بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به …

1-4-1 هدف اصلی .. 8

1-4-2 اهداف فرعی .. 8

1-5 فرضیه‌های پژوهش … 8

1-5-1 فرضیه اصلی .. 8

1-5-2 فرضیه‌های فرعی .. 8

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-6-1 تعاریف مفهومی متغیرها 9

1-6-1-1 سرطان . 9

1-6-1-2 بهزیستی روان‌شناختی: 9

1-6-1-3 امید به زندگی: 9

1-6-1-4 ذهن آگاهی: 9

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 9

1-6-2-1 سرطان: 9

1-6-2-2 بهزیستی روان‌شناختی: 10

1-6-2-3 امید به زندگی: 10

1-6-2-4 ذهن آگاهی: 10

 

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 بخش اول: سرطان……………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1 تعریف سرطان………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-2 منشأ سرطان…………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-3 سرطان در کودکان………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-3-1- مراقبت حمایتی از کودکان مبتلابه سرطان……………………………………………………………….. 15

2-2-3-2-سازگاری روانی………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-3-3- شیمی‌درمانی……………………………………………………………………………………………………. 17

2-3 بخش دوم: بهزیستی روان‌شناختی………………………………………………………………………………….. 19

2-3-1 مفهوم بهزیستی روان‌شناختی…………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2 اجزا و عناصر بهزیستی روان‌شناختی…………………………………………………………………………… 20

2-3-2-1 معنویت……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-2-2 رضایت از زندگی………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-2-3 شادی……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-2-4 خوش‌بینی………………………………………………………………………………………………………… 24

2-3-2-5 معناداری………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2-6 روابط مثبت با دیگران…………………………………………………………………………………………. 26

2-3-2-7 احساس انسجام یا به‌هم‌پیوستگی……………………………………………………………………………. 27

2-4 بخش سوم: امید به زندگی……………………………………………………………………………………………. 27

2-4-1 مفهوم امید به زندگی………………………………………………………………………………………………. 27

2-4-2 نظریه ابعاد امید……………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-3 نظریه امید……………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-3-1 نظریه سرسختی…………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-3-2 نظریه شادمانی…………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-3-3 نظریه خوش‌بینی………………………………………………………………………………………………… 32

2-4-4 رویکردهای امید به زندگی……………………………………………………………………………………….. 32

2-4-4-1 رویکرد روان‌شناختی امید به زندگی………………………………………………………………………… 32

پایان نامه

2-4-4-2 رویکرد جامعه‌شناختی…………………………………………………………………………………………. 33

2-4-4-3 رویکرد زیستی اجتماعی………………………………………………………………………………………. 35

2-5 بخش چهارم: ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1 مفهوم ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-2 ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی………………………………………………………………………….. 36

2-5-3 آموزش ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………….. 37

2-6 بخش پنجم: هوش معنوی.. 37

2-6-1 هوش………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-6-2 معنویت……………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-3 هوش معنوی و مؤلفه های آن……………………………………………………………………………………. 39

2-6-4 مؤلفه های هوش معنوی در اسلام………………………………………………………………………………. 43

2-6-5 رشد هوش معنوی………………………………………………………………………………………………….. 45

2-6-6 هوش معنوی و سلامت روانی…………………………………………………………………………………… 46

2-6-7 مقایسه هوش معنوی باهوش‌های دیگر………………………………………………………………………… 47

2-7 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-7-1پژوهش‌های داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………. 49

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………. 54

3-4 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….. 54

3-5 روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………. 54

3-6 ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 55

3-6-1 روایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 55

3-6-2 پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 56

3-7 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 57

3-8 روش تجزیه‌وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

یک مطلب دیگر :

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 59

4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… 59

4-2-2 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. 60

4-3 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………….. 60

4-3-2 آزمون فرضیات اصلی تحقیق .. 62

4-3-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………….. 64

4-3-2-3 فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………………………. 67

4-3-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………. 69

4-3-3 فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 72

4-3-3-1 فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….. 72

4-3-3-2 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………….. 73

4-3-3-3 فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………. 74

4-3-3-4 فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………. 75

4-3-3-5 فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………… 76

4-3-3-6 فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………… 77

4-3-3-7 فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………………………………………………. 78

4-3-3-8 فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………………………………….. 79

4-3-3-9 فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………………………………….. 80

4-3-3-10 فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………………….. 81

4-3-3-11فرضیه فرعی یازدهم…………………………………………………………………………………………… 82

4-3-3-12 فرضیه فرعی دوازدهم……………………………………………………………………………………….. 83

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………….. 85

5-2-1 نتایج فرضیه‌های اصلی……………………………………………………………………………………………. 85

5-2-2 نتایج فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………. 86

5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 89

5-4 ارائه راهکارها و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 89

5-4-1 پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 89

5-4-2 پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 89

5-5 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 90

فهرست منابع . 91

پیوست‌ها 98

چكیده 109

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول 2-1:  مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف………………………………………………………………….. 48

جدول 3-1: سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 55

جدول 3-2 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. 56

جدول 3-2 جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی…………………………………………………………… 57

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. 59

جدول 4-2:  توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………. 60

جدول (4-3): بارهای عاملی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………. 61

جدول 4-4: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون………………………………………………………… 62

جدول 4-5: تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه اول…………………………………………………….. 63

جدول 4-7: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون………………………………………………………… 64

جدول 4-8: تحلیل واریانس … 65

جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه . 65

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*