بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از …

3-2- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات شبیه سازی شده در نیمرخ خاک توسط NLEAP. 39
3-2-1- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات خاک خاک شبیه سازی شده در تیمار N1. 40
3-2-2- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات خاک شبیه سازی شده در تیمار N2. 43
3-2-3- بررسی روند تغییرات غلطت نیترات خاک شبیه سازی شده در تیمار N3. 45
3-3- تلفات شستشو. 49
3-4- تلفات دینیتریفیکاسیون.. 52
3-5- جذب گیاه. 55
3-6- نتایج آنالیز آماری جذب نیتروژن ، شستشوی نیترات و هدررفت گازی.. 57
3-7- سناریوی جدید.. 60
3- 7-1-  شبیه سازی غلظت نیترات در خاک با تعریف سناریوی جدید کود با استفاده از مدلNLEAP. 60
3-7-2- تلفات شستشو در سناریوی جدید F ( 450 کیلوگرم اوره در هکتار). 61
3-7-3- تلفات دنیتریفیکاسیون در سناریوی جدید (450 کیلوگرم اوره در هکتار). 62
3-7-4- جذب نیتروژن به گیاه در سناریوی جدید(450 کیلوگرم اوره در هکتار). 63
3-8- نتیجه گیری.. 64
3-9- پیشنهادات… 66
منابع: 67
فهرست جداول
جدول2- 1) نقشه شماتیک تیمارهای اصلی و فرعی به صورت طرح آزمایشی (بهمنی، 1388). 36
جدول3- 1) غلظت اولیه نیترات  خاک اندازه گیری شده (بهمنی، 1388). 38
جدول3- 2) مقایسه آماری مقادیر نیترات شبیه سازی شده و اندازه گیری شده برای اعماق مختلف خاک در تیمار N1. 40
جدول3- 3) مقایسه آماری مقادیر نیترات شبیه سازی شده و اندازه گیری شده برای اعماق مختلف خاک در تیمار N2. 43
جدول3- 4)مقایسه آماری مقادیر نیترات شبیه سازی شده و اندازه گیری شده برای اعماق مختلف خاک در تیمار N3. 46
جدول3- 5) مقایسه بین مقادیر مشاهده ای و شبیه سازی شده در کل خاک و بین همه تیمارها 56
فهرست اشکال
شکل2- 1) پایگاه داده Access حاوی جداول سه گانه. 24
شکل 2-2) فایل های مورد نیاز مدل NLEAP. 25

پایان نامه

شکل2- 3) فایل های مدل NLEAPجهت آنالیز در GIS. 26
شکل 2-4) انتخاب ترکیب خاک های مختلف با سناریو های مورد نظر. 27
شکل2- 5)دریافت اطلاعات هواشناسی از اینتزنت… 28
شکل 2- 6)اضافه کردن یک رویداد با استفاده از ایجاد کننده رویداد از طریق مدل NLEAP. 30
شکل2-7) خروجی نیتروژن در مدل NLEAP. 31
شکل 3- 1) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 60-30 سانتیمتری خاک در تیمار N1. 39
شکل 3- 2)مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 90-60 سانتیمتری خاک در تیمار N1. 39
شکل 3- 3) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 120-90 سانتیمتری خاک در تیمار N1. 40
شکل 3- 4 ) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 60-30 سانتیمتری خاک در تیمار N2. 42
شکل 3- 5) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 90-60 سانتیمتری خاک در تیمار N2. 42
شکل 3- 6)مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 120-90 سانتیمتری خاک در تیمار N2. 43
شکل 3- 7 ) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 60-30 سانتیمتری خاک در تیمار N3. 44
شکل 3- 8) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 90-60 سانتیمتری خاک در تیمار N3. 45
شکل 3- 9)مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق 120-90 سانتیمتری خاک در تیمار N3. 45
شکل 3-10)میزان شستشوی نیترات شبیه سازی شده توسط مدل NLEAP در ماه های رشد در تیمار I1. 48
شکل 3- 11(میزان شستشوی نیترات شبیه سازی شده توسط مدل NLEAP در ماه های رشد در تیمار I2. 49
شکل 3- 12)میزان شستشوی نیترات شبیه سازی شده توسط مدل NLEAP در ماه های رشد در تیمار I3. 49
شکل 3- 13)میزان تلفات گازی شبیه سازی شده نیتروژن ناشی از دنیتریفیکاسیون توسط مدل NLEAPدر تیمار I1. 51
شکل 3- 14)میزان تلفات گازی شبیه سازی شده نیتروژن ناشی از دنیتریفیکاسیون توسط مدل  NLEAPدر تیمار I2. 52
شکل 3- 15)میزان تلفات گازی شبیه سازی شده نیتروژن ناشی از دنیتریفیکاسیون توسط مدل NLEAPدر تیمار I3. 52

