بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه …

2-3-1- تعریف ومفهوم برنامه ریزی— 31
2-3-2- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی————— 32
2-3-3- ویژگی های برنامه ریزی—— 32
2-3-4- انواع برنامه ریزی————- 33
2-3-4-1-  برنامه‌ریزی تخصصی—– 33
2-3-4-2- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)————- 33
2-3-4-3- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)——— 34
2-3-5- هدف از برنامه ریزی———- 34
2-4- برنامه ریزی استراتژیک——— 35
2-4-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک————— 35
2-4-2- مزایای برنامه ریزی استراتژیک————— 36
2-5- مدیریت منابع انسانی————- 37
2-5-1-  ماهیت مدیریت منابع انسانی– 37
2-6- برنامه ریزی نیروی انسانی——- 38
2-6-1- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی———— 38
2-6-2- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی—- 40
2-6-3- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی———- 41
2-6-4- مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی———— 43
2-6-5- روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز—- 49

پایان نامه

2-6-7-  ارتباط برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی کسب و کار————— 49
2-6-8- مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی———— 50
2-6-9- محدودیت های برنامه ریزی نیروی انسانی—– 51
2-7- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی———- 52
2-7-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- 52
2-7-2- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی— 52
2-7-3- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 53
2-7-4- انواع‌ مدلها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 53
2-7-4-1- مدل‌ رزماری‌ هریسون—— 53
2-7-4-2- مدل‌ جیمزواكر————– 55
2-7-4-3- كریستوفرمی‌ بی: ( نگرش باز)————– 55
2-7-4-4- مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 56
2-7-5- تکامل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی- 58
بخش دوم : پیشینه تحقیق————— 59
فصل سوم : روش شناسی تحقیق—— 67
3-1- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 68
3-2-  جامعه و نمونه آماری———— 69
3-3- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات———– 69
3-3-1 پرسشنامه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 69
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه——— 70
3-4-1- روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 70
3-4-2-  پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 71
3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده ها—– 72
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها— 76
4-1- آمار توصیفی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 77
4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن————– 77
4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات——- 78
4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار——– 79
4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 81

یک مطلب دیگر :

4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 82
4-1-6- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 83
4-1-7-تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 84
4-1-8- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 85
4-1-9- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- 86
4-1-10- بررسی آماره های توصیفی— 88
4-2-  آمار استنباطی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 89
4-2-1-  بررسی نرمال بودن متغیر ها– 89
4-2-2-  بررسی فرضیه های تحقیق—- 90
4-2-3-  برازش مدل رگرسیونی—— 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها— 105
5-1- نتیجه گیری تحقیق————– 106
5-1-1- نتایج مبتنی بر آمار توصیفی- 106
5-1-2- نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها————- 108
5-2- پیشنهاد های تحقیق————– 111
5-2-1- پیشنهاد های مبتنی بر فرضیه ها————- 111
5-2-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی————— 113
پیوست و ضمائم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 114
منابع و ماخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 118
جکیده انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 123

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول (2-1) تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک وتفکر استراتژیک  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 29
جدول (3-1) شماره سوال مربوط به هر عامل———- 70
جدول( 3-2 ) مقدار آلفای كرونباخ—— 72
جدول (4-1)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن——— 77
جدول (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات– 78
جدول (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار— 79
جدول (4-4)  توزیع فراوانی سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 81
جدول (4-5)  توزیع فراوانی سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 82
جدول (4-6 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 83
جدول (4-7 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 84
جدول( 4-8 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 85
جدول (4-9 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی—- 86
جدول (4-10) بررسی آماره های توصیفی————– 88
جدول( 4-11) بررسی توزیع متغیر—- 89
جدول (5-1) خلاصه نتایج تحقیق—– 109

فهرست نمودارها

 
عنوان                                                                                                                      صفحه

نمودار (4-1) فراوانی متغیر سن——– 78
نمودار (4-2)  فراوانی متغیر تحصیلات—————- 79
نمودار (4-3 ) فراوانی متغیر سابقه كار- 80

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق———– 8
شکل (2-1) نحوه تأثیر گذاری تفکر استراتژیک در سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 17
شکل (2-2) عناصر تفکر استراتژیک در سطح فردی– 23
شکل (2-3)  مدل عناصرتفکر استراتژیک لیدتکا——- 24

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*