بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

پیامدهای ارزیابی

تعیین و شناسایی موفق‌ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران

ارائه خدمات مشاوره به‌منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها

خروجی نظام

کنترل عملکرد

رشد، توسعه و بهبود عملکرد

ملاحظه می‌شود که ارزیابی دستگاه‌ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی تفاوت‌های اساسی در ابعاد مختلف دارد. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین، بهبود کارکرد و نهایتاً اثربخشی فعالیت‌های سازمان است. درصورتی‌که دستگاه‌های دولتی با تمام وجود لمس می‌نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیت‌های آن‌ها است و پدیده قضاوت و مچ‌گیری در آن جایگاهی ندارد، در این صورت سازمان‌ها و کارکنان خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می‌روند و به‌طور مرتب در جهت بهبود مکانیزم های آن تلاش می‌نمایند. برآیند این تلاش‌ها ایجاد نظام خودارزیابی در سازمان‌ها است که پیامد وجود چنین نگرشی، رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتاً تحقق اهداف سازمانی خواهد بود. (طبرسا، ۱۳۷۸، ص ۶).
۲-۱۴- اصول ارزشیابی عملکرد در اسلام
با توجه به این‌که هدف از حکومت در اسلام رشد دادن انسان‌ها به‌سوی نظام الهی و تجلی ابعاد خدا گونگی اوست (تخلفوا باخلاق الله) در اجرای برنامه ارزشیابی مهم‌ترین هدف، هدایت، تهذیب و آموزش مستخدمان است به‌نحوی‌که این امر منتهی به رشد فکری و تعالی هرچه بیشتر آنان گردد، به‌حکم آیه «ولابتغوالناس اشیائهم» باید به خدمات شایسته و برجسته مستخدمان ارج نهاده و در تشویق و ترغیب خادمان جامعه اسلامی کوشش به عمل آید. طبق دستور قران کریم «ان الله یامرکم ان تودوالامانات الی اهل‌ها» باید در شناختی افراد کاروان کوشش شود و با سپردن امر و مسئولیت‌ها به آن‌ها موجبات پیشرفت کارها و اجرای عدالت اداری فراهم شود. در نظام اداری جمهوری اسلامی به‌حکم آیه «انماالمومنون اخوه و رفعنا بعضعم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم نسخریا» رابطه مسئولان و کارکنان با رعایت مسئولیت‌ها و اختیارات در حکم برادری و اخوت است همه افراد درصدد کمک و خدمت به یکدیگر هستند. قبل از ارزشیابی می‌بایست افراد با توجه به توانایی‌ها استعدادها و تمایلاتشان در مسئولیت‌ها و کارهای مناسب به کار گماردن شده باشند پس از رعایت این موضوع و آماده نمودن شرایط مناسب برای فعالیت‌های آن‌ها به‌حکم آید. «لایکلف الله نفساً الا وسع‌ها» از هرکس باید در حد توانائی او انتظار داشت (ولی پور، ۱۳۸۹، ص ۶۵)
۲-۱۵- بررسی مدل‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد
۲-۱۵-۱-مدل عثمان اسماعیل و همکارانش (۲۰۱۱)
این مدل که به‌منظور ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه‌شده است. با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها با تعیین ورودی‌ها و خروجی‌های نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شاخص‌هایی را بدین منظور ارائه کرده است که در شکل ۲-۴ نشان داده‌شده است.
کیفیت کار
کمیت کار
مدیریت زمان
مهارت‌های تصمیم‌گیری
ایجاد ارتباط مناسب با دیگران
عملکردهای رفتاری
مهارت‌های مدیریتی
شکل ۲-۴- مدل عثمان اسماعیل و همکارانش (۲۰۱۱)
به‌منظور توضیح بیشتر سازه هر یک از متغیرها در جدول زیر نشان داده‌شده است.
جدول ۲-۲- ابعاد مدل عثمان اسماعیل و همکارانش (۲۰۱۱)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مفهوم ابعاد مؤلفه
ارزیابی عملکرد کارکنان کیفیت کار دقت
آراستگی ظاهری
اجرای فعالیت‌های کاربردی