بررسی اثر تنوع فصلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی …

1-9- اهمیت بررسی تنوع فصلی.. 14

1-10- ترکیبات فنولیک… 14

1-10-1- خواص بیولوژیک فنولهای گیاهی.. 14

1-10-2-  اثرات ضد سرطانی.. 14

1-10-3-اثر ضدمیکروبی.. 14

1-11-استخراج ترکیبات فنولیک… 14

1-12-آنتی اکسیدانها و اهمیت آنها 14

1-12-1-  طبقه بندی آنتی اکسیدان ها 14

1-12-2- آنتی اکسیدانهای موجود در غذا 14

1-13- تأثیر تنشهای محیطی بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان. 14

1-14- تنش های اکسایشی و واکنش های گیاه به آن. 14

1-15- اثر تنش دمایی بر نشت الکترولیت ها 14

1-16- مطالعات انجام شده بر روی خواص دارویی بومادان تحت تنش و تنوع محیطی.. 14 

فصل دوم

مواد و روش ها

2-1- جمع آوری و کاشت نمونه های گیاهی.. 14

2-3- اجرای آزمایش و اندازه گیری صفات مورفولوژی.. 14

2-5- عصاره گیری.. 14

2-6- اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک… 14

2-7-  آزمون DPPH.. 14

2-8-اندازه گیری میزان پراکسید هیدروژن(H2O2) 14

2-9- مقدار مالون دی آلدهید(MDA) 14

2-10- اندازه گیری نشت الکترولیت.. 14

2-11-تجزیه و تحلیل های آماری.. 14

فصل سوم

نتایج و بحث

3-1- ارزیابی صفات مورفولوژیک….. 14

3-1-1- انتخاب گونه ها 14

3-1-3- تجزیه و تحلیل صفات زایشی.. 14

3-2- اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک… 14

3-2-1-شاخه و برگ… 14

3-2-2-گل. 14

3-3- اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی.. 14

3-2-1-شاخه و برگ… 14

3-2-2-گل. 14

3-4-اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیک… 14

3-4-1- اندازه گیری میزان پراکسید هیدروژن(H2O2) 14

3-4-2- اندازه گیری مقدار مالون دی آلدهید(MDA) 14

3-4-3- اندازه گیری نشت الکترولیت.. 14

3-5-تجزیه خوشه ای.. 14

3-5-1-فصل بهار. 14

3-5-2-فصل تابستان. 14

3-5-3-فصل پاییز. 14

3-5-4-فصل زمستان. 14

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری کلی.. 14


4-3- بررسی ترکیبات فنولیک… 14
4-2-مطالعات مورفولوژیک… 14

4-4- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی.. 14

4-5- بررسی پارامترهای فیزیولوژیک… 14

4-2-پیشنهادات.. 14

منابع.. 14

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

نمودار 3-1-  مقایسه میانگین صفت ارتفاع در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-2-  مقایسه میانگین طول برگ در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-3-  مقایسه میانگین عرض برگ در فصول مختلف. 14

نمودار 3-4-  مقایسه میانگین تعداد برگچه در برگ مرکب، در فصول مختلف. 14

نمودار 3-5-  مقایسه میانگین صفت گسترش در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-6-  مقایسه میانگین صفت قطر گل در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-7-  مقایسه میانگین صفت تعداد گلچه در گل آذین در فصول مختلف. 14

نمودار 3-8-  مقایسه میانگین صفت تعداد روز تاگلدهی در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-9-  مقایسه میانگین صفت تا 50% گلدهی در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-10-  مقایسه میانگین صفت تعداد رووز تا100%گلدهی در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-11-  مقایسه میانگین صفت تعداد گل در گل اذین اصلی در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-12-  مقایسه میانگین صفت تعداد گل در گل آذین فرعی در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-13-  مقایسه میانگین صفت میزان فنول تام در فصول مختلف…. 14

نمودار3-14- مقایسه BHTبا آنتی اکسیدان گونه های بومادران در فصل بهار. 14

نمودار3-15- مقایسه BHTبا آنتی اکسیدان گونه های بومادران در فصل تابستان. 14

نمودار3-16- مقایسه BHTبا آنتی اکسیدان گونه های بومادران در فصل پاییز. 14

نمودار3-17- مقایسه BHTبا آنتی اکسیدان گونه های بومادران در فصل زمستان. 14

نمودار3-16- میزان Ic50 در فصول مختلف…. 14

نمودار 3-17-میزان پراکسید هیدروژن.. 14

نمودار 3-7-میزان مالون دی آلدهید. 14

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

جدول2-1- معرفی خصوصیات زمین مورد کشت. 14

جدول 2-2- کد و مشخصات گونه های مورد استفاده در بررسی تنوع فصلی بومادران. 14

جدول 3-1-  تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه. 14

جدول 3-2-  تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه. 14

جدول 3-3-مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک و فنولوژیک….. 14

