بررسی اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال

2-3-9- اسانس ها: 11

2-3-10- ساپونینها: 11

2-3-11- گلیکوزیدهای قلبی: 12

2-3-12- گلیکوزیدهای سیانوژنیک: 12

2-3-13- ویتامین ها: 12

2-3-14- مواد تلخ: 13

2-3-15- آلکالوئیدها: 13

2-3-16- مواد معدنی: 13

2-4- ویژگی های گیاهان دارویی.. 14

2-5- ویژگی های گیاه ماریتیغال. 15

2-5-1- گیاهشناسی ماریتیغال. 15

2-5-2- منشأ و پراکندگی جغرافیایی.. 16

2-5-3- سیتوژنتیکی ماریتیغال. 17

2-5-4- ترکیبات شیمیایی.. 18

2-5-5- خواص درمانی.. 19

2-5-6- نیازهای اکولوژیکی.. 24

2-5-7- کاشت ماریتیغال. 25

2-5-8- داشت ماریتیغال. 26

2-5-9- برداشت ماریتیغال. 27

2-6- اهمیت کودهای آلی.. 28

2-7- کودهای شیمیایی.. 32

پایان نامه

2-8- ورمی کمپوست… 34

2-9-خاکورزی.. 42

2-10- سوابق تحقیق.. 48

2-10-1- تحقیقات انجام شده در زمینه کودهای شیمیایی.. 48

2-10-2- تحقیقات انجام شده در زمینه کود حیوانی.. 53

2-10-3- تحقیقات انجام شده در زمینه ورمی کمپوست… 56

2-10-4- تحقیقات انجام شده در زمینه خاک ورزی.. 62

2-10-5- تحقیقات انجام شده در زمینه ماریتیغال. 65

فصل سوم.. 69

مواد و روش ها. 69

3-1-  مشخصات و شرایط اقلیمی محل آزمایش…. 70

3-2-  مشخصات خاک محل اجرای آزمایش…. 70

3-3-  مشخصات طرح آزمایشی.. 72

3-4-  نحوه اجرای آزمایش…. 73

3-4-1-  عملیات زراعی.. 73

3-4-2- نمونه برداری و نحوه اندازه گیری صفات کمی و کیفی.. 74

3-5-  نحوه آنالیز نتایج.. 75

فصل چهارم.. 76

نتایج و بحث… 76

4-1- نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده در گیاه خارمریم.. 77

4-2-نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه‌گیری شده در گیاه خارمریم.. 79

4-2-1-ارتفاع بوته. 82

4-2-2- تعداد کپه در بوته. 84

4-2-3- تعداد دانه در کپه. 85

4-2-4-وزن هزار دانه. 87

4-2-5- عملکرد دانه. 88

4-2-6- عملکرد بیولوژیک…. 91

4-2-7- شاخص برداشت… 93

4-2-8- درصد روغن.. 94

4-2-9- عملکرد روغن.. 96

فصل پنجم.. 98

نتیجه گیری و پیشنهادات… 98

5-1- نتیجه گیری.. 99

5-2- پیشنهادات… 99

منابع: 101

 

فهرست جداول

    عنوان                                                                                                                

یک مطلب دیگر :


دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مداخله بشردوستانه

                                                     صفحه

2-1- جدول میزان شوری برخی از کودهای دامی ( Autoun ,1982 ). 30

جدول 3- 1- صفات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش…. 70

جدول 3-2- تجزیه شیمیایی آب محل اجرای طرح.. 70

جدول شماره3-3- آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک اشکذر در سال زراعی 1392. 71

جدول شماره3-4- نتایج آنالیز کود ورمی‌کمپوست مورد استفاده در آزمایش…. 72

جدول شماره3-5- نتایج آنالیز کود گاوی مورد استفاده در آزمایش…. 72

جدول 4-1-  تجزیه واریانس پارامترهای اندازهگیری شده در اثر تیمارهای مختلف نوع شخم، نوع کود و اثر متقابل این دو در گیاه دارویی خارمریم.. 78

جدول4-2- تأثیر نوع شخم بر پارامترهای اندازهگیری شده گیاه دارویی خارمریم.. 80

جدول4-3- تأثیر نوع کود بر پارامترهای اندازهگیری شده گیاه دارویی خارمریم.. 80

جدول4-4- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین پارامترهای اندازهگیری شده گیاه دارویی خارمریم   81

 

فهرست  نمودار ها

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

نمودار 4-1- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین ارتفاع بوته گیاه دارویی خارمریم.. 81

نمودار 4-2- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین تعداد کپه در بوته گیاه دارویی خارمریم.. 83

نمودار 4-3- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین تعداد دانه در کپه در گیاه دارویی خارمریم.. 84

نمودار 4-4- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین وزن هزار دانه در گیاه دارویی خارمریم.. 86

نمودار 4-5- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین عملکرد دانه در گیاه دارویی خارمریم.. 88

نمودار 4-6- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین عملکرد بیولوژیک در گیاه دارویی خارمریم.. 90

نمودار 4-7- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین شاخص برداشت در گیاه دارویی خارمریم.. 92

نمودار 4-8- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین درصد روغن در گیاه دارویی خارمریم.. 93

نمودار 4-9- اثرات متقابل نوع شخم و نوع کود بر میانگین عملکرد روغن در گیاه دارویی خارمریم.. 95

 

چکیده

امروزه برای داشتن یک سیستم کشاورزی پایدار استفاده از نهاده‌هایی که جنبه‌های اکولوژیکی سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا آزمایشی به منظور  اثر نوع شخم و نوع کود بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماریتیغال به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نوع شخم به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح: شخم كامل (گاوآهن برگرداندار) ، نیمه شخم و بدون شخم و نوع کود به عنوان فاکتور فرعی در 4 سطح: شاهد، کود شیمیاییNPK، کود دامی و  کود ورمی کمپوست بودند. صفات اندازه‌گیری شده  در این تحقیق شامل تعداد دانه در هر کپه، تعداد کپه در هر بوته، وزن هزار دانه، درصد روغن، عملکرد دانه، عملکرد روغن، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک بودند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر شخم به جز  بر درصد روغن بر بقیه صفات معنی‌دار بود. اثر انواع کود به جز بر تعداد کپه در بوته بر بقیه صفات معنی‌دار بود. نتایج تجزیه واریانس اثرات متقابل انواع شخم و کود فقط بر عملکرد بیولوژیک اثر معنی‌دار داشتند.

نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد در تمام تیمارها شخم عمیق و کاربرد کود ورمی‌کمپوست بهترین نتیجه را داشت و جهت کاربرد و استفاده پیشنهاد می‌گردد.

 

واژگان کلیدی : ورمی‌کمپوست، کود گاوی، کود شیمیایی، ماریتیغال، انواع شخم.

 

فصل اول

 

مقدمه و اهداف

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*