یک مطلب دیگر :

شکل 3- 16) میزان جذب نیترات شبیه سازی شده توسط NLEAPدر تیمارI1. 54
شکل 3- 17)میزان جذب نیترات شبیه سازی شده توسط NLEAPدر تیمارI2. 54
شکل 3- 18)میزان جذب نیترات شبیه سازی شده توسط NLEAPدر تیمارI3. 55
شکل 3- 19) میزان جذب نیترات اندازه گیری و شبیه سازی شده در تیمارهای مختلف…. 57
شکل 3 -20) میزان تلفات گازی نیترات اندازه گیری و شبیه سازی شده در تیمارهای مختلف…. 57
شکل 3 -21) میزان شستشوی نیتران اندازه گیری و شبیه شازی شده در تیمارهای مختلف…. 58
شکل 3- 22) شبیه سازی غلظت نیترات، به ازای کاربرد 450 کیلوگرم در هکتار کود اوره. 59
شکل 3- 23) شبیه سازی شستشوی  نیترات، به ازای کاربرد 450 کیلوگرم در هکتار کود اوره. 60
شکل3- 24) شبیه سازی تلفات گازی، به ازای کاربرد 450 کیلوگرم در هکتار کود اوره. 61
شکل3- 25)شبیه سازی جذب توسط گیاه نیشکر،  به ازای کاربرد 450 کیلوگرم در هکتار کود اوره. 62
 

 
چکیده:
                  مصرف کود و آب آبیاری زیاد باعث شستشوی نیترات از زمین های کشاورزی و بروز اثرات زیانبار آبشویی نیتروژن می گردد. یکی از راه های اصلاح مدیریت آبیاری و کوددهی، استفاده از مدل­های ریاضی است که روند حرکت آب و املاح را در سیستم آب-خاک و گیاه به صورت کمی شبیه­سازی می­کنند. مدل NLEAP GIS 4.2نسخه جدید و توسعه یافته NLEAPمی­باشد. که به منظور مدل کردن و سرنوشت نیتروزن در خاک های مختلف به کار می رود. در این تحقیق به منظور شبیه سازی حرکت نیترات در نیمرخ خاک، میزان هدر رفتن کود به صورت آبشویی نیتروژن توسط گیاه و تلفات گاز نیتروژن در منطقه توسعه ریشه ها با استفاده از مدل NLEAPGIS 4.2بررسی می شود. که در ان از داده های مربوط به مزرعه ARC214از اراضی تحقیقاتی نیشکر در واحد امیرکبیر(از واحدهای هفت گانه طرح توسعه نیشکر) استفاده شده است. عملیات اجرایی تحقیق در سال 86-1385 در منطقه مذکور انجام پذیرفته است. تیمارهای اعمال شده شامل آبیاری کامل (I3) و 85 درصد (I2) و 70 درصد (I1) از آبیاری کامل می باشد و مقادیر کود ازته شامل 150 کیلوگرم در هکتار (N1)، 250 کیلوگرم در هکتار(N2) و 350 کیلوگرم در هکتار (N3) کود اوره بوده است. مدل NLEAP GIS 4.2با مقایسه مقادیر اندازه گیری شده غلظت نیترات در پروفیل خاک و مقادیر پیش بینی شده در طول دوره تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به دست آمده از آن با مدل LEACHMکه قبلا در توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان انجام شده بود، مقایسه گردید. پارامترهای مذکور به وسیله مدل از اردیبهشت تا شهریور 1386 مورد شبیه سازی قرار گرفت. دامنه تغییرات پارامترهای AEو RMSEو R2 برای برآورد غلظت نیترات در نیمرخ خاک به تربیت در بازه های 1.4-  تا  2.3  و 1.7- تا 3 و 0.3 تا 0.99 می باشد. به طور کلی مدل مقادیر غلظت نیترات خاک را کمتر از مقدار واقعی برآورد کرده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مدلNLEAP GIS 4.2غلظت نیترات خاک را با روالی منطقی پیش بینی کرده است. همچنین نتایج شبیه سازیمقدار شستشوی نیترات از خاک و تلفات گازی شدن نیتروژن نیز یک برآورد منطقی بوده است اما مدل NLEAP GIS 4.2 در برآورد مقدار نیتروژن جذب شده به گیاه با مقدار واقعی تفاوت محسوسی دارد.
واژه­های کلیدی:آبیاری و کوددهی- غلظت نیترات در خاک- شستشوی نیترات از خاک- تلفات گازی نیتروژن- جذب گیاه- مدل NLEAP GIS 4.2

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*