جدول 3-4-مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک و فنولوژیک به تفکیک فصل. 14

جدول 3-5-مقایسه تجزیه واریانس اسانس، فنول تام و آنتی اکسیدان. 14

جدول 3-6-مقایسه تجزیه واریانس فنول تام و آنتی اکسیدان گل. 14

جدول 3-7-مقایسه میانگین  اسانس، فنول تام و آنتی اکسیدان.. 14

جدول 3-8-مقایسه میانگین فنول تام و آنتی اکسیدان به تفکیک فصل.. 14

جدول 3-9-مقایسه تجزیه واریانس پراکسید هیدروژن و مالون دی الدهید.. 14

جدول 3-10-مقایسه تجزیه واریانس پراکسید هیدروژن و مالون دی الدهید.. 14

جدول 3-11-مقایسه میانگین پراکسید هیدروژن، مالون دی آلدهید و نشت الکترولیت…. 14

جدول 3-12-مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای در فصل بهار. 14

جدول 3-13-مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای در فصل تابستان.. 14

پایان نامه

جدول 3-14-مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای در فصل پاییز. 14

جدول 3-15-مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای در فصل زمستان. 14

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

شکل3-1-دندروگرام فصل بهار برای صفات مورفولوژیکی. 14

شکل3-2-دندروگرام فصل تابستان برای صفات مورفولوژیکی. 14

شکل3-3-دندروگرام فصل پاییز برای صفات مورفولوژیکی. 14

شکل3-4-دندروگرام فصل زمستان برای صفات مورفولوژیکی. 14

   

چکیده

جنس بومادران Achillea یکی از مهم­ترین جنس­های خانواده کاسنی است و از جمله گیاهان دارویی و زینتی مهم محسوب می­شود. تعداد گونه­های شناخته شده آن در دنیا به 150 می­رسد. این جنس در ایران دارای 19 گونه علفی چند ساله می­باشد که اغلب معطر هستند. تنوع در رنگ، عادت رشد و مقاومت به انواع عوامل نامساعد محیطی باعث شده این گیاه در سال­های اخیر به عنوان یک گیاه زینتی مورد توجه بسیاری از پرورش­دهندگان قرار گیرد. شرایط آب و هوایی بر کیفیت و کمیّت ترکیبات موثره گیاهان دارویی اثر می­گذارد وتعیین فصل مناسب، جهت برداشت آنها باعث بالا رفتن عملکرد می­شود. نظر به این امر بررسی تنوع فصلی بر روی ترکیبات ماده­ی موثره گیاهان دارویی حائز اهمیت است. از این رو ده ژنوتیپ از شش گونه بومادران (millefolim .A، A. filipendulina، A. tenufolia، A. nobilis،  aucherii .A، A. pachycephala)، در قالب یک طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار کاشته شد. یادداشت برداری­ها از صفات مختلف در مراحل مختلف رشدی گیاه طی هر فصل انجام شد و از لحاظ میزان فنول تام و ظرفیت آنتی اکسیدانی آن در فصول مختلف و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مورد مطالعه قرار گرفتند. عصاره الکلی از شاخه، برگ و گل در فصول مختلف از ژنوتیپ­ها گرفته شد سپس میزان فنل تام با استفاده از معرف فولین-سیوکالتیو و روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری شد. ظرفیت

یک مطلب دیگر :

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

 آنتی اکسیدانی با استفاده از مدل DPPH  و شاخص   Ic50ارزیابی شد. همچنین تجمع میزان پراکسید هیدروژن (H2O2و مالون دی آلدهید (MDA)، مقدار نشت الکترولیت­هادر فصل زمستان بررسی شد. نتایج این آزمایش نشان داد، تجزیه واریانس تنوع بسیار معنی­داری (P < 0/01) بین ژنوتیپ­ و فصول مختلف برای صفات مورفولوژیک نشان داد ژنوتیپ AmlitR از گونه A. millefolium به دلیل داشتن ویژگی گل­دهی زودرس و گل­های زیبا به عنوان گیاه زینتی در بهار و تابستان معرفی شد. گونه A. nobilis به دلیل مقاومت بالا در فصول سرد به عنوان جایگزین این ژنوتیپ در فصول سرد سال شناخته شد. نتایج تجزیه واریانس تنوع بسیار معنی­داری (P < 0/01) بین ژنوتیپ­های مورد مطالعه برای درصد اسانس، میزان فنول تام و اثر آنتی اکسیدانی (IC50) نشان دادند. بهترین فصل برای بدست آوردن بیشترین فنول تام در بهار و ظرفیت آنتی اکسیدانی در تابستان بود. به طوریکه در بین ژنوتیپ­ها عملکرد ماده­ی موثره بسته به گونه و فصل برداشت کاملاَ متفاوت بود. نتایج تجزیه واریانس، تنوع بسیار معنی­داری (P < 0/01) بین ژنوتیپ­های مورد مطالعه برای میزان مالون دی­آلدهید (MDA) و پراکسید هیدروژن (H2O2) نشان داد. با توجه به نتایج به­دست آمده از میزان تجمع پراکسید هیدروژن (H2O2)، ژنوتیپ At31 از گونه  A. tenuifoliaبه عنوان گونه حساس به سرما و Amuk از گونه A. millefolium به عنوان گونه متحمل به سرما شناخته شد. همچنین نتایج حاصل از مقدار مالون دی آلدهید (MDA) نشان داد که Ap71 گونه حساس و Amuk از گونه A. millefolium به عنوان گونه متحمل به سرما شناسایی شدند. اندازه گیری مقدار نشت الکترولیت­ها نشان داد که بیشترین میزان نشت در گونه  A. tenuifoliaو کمترین در گونه nobilis .A بود. این نتایج نشان می­دهد که گونه­های nobilis .A و aucherii .A شدت خسارت وارد شده به غشای سلولی را در نقطه پایین­تری نگه می­دارند و نسبت به ژنوتیپ­های دیگر مقاوم­تر هستند.

