیری مقدار گلوکز سرم ………………………………………………………………………………………..55

3-7- طرح آماری و تجزیه واریانس داده‌ها ………………………………………………………………………………………..55

فصل چهارم (نتایج و بحث) ……………………………………………………………………………………………………….57

4-1- اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای عملکردی …………………………………………………………………………..58

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

4-1-1- خوراک مصرفی (جوجه / گرم خوراک مصرفی) …………………………………………………………………..58

4-1-2- میانگین افزایش وزن (جوجه/گرم) ……………………………………………………………………………………….61

4-1-3- ضریب تبدیل خوراک مصرفی(گرم/گرم) ……….. …………………………………………………………………..64

4-2- اثر جیره های آزمایشی بر تلفات و مرگ و میر ……………………………………………………………………………67

4-3- تاثیرتیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون …………………………………………………..67

4-3-1- غلظت گلوکز سرم ……………………………………………………………………………………………………………68

4-3-2- غلظت پروتئین کل سرم خون ……………………………………………………………………………………………..68

4-3-3- غلظت تری‌گلیسرید سرم خون ……………………………………………………………………………………………..69

4-3-4- غلظت کلسترول ………………………………………………………………………………………………………………..70

4-3-5- غلظت لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا (HDL) سرم خون …………………………………………………………….72

4-3-6- غلظت لیپوپروتئین­های با دانسیته پایین (LDL) سرم خون ………………………………………………………….73

4-4- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلول‌های خونی ……………………………………………………………………….77

4-4-1- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های سفید خون (WBC) ……………………………………………….77

4-4-2- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر گلبول‌های قرمزخون (RBC)، هموگلوبین و هماتوکریت …………………….78

4-4-3- شمارش تفریقی گلبول‌های سفید سرم جوجه‌ها در 21 و 42 روزگی ……………………………………………78

4- 4- 4- نسبت هتروفیل به لنفوسیت ( H/L ) در سرم جوجه‌ها ……………………………………………………………..79

4-4-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی …………………………………………………………………..83

4-4-1-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی در 42 روزگی …………………………………………..83

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………85

نتیجه‌گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….86

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….86

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2 -1- مقایسه ترکیب شیمیایی صد گرم گوشت های مختلف …………………………………………………………6

جدول 2-2- نوع و میزان ترکیبات شیمیایی آویشن ………………………………………………………………………………32

یک مطلب دیگر :

جدول 2-3- ترکیبات شیمیایی و موثره گل‌گاو زبان …………………………………………………………………………….38

جدول 3-1- برنامه دمای سالن (درجه سانتیگراد) …………………………………………………………………………………42

جدول 3-2- برنامه واکسیناسیون ………………………………………………………………………………………………………44

جدول 3-3- مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی (درصد) ………………………………………………46

جدول 3-4- ترکیبات شیمیایی آویشن ………………………………………………………………………………………………47

جدول 4-1 مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مربوط به خوراك مصرفی ……………………………………………….60

جدول 4-2-تاثیر جیره‌های آزمایشی بر خوراک مصرفی (جوجه/گرم) در دوره های مختلف پرورش ………….60

جدول 4-3- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مربوط به افزایش وزن ……………………………………………………63

جدول4-4- تأثیر جیره های آزمایشی بر میانگین افزایش وزن(جوجه/گرم)در دوره های مختلف پرورش ………64

جدول 4-5- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مر بوط به ضر یب تبدیل ………………………………………………..66

جدول4-6- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراك در دوره­های مختلف پرورش ………………………67

جدول 4-7 مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی از لحاظ گلوكز،پرو تئین كل ولیپید های سرم جوجه گوشتی…74

جدول4- 8 – اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت گلوكز، پروتئین كل و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی در 21 و 42 روزگی(گرم در دسی لیتر) ………………………………………………………………………………………………………….74

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 4-9- اثر تیمارهای آزمایشی بر گلوكز و پروتئین كل و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی در 21 و 42 روزگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………75

جدول 4-10- جدول تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده بیوشیمی خون در 21 و 42 روزگی ……………………..76

جدول 4-11- میانگین بیوشیمی خون در 21 و 42 روزگی به همراه خطای استاندارد (SE) …………………………76

جدول 4-12- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی در 21 و 42 روزگی ………………………………………………….. 80

جدول4-13- میانگین گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز ، هموگلوبین و هماتوکریت سرم خون در 42 روزگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

جدول 4-14- میانگین شمارش تفریقی انواع گلبولهای سفید جوجه ها در 21 و 42 روزگی …………………………81

جد ول 4-15- اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبولهای سفید (در میکرولیتر) در 21 و 42 روزگی ………………82

جدول 4-16- تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر وزن نسبی اندام های داخلی (درصد از وزن لاشه) …………….84

 

 

 

 

فصل اول

1-1- مقدمه  

در سالهای اخیر با رشد روز افزون جمعیت نیاز به مواد غذایی در جوامع مختلف انسانی نیز افزایش یافته است. بخشی از این مواد غذایی مانند گوشت، شیر و لبنیات توسط حیوان تاًمین می‌شود. تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه به سبب نقشی که در رشد و سلامت فکری و جسمی جامعه دارد از شاخص‌های بارز رشد و توسعه یک کشور محسوب می‌شود. با توجه به مصرف سرانه اقلام پروتئینی و ظرفیت واحدهای تولیدی کشور، بدیهی است که برای جلوگیری از خروج مبالغ هنگفتی ارز جهت تأمین این اقلام، باید با روش‌ها و راهكارهای مناسب افزایش تولید داخلی را مد نظر قرار داد.

ارزش پروتئین به خصوص نوع حیوانی آن بیشتر از سایر مواد غذایی در تغذیه و سلامت جسم و روان انسان اهمیت دارد. در شرایط كشور ما به علت كمبود مراتع طبیعی مرغوب، پرورش دام به تنهایی نمی‌تواند تمام ن یازهای پروتئین حیوانی جامعه را  تأمین كند، از این رو پرورش طیور می‌تواند تا حد زیادی در تأمین پروتئین حیوانی نقش داشته باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*