بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض …

2-1-4-3-1-مکتب روان کاوی و روان کاوی جدید ………………………………………………….25
2-1-4-3-2- تداعی گرایی و رفتارگرای…………………………………………………………………25
2-1-4-3-3- گشتالت و شناخت گرایی…………………………………………………………………26
2-1-4-3-4- انسان گرایی………………………………………………………………………………….27
2-1-4-3-5- مکتب روان سنجی………………………………………………………………………….28
2-1-4-3-6-مکتب عصب شناختی……………………………………………………………………….29
2-2- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….30
2- 2- 1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………30
2- 2- 2-  تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………….. 32
2-3- مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: روش شناسی تحقیق

پایان نامه

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………36
3- 2- جامعه آماری، نمونه آماری و حجم نمونه گیری……………………………………………………………..37
3- 2- 1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..37
3- 2- 2- نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….37
3- 3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………..37
3- 4- روایی و پایاییپرسشنامه  ……………………………………………………………………………………………..38
3- 4- 1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………..39
3- 4- 2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………….40
3- 5- روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………40
3-5-1- مدل یابی معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………….40
3-5-3- رگرسیون چندگانه تعدیل شده………………………………………………………………………………….41
3- 5- 2- نرم افزار مورد استفاده……………………………………………………………………………………………42
3- 5- 3- ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………43
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….45
4-1-1- سیمای آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………..45
4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………..45
4-1-1- 2- بازه سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………46
4-1-1- 3-  میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….47
4-2- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….48
4-2-1- نتایج بررسی روایی…………………………………………………………………………………………………48
4-2-2- نتایج بررسی پایایی…………………………………………………………………………………………………51
4-2-3- بررسی نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………………….51
4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………52
4-2-5- بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………….53
4-2-5-1- مدل اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………….53
4-2-5-2-  برازش مدل ساختاری………………………………………………………………………………………….55
4-2-5-2- 1- تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………56
4-2-5-2- 2- ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………….57

یک مطلب دیگر :

4-2-5-2-3- شاخص برازندگی مدل…………………………………………………………………………………….57
4-2-5-2-3- بررسی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1- مرور کلی………………………………………………………………………………………………………………….64
5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….64
5- 2- 1- نتایج مرتبط با سؤالات عمومی……………………………………………………………………………….65
5- 2- 2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………..65
5- 3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..67
5- 3- 1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………….67
5- 3- 2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..71
5-3-3- محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………..71
منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..73
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..75
پیوست
پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..80
فهرست جداول
جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………45
جدول 4-2- سن پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………………………..46
جدول 4-3-  تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………..47
جدول 4-4- نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی گویه­های پرسش­نامه……………………………………….50
جدول4-5-  ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………………..51
جدول 4-6-  بررسی نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………………………52
جدول 4-7-  ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق…………………………………………………………52
جدول 4-8-  نتایج روایی همگرای تحقیق………………………………………………………………………………54
جدول 4-9-  ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..55
جدول 4-10- شاخص های اشتراک (CV Com) و شاخص حشو(CV Red)………………………..58
جدول 4-11- ضریب رگرسیونی و معناداری اثر ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان……………………………58
جدول 4-14-  ضریب رگرسیونی و معناداری اثر تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان……………………………59
جدول 4-15- نتایج تحلیل تعدیل‌گری متغیر خودکارآمدی در رابطه ابهام نقش و خلاقیت کارکنان……….61
جدول 4-16- نتایج تحلیل تعدیل‌گری متغیر خودکارآمدی در رابطه تعارض نقش و خلاقیت کارکنان….62
فهرست شکل ها
شکل (1) – مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………..34
شکل 4-1- مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………56
شکل4-2-  مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها…………………………………………………..56
فهرست نمودارها
نمودار 4-1-  توزیع درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………46
نمودار 4- 2- درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………47
نمودار 4-3-  توزیع درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………..48
فصل اول:
کلیات تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*