 

واژه­های کلیدی :بومادران، تنوع فصلی، فنول تام، آنتی اکسیدانی(IC50)، نشت الکترولیت­ها      

 

 

فصل اول

 

مقدمه و بررسی منابع 

 

1-1-­ اهمیت و اهداف پژوهش

ایران دارای منابع با ارزشی از گیاهان دارویی و زینتی می­باشد. چنین تنوعی برای اصلاح گیاهان از اهمیت بالایی برخوردار است. نظر به اهمیت و کاربرد مختلف گیاهان دارویی، امروزه پژوهش­های بسیاری از محققان علوم گیاهی معطوف به جنبه­های مختلف کاربردی این گیاهان شده است. متأسفانه سالانه مبالغ زیادی ارز صرف خرید مواد صنعتی و دارویی می­گردد که بیشتر منشاء گیاهی داشته و یا در داخل کشور قابل استحصال است. با توجه به درصد کم مواد مؤثره در گیاهان دارویی و نیاز برای دستیابی به گونه­های با ارزش دارویی، زینتی و نادر میتوان ضمن سازگار کردن گونه­ها، افزایش کاربری زینتی وهمچنین معرفی این گونه­ها در عرصه­های زراعی، بهترین فصل برداشت برای بالابردن ماده مؤثره آن را شناسایی کرد. در کشور ایران طی چند دهه اخیر عمده مطالعات در زمینه حفظ و بهره برداری از ژرم پلاسم گیاهان زراعی و باغی بوده و توجه اندکی به گیاهان دارویی و زینتی مبذول شده است. همچنین عمده تحقیقات انجام شده در بخش گیاهان دارویی به شناسایی و جداسازی ترکیبات اسانس­ها اختصاص داشته و مطالعات محدودی در زمینه بررسی تنوع فصلی بر روی مواد مؤثره این گیاهان صورت پذیرفته است.

گیاه بومادران یکی از گیاهان مهم دارویی می­باشد. جنس Achillea متعلق به خانواده آستراسه (Asteraceae) است و از جمله گیاهان مهم دارویی و زینتی محسوب می­شود. تعداد گونه­های شناخته شده بومادران در دنیا به 150 گونه می­رسد. این جنس در ایران دارای 19 گونه علفی چند ساله می­باشد که اغلب معطر هستند. پراکندگی گونه­ها در اروپا، آسیا و شمال آمریکا است. ژنوتیپ­ها در ایران گسترش وسیعی داشته و در مناطق مختلف کشور با الگوهای مختلف آب و هوایی می­رویند. این گیاه علاوه بر اینکه به عنوان یک گیاه دارویی مهم در جهان مطرح می­باشد، از سویی به عنوان گیاه زینتی در فضای سبز بکار رفته و در برخی مناطق دنیا از جمله آمریکا و اروپا از گل­ها بریده و شاخه خشک آن استفاده می­شود. از اهداف مهم اصلاحی در بومادران بالا بردن ارزش دارویی و کاربرد زینتی آن است و به همین منظور پایداری آن در محیط باعث افزایش کارایی زینتی آن می­باشد. با توجه به مطالب ذکر شده مطالعه حاضر در گیاه بومادران بر مبنای اهداف زیر صورت گرفت:

1-بررسی خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی، ژنوتیپ های متعلق به شش گونه بومادران در فصول مختلف.

2-­تعیین گونه ای که دارای ماده موثره بیشتراز لحاظ دارویی دارا باشد.

3-­انتخاب مقاوم ترین و حساس ترین ژنوتیپ به گرما و سرما.

4-­پیدا کردن بهترین فصل برداشت به منظور بالا بردن کیفیت گیاه دارویی.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*