بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه …

 • بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………..26
 • رنسانس مفهوم بازاریابی…………………………………………………………………………………27
 • خط مشی های بازاریابی مؤسسات خدماتی……………………………………………………….29
 • اصل اساسی توسعه روابط………………………………………………………………………………30
 • چهار کاربرد های بازاریابی رابطه مند………………………………………..……………………….

2-6     پارادایم بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………………………….29
2-7     ابعاد فلسفه بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………..30
2-7-1  بعد تاکتیکی…………………………………………………………………………………………………34 
2-7-2  بعد استراتژیک…………………………………………………………………………………………….34 
2-7-3  بعد فلسفی………………………………………………………………………………………………..34 
2-8     تعریف مفهوم بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………………….31
2-9     انواع بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………..34
2-10    مزایای بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………..35
2-10-1  منافع مشتریان…………………………………………………………………………………………….35
2-10-2  منافع شرکت ها………………………………………………………………………………………….35
 
 
2-11    پی بند های بازار یابی رابطه مند…………………………………………………………………..35
2-12    استراتژی بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………….38
2-13    اجرای بازاریابی رابطه مند از طریق مدیریت روابط با مشتری……………………………….40
2-14    عوامل ارتقای پیوستگی رابطه با مشتری……………………………………………………………41
2-14-1 پیوند های مالی……………………………………………………………………………………………41
2-14-2 پیوند های اجتماعی………………………………………………………………………………………41
2-14-3 پیوند های ساختاری……………………………………………………………………………………..42
2-15    نگاهی به مفهوم کیفیت………………………………………………………………………………….43
2-16    کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………….43
2-17    تعاریف کیفیت…………………………………………………………………………………………….44
2-18    مفهوم کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………45
2-19    اهمیت کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………..46
2-20    ویژگی های خدمات……………………………………………………………………………………..47
2-21    اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات………………………………………………………………..48
2-22    تأثیر تکنولوژی بر ویژگی های خدمات……………………………………………………………51
2-23    سنجش کیفیت خدمات………………………………………………………………………………….51
2-23سروکوال…………………………………………………………………………………………………… 51
2-23-2 ابعاد و مؤلفه های مدل سروکوال……………………………………………………………………51
2-24    کیفت خدمات،رضایت و وفاداری…………………………………………………………………..52
2-25    مفهوم رابطه ……………………………………………………………………………………………….53
2-26    تعریف رابطه از دو نگرش……………………………………………………………………………..53
2-26-1 نگرش رفتاری…………………………………………………………………………………………………
2-26-2 نگرش روانشناختی………………………………………………………………………………………..
2-27    اهمیت رابطه………………………………………………………………………………………………..54
2-28    بهبود بخشیدن به فرایند ارتباطات……………………………………………………………………55
2-29    تعریف کیفیت رابطه……………………………………………………………………………………..56
2-30     چرخه حیات روابط……………………………………………………………………………………..56
2-31    ابعاد کیفیت رابطه ………………………………………………………………………………………..57
2-31-1-1 رضایت مشتری………………………………………………………………………………………..58
2-31-1-2 رضایت ارتباطی………………………………………………………………………………………59
2-31-1-3 رضایت پس از خرید……………………………………………………………………………….59
2-31-2 تعهد ارتباطی………………………………………………………………………………………………59
2-31-3 اعتماد………………………………………………………………………………………………………..60
2-32    وفاداری……………………………………………………………………………………………………..61
2-32-1 وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………..61
2-33    تعاریف وفاداری مشتری………………………………………………………………………………..62
2-34    مزایای وفاداری مشتری………………………………………………………………………………….63
2-35    انواع وفاداری………………………………………………………………………………………………63
2-36    اصول ایجاد وفاداری…………………………………………………………………………………….64
2-37    تبلیغات دهان به دهان……………………………………………………………………………………65
2-38    رابطه بازاریابی رابطه مند  و وفاداری مشتریان…………………………………………………..66
2-39    تعریف واژه بیمه…………………………………………………………………………………………..66
2-40    سیر تحول بیمه…………………………………………………………………………………………….66
2-40-1 تاریخچه بیمه در ایران………………………………………………………………………………….66
2-41     بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه…………………………………………………………………67
2-42    نگاهی به وضعیت بیمه های زندگی در ایران……………………………………………………..68
2-43    بیمه کارآفرین………………………………………………………………………………………………69
2-43-1 موضوع شرکت……………………………………………………………………………………………69
2-43-2 اهداف شرکت……………………………………………………………………………………………..69
2-43-3 تعهدات بیمه کارآفرین………………………………………………………………………………….70
2-44    چشم انداز آینده بازار بیمه های  زندگی ………………………………………………………….70
2-45    پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….70
2-45-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………..70
2-45-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………71
         
فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی) 
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………

 • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….
 • پایان نامه

 • حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………

3-3-1 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………….
3-3-2 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………

 • متغیر های مستقل و وابسته………………………………………………………………………………….
 • ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………….

