بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد …

2-4-4 آموزش كارآفرینی در ایران. 44
2-5 سرمایه انسانی.. 45
2-5-1 اهمیت سرمایه ی انسانی.. 47
2-5-2 طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی.. 49
2-6 ادبیات و پیشینه پژوهش: 53
2-6-1 پیشینه داخلی : 53
2-6-2 پیشینه خارجی: 55
فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 57
3-1 مقدمه. 58
3-2 روش و نوع پژوهش… 59
3-3 متغیر های پژوهش… 59
3-4 فرضیات و مدل پژوهش… 61
3-5 جامعه پژوهش… 63
3-6 قلمرو پژوهش… 64
3-7 حجم نمونه و روش نمونه گیری : 64
3-8 ابزار گردآوری اطلاعات.. 65
3-9 روش گردآوری اطلاعات.. 65
3-10 بررسی پایایی ابزار اندازه گیری.. 66

پایان نامه

3-11 بررسی روایی ابزار اندازه گیری.. 67
3-12روش تجزیه وتحلیل داده ها 67
3-13 جمع بندی.. 68
فصل چهارم: یافته های پژوهش… 69
4-1 مقدمه. 70
4-2 آمار توصیفی.. 71
4-3 آمار استنباطی.. 74
4-3-1 تعیین نرمال بودن داده های پژوهش… 74
4-3-2 آزمون فرضیات پژوهش… 76
4-3-2-1 آزمون فرضیه اول. 76
4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم. 77
4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم. 78
4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم. 79
4-4 بیان خلاصه نتایج فرضیه ها 79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 81
5-1 مقدمه. 82
5-2 خلاصه پژوهش… 83
5-3 توصیف یافته های پژوهش… 83
5-3-1 نتایج مربوط به آمار توصیفی.. 84
5-3-2 نتایج مربوط به آمار استنباطی.. 85

یک مطلب دیگر :

5-4 پیشنهادها و راهکارها 88
5-5 محدودیت های پژوهش… 89
5-6 پیشنهادها برای پژوهش های آتی.. 89

فهرست جدول ها
جدول شماره 4- 1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس… 71
جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.. 72
جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 73
جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت.. 74
جدول شماره 4-5: آزمونk-s برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط.. 75
جدول شماره 4-6: نتایج آزمون T تاثیر آموزش کارآفرینی برشکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه. 77
جدول شماره 4-7: نتایج آزمونT تاثیر  آموزش کارآفرینی بر عملکرد های کارآفرینانه. 77
جدول شماره 4-8: نتایج آزمون T تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه. 78
جدول شماره 4-9: نتایج آزمون T تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه. 79
جداول تحلیل آماری SPSS آزمون فرضیه ها : 100

فهرست نمودار ها
نمودار شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس… 71
نمودار شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.. 72
نمودار شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 73
نمودار شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 74

فهرست شکل ها
شکل 1-1 مدل تحقیق.. 12
شکل 3-1 مدل تحقیق.. 63

فصل اول: کلیات پژوهش
1- 1 مقدمه
همانطور که می دانیم نقش کارآفرینان در این رشد اقتصادی- اجتماعی و اشتغالزایی انکارناپذیر است. کارآفرینان با فعالیت های خود اقتصاد جهانی را تغییر داده اند و کسب و کارهای جدید و در حال ظهور بسیاری از فعالیت های نوآورانه را تولید كرده اند که شیوه های زندگی مارا تغییر داده اند.از این رو در این دنیای در حال تغییر که رقابت ها بصورت بین المللی می باشد توجه به مقوله کارآفرینی یکی از دغدغه های مهم دانشگاه و موسسات آموزش عالی است. دانشگاه ها بایستی ضمن همکاری با دنیای کار نیازهای جامعه را مورد توجه قرار دهند و با توسعه ظرفیت های کارآفرینی توان و امکان اشتغال افراد را فراهم کنند.
آموزش  کارآفرینی در نقاط مختلف جهان به سرعت در دانشگاهها و کالج ها در حال رشد است کتز[1] و همکاران2005 دولت ها به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق سرمایه گذاریهای عمده در کارفرمایان احتمالی آینده و کسب و کارهای کوچک موجود در حال رشد می باشند. این روند با تایید این نکته که کارآفرینی می تواند نقشی مهم (حتی حیاتی) در رشد اقتصادی و اشتغال و ادعای این که آموزش کارآفرینی می تواند نقشی حیاتی در توسعه کارآفرینان بیشتر یا توانمندتر بازی کند، تقویت می شود.
آموزش کارآفرینی مهم ترین تلاشی است که بستر لازم برای فراگیری دانش و مهارتهای ضروری رابرای افراد علاقمند مخصوصا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی که جویای مشاغل ارضاکننده و چالش انگیز هستند فراهم می کند. این مسئولیت کلا بر عهده دانشگاه ها به ویژه دانشکده ها و گروه های علمی، تخصصی است که با توجه به مقتضیات کنونی و آتی کشور در جهت ایجاد سیستم های مطالعاتی و تدوین برنامه های آموزشی مناسب آموزش کارآفرینی را در سطح دانشگاه ها نهادینه کنند.
آمادگی ورود به کسب و کار را شاید بتوان مهمترین ثمره آموزش های کارآفرینی دانست. دوره های آموزش کارآفرینی باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که فارغ التحصیلان این دوره ها بتوانند با بهره مندی از حس استقلال طلبی و اعتماد به نفس کافی وارد بازار کارشده و با شناخت کامل از محیط و قوانین کسب و کار، فرصت های بازار را شناسایی کرده و با بهره گیری از خلاقیت و ریسک پذیری، دانش مدیریتی خود را برای تشکیل یک تیم کاری مورد استفاده قرار داده و کسب و کار مناسبی را راه اندازی نمایند. از این رو پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر آموزش های کارآفرینی بر میزان آمادگی افراد برای ورود به کسب و کار می باشد. در این فصل، پس از تبیین ضرورت و اهمیت موضوع، به بیان مسئله پرداخته و سپس اهداف، سوالات و فرضیات پژوهش را برخواهیم شمرد. در ادامه، کاربرد ها و قلمرو پژوهش را بیان نموده و پس از تعریف واژگان کلیدی پژوهش ، سازمانده ی پژوهش و چگونگی ارتباط مباحث را تشریح می کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*