3-5-1 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..

 • تعیین روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………….
 • پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………..
  • آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………
  • ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر………………………………………………

3-8-3  مراحل مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………….
 
 
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق  
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………

4-2     مراحل انجام آزمون آماری………………………………………………………………………………
4-2-1آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….
4-2-1-1 آمار توصیفی جنسیت……………………………………………………………………………..
4-2-1-2 آمار توصیفی سن……………………………………………………………………………………
4-2-1-3 آمار توصیفی تحصیلات…………………………………………………………………………….

یک مطلب دیگر :

دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ روانشناسی گرایش فلسفه تعلیم وتربیت – دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

4-2-1-4 آمار توصیفی سابقه آشنایی……………………………………………………………………….

4-2-2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..
2-2-2-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف…………………………………………………………………….
4-2-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر های پژوهش……………………………………………………………..
4-2-3-1 شاخص های نکویی برازش مدل…………………………………………………………………….
4-2-4 تحلیل عاملی تأییدی……………………………………………………………………………………..
 
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………

 • خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………….
 • نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….
 • پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………..

5-3-1 پیشنهادات حاصل تحقیق  ……………………………………………………………………………
5-3-2 پیشنهادات برای محققین بعدی …………………………………………………………………………
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                   صفحه
 

 • جدول تعاریف بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………34
 • جدول مقایسه بازاریابی تهاجمی و بازاریابی تدافعی……………………………………………35
 • جدول تأثیر افزایش 5% در نرخ حفظ مشتری در خالص ارزش حال مشتری…………41

2-4     جدول تعاریف کیفیت خدمت…………………………………………………………………………46
2-5     جدول ابعاد کیفیت رابطه در مطالعات مختلف……………………………………………………59
2-6     جدول تأثیر افزایش 5% در نرخ حفظ مشتری در خالص ارزش حال………………………68

 • جدول مقدار آلفای کرانباخ برای متغیر های پژوهش………………………………………………
 • جدول آزمون های مورد استفاده جهت آمار استنباطی ……………………………………………
 • جدول فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت……………………………………………………..
 • جدول فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی…………………………………………………………
 • جدول فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات………………………………………………
 • جدول فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه آشنایی…………………………………………….
 • جدول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف…………………………………………………….
 • جدول آزمون ضریب همبستگی بازاریابی رابطه مند و کیفیت خدمت……………….
 • جدول آزمون رگرسیون بازاریابی رابطه مند و کیفیت خدمت………………………………..
 • جدول آزمون ضریب همبستگی بازاریابی رابطه مند و کیفیت رابطه……………………………
 • جدول آزمون رگرسیون بازاریابی رابطه مند و کیفیت رابطه………………………………
 • جدول آزمون ضریب همبستگی بازاریابی رابطه مند و وفاداری……………………………..
 • جدول آزمون رگرسیون بازاریابی رابطه مند و وفاداری…………………………………….

4-13   اثر پیوند های بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، رابطه و وفاداری مشتری…….
4-14   جدول وضعیت شرکت بیمه کار آفرین در این تحقیق…………………………………….
4-15   جدول رتبه بندی بر اساس نتایج آزمون فریدمن………………………………………………
 
فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

 • نمودار چرخه حیات روابط و سختی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده…………………58
 • نمودار سیر تکاملی وفاداری……………………………………………………………………………63
 • نمودار درصد سهم رشته های بیمه از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور………………..70
 • نمودار توزیع جنسیت مربوط به پاسخ دهندگان………………………………………………………
 • نمودار توزیع مربوط به سن پاسخ دهندگان………………………………………………………..
 • نمودار توزیع مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………
 • نمودار توزیع مربوط به سابقه آشنایی پاسخ دهندگان……………………………………………….

 
فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                   صفحه

 • شکل تأثیر وجود آهنربا بر حوزه های مغناطیسی جسم مغناطیسی…………………………28
 • شکل بازاریابی در صنایع خدماتی…………………………………………………………..…….29
 • شکل عوامل مؤثر بر ضرورت توسعه روابط با مشتری……………………………………..31
 • شکل تفاوت بازاریابی رابطه مند و معامله ای…………………………………………………